Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Pokyny k odovzdávaniu a k tlači záverečných prác (ZP) na akademický rok 2022/2023

A. Pokyny k odovzdávaniu ZP

1. Študenti vkladajú svoju ZP do CRZP cez AIS v čase od 15. 01. 2023 podľa harmonogramu:

 • manuál ako vložiť ZP do AIS je umiestnený v AIS, v záložke „Manuály“.
  ŠP BKaP
  od 15. 01. 2023 do 09. 03. 2023
  ŠP F; K; TaKP a CanHip
  od 15. 01. 2023 do 27. 03. 2023
  ŠP VVL a HP
  od 15. 01. 2023 do 11. 04. 2023
  ŠP GVM a NoŽ
  od 15. 01. 2023 do 12. 04. 2023
 • ZP musí byť vložená do AIS najneskôr do uvedeného posledného termínu ako je uvedené podľa harmonogramu.
 • ZP študent označí ako finálnu – až po odsúhlasení vedúcim ZP (predtým školiteľom) a vykonaní všetkých zmien a ubezpečení sa, že je to konečná verzia. V konečnej verzii sa nevykonávajú už žiadne ďalšie úpravy a musí byť totožná s tlačenou verziou.
 • Za obsahovú a odbornú náplň ZP, ako aj dodržanie písania ZP podľa metodického pokynu zodpovedá vedúci ZP a študent. Žiadam Vás, aby ste túto povinnosť neprenášali na pracovníčky ŠO.
 • Ak ŠO zistí chyby, ktoré vyplývajú z nedodržania metodického pokynu, emailovou formou upozorní študenta, ktorý ihneď chyby odstráni a opätovne nahrá do AIS novú upravenú verziu.
 • Tlač ZP v dvoch farebných verziách bude zabezpečená cez Edičné stredisko UVLF v Košiciach. Jedna verzia ZP sa bude archivovať v Knižnici UVLF v Košiciach. Druhú verziu si vyzdvihne študent, ktorý ju donesie na svoju obhajobu a predloží komisii. Po obhajobe ju komisia odovzdá študentovi. Študent, ktorý neprinesie vytlačenú ZP na svoju obhajobu ZP, nebude môcť obhájiť ZP.

2. Ďalší postup:

 • Študijné oddelenie po kontrole ZP vyzve vedúcich ZP a oponentov na vypracovanie posudkov.
 • Vytlačený a podpísaný posudok vedúceho ZP v 1 vyhotovení doručí na študijné oddelenie vedúci ZP.
 • V prípade, že bol menovaný konzultant z UVLF posudok konzultanta v 1 vyhotovení, doručí na študijné oddelenie konzultant ZP.
 • Vytlačený a podpísaný posudok oponenta ZP v 1 vyhotovení doručí na študijné oddelenie oponent ZP.
 • Študijné oddelenie vyzve študenta, aby si vytlačil licenčné zmluvy: LZ pre vysokú školu a LZ pre CRZP v jednom vyhotovení. Podpíše ich a doručí ich na študijné oddelenie najneskôr do 28. 4. 2023 (poštou alebo osobne do schránky číslo 9, v pavilóne číslo 9).
 • Študent, ktorý obmedzí v licenčnej zmluve (LZ) sprístupnenie záverečnej práce, musí doložiť podpísané Vyhlásenie o poskytnutí školského diela bez možnosti sprístupnenia diela v 1 vyhotovení.
 • Čestné vyhlásenie o vydaní ZP v rámci periodickej alebo neperiodickej publikácie v 1 vyhotovení (odovzdáva iba študent, ktorý zverejnil svoju ZP v publikáciách).
 • Kontrolu originality doručí vedúci ZP.

3. Dôležité upozornenia:

 • Názov ZP musí byť zhodný s názvom ZP v AIS! ZP vložená do AIS sa musí na 100% zhodovať s tlačenou verziou. V prípade, že sa práce nebudú zhodovať, bude študent vylúčený z obhajoby záverečnej práce a riešený v disciplinárnom konaní.
 • Do AIS sa vkladá verzia zadania bez podpisov vedúceho ZP, konzultanta a študenta. Do tlače sa predkladá verzia so všetkými podpismi.
 • Kód a identifikačné číslo ZP, ktoré Vám bude pridelené, Vám bude zaslané na študentský e-mail.

B. Pokyny k tlači záverečnejpráce (ZP) a k obhajobe ZP

Tlač dvoch verzií ZP, tvrdú väzbu a povinnú prílohu CD zabezpečí Ústredná knižnica a edičné stredisko (UKES) UVLF pre všetkých študentov UVLF v Košiciach.

Postup:

 1. Študent, si vytvorí 2 súbory v pdf formáte. Jeden súbor: obal a druhý súbor: vlastná práca. Ak má záverečná práca prílohy, tieto musia byť súčasťou súboru, ktorý budete posielať (jeden celok). Do tohto pdf je potrebné vložiť naskenované zadanie ZP s podpisom vedúceho ZP (konzultanta ak je menovaný) a študenta!
 2. Študent pomenuje vytvorené súbory takto:
  1. v pdf formáte obal:
   ID číslo z AIS_priezvisko_meno_obal_cislo prace
   (10000_Bodnarova_Libusa_obal_E_966-21)
  2. v pdf formáte vlastnú prácu:
   ID číslo z AIS_ priezvisko_meno_praca_cislo prace
   (10000_Bodnarova_Libusa_praca_E_966-21)
  Názov úložiska:
  Login:
  ID číslo študenta (to isté ako sa hlási do AIS)
  Heslo:
  to, ktorým sa študent hlási do prideleného študentského emailu

  Záverečnú prácu do úložiska študent nahráva až po vypracovaní kladného posudku vedúceho ZP, konzultanta a oponenta!
  Vo výnimočnom prípade bude možné záverečnú prácu vloženú do centrálneho úložiska, zriadeného pre tlač záverečných prác nahradiť nahratím novej verzie, ktorú nahráte pod tým istým názvom súboru. V tomto prípade je nevyhnutné emailom informovať UKES (marta.novysedlakova@uvlf.sk, alebo gabriela.oroszova@uvlf.sk) o tejto zmene. V prípade, že sa práca vloží viackrát pod iným názvom, nezaručuje ÚKES tlač správnej verzie.

  Práca označená termínom „SPRACOVANÝ“, je v tlači a nie je možná ďalšia úprava. Ak sa vytlačená verzia ZP nebude zhodovať s tou, ktorá je nahratá v AIS, študent nebude môcť pristúpiť k obhajobe ZP.

  Úložisko záverečných prác bude sprístupnené k nahrávaniu definitívnej verzie ZP od 1. marca 2023 pre všetky študijné programy. Študenti, ktorí nahrajú prácu do 15. marca získajú rýchlostnú prémiu. Po tomto termíne budú nahraté práce spracovávané na tlač.

 3.  Študent uloží NEZAHESLOVANÉ podklady do úložiska pre vytlačenie ZP do:

  1. študenti ŠP BKaP: najneskôr do 04. 04. 2023
  2. študenti ŠP F, TaKP, K, Canhip: najneskôr do 12. 04. 2023
  3. študenti ŠP VVL a HP: najneskôr do 28. 04. 2023
  4. študenti ŠP GVM a NoŽ: najneskôr do 05. 05. 2023
 4. V AIS, v časti školné a poplatky, nájdete nový poplatok za tlač záverečnej práce. Poplatok vo výške 37,00 € za 2 ks bakalárskych prác a 41,00 € za 2 ks diplomových prác, uhraďte podľa príkazu na úhradu najneskôr do 28. 3. 2023 tak, aby poplatok bol pripísaný na účet školy do 31. 3. 2023.

 5. Cena zahŕňa vytlačenie ZP v 2 vyhotoveniach vo farebnej verzii, tvrdú väzbu, CD, napálenie, popis a vloženie CD.

 6. Žiadame Vás, aby ste zasielali platbu na číslo účtu, ktoré je uvedené v príkaze na úhradu a zadávali uvedený variabilný symbol, do správy pre prijímateľa uveďte svoje ID študenta, meno a priezvisko. Týmto predídeme prípadným nedorozumeniam.

 7. UKES zašle informáciu o vytlačení ZP študentovi na pridelenú študentskú adresu a bude vyzvaný k prevzatiu vytlačenej verzie na základe preukázania sa ISIC kartou.

 8. K obhajobe záverečnej práce môže pristúpiť iba ten študent:

  • ktorý zaslal ZP do úložiska a zaplatil stanovený poplatok do uvedeného termínu,
  • ktorý si prevzal druhé vyhotovenie z UKES a doniesol ho v deň obhajoby ZP predsedovi komisie.

Upozornenie:

 1. UKES nezodpovedá za chyby a nedostatky v ZP, preto prosíme o dôslednú kontrolu záverečnej verzie pred uložením na centrálne úložisko. Nezabudnite podpis školiteľa, dátum schválenia, skontrolujte číslovanie a prvú vnútornú stranu.
 2. Vytlačenie väčšieho počtu výtlačkov je možné, bude realizované v predajni literatúry na základe osobitných požiadaviek a dohodnutých termínov. O cene výtlačku Vás bude informovať kontaktná osoba. Kontaktná osoba: Mgr. Marta Novysedláková, email: marta.novysedlakova@uvlf.sk, alebo Ing. Gabriela Oroszova, email: gabriela.oroszova@uvlf.sk

Súvisiace dokumenty: