Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác (ZP) na AR 2021/2022

1. Študenti vkladajú svoju ZP do CRZP cez AIS v čase od 15. 01. 2022 podľa harmonogramu:

 • manuál ako vložiť ZP do AIS je umiestnený v AIS, v záložke „Manuály“.
  ŠP BKaP
  od 15. 01. 2022 do 15. 03. 2022
  ŠP F; K; TaKP a CanHip
  od 15. 01. 2022 do 31. 03. 2022
  ŠP VVL a HP
  od 15. 01. 2022 do 08. 04. 2022
 • ZP musí byť vložená do AIS najneskôr 4 dni pred posledným termínom ako je uvedené podľa harmonogramu.
 • ZP študent označí ako finálnu – až po odsúhlasení školiteľom a vykonaní všetkých zmien a ubezpečení sa, že je to konečná verzia. V konečnej verzii sa nevykonávajú už žiadne ďalšie úpravy a musí byť totožná s tlačenou verziou.
 • ZP vloženú do AIS odkontroluje študijné oddelenie. V prípade zistených chýb, študijné oddelenie emailovou formou upozorní študenta, ktorý ihneď chyby odstráni a opätovne nahrá do AIS novú upravenú verziu.
 • Tlač ZP bude zabezpečená cez Edičné stredisko UVLF v Košiciach. Vytlačená a zviazaná ZP sa bude archivovať v Knižnici UVLF v Košiciach. Pre vlastnú potrebu si študent zabezpečí tlač po dohode s Edičným strediskom alebo v inej tlačiarni bez možnosti použitia loga UVLF v Košiciach. Pokyny budú zaslané e-mailovou formou dodatočne.

2. Ďalší postup:

 • Študijné oddelenie vyzve školiteľov a oponentov na vypracovanie posudkov po kontrole ZP v AIS.
 • Vytlačený a podpísaný posudok školiteľa v 1 vyhotovení doručí na študijné oddelenie školiteľ ZP.
 • V prípade, že bol menovaný konzultant z UVLF posudok konzultanta v 1 vyhotovení, doručí na študijné oddelenie konzultant ZP.
 • Po odkontrolovaní práce študijným oddelením, si študent sám vytlačí licenčné zmluvy: LZ pre vysokú školu a LZ pre CRZP v jednom vyhotovení. Podpíše ich a doručí ich na študijné oddelenie najneskôr do 30. 4. 2022. (poštou alebo osobne do schránky číslo 9, v pavilóne číslo 9)
 • Študent, ktorý obmedzí v licenčnej zmluve (LZ) sprístupnenie záverečnej práce, musí doložiť podpísané Vyhlásenie o poskytnutí školského diela bez možnosti sprístupnenia diela  v 1 vyhotovení,
 • Čestné vyhlásenie o vydaní ZP v rámci periodickej alebo neperiodickej publikácie v 1 vyhotovení (odovzdáva iba študent, ktorý zverejnil svoju ZP v publikáciách).
 • Kontrolu originality doručí školiteľ ZP.

3. Dôležité upozornenia:

 • Názov ZP musí byť zhodný s názvom ZP v AIS! ZP vložená do AIS sa musí na 100% zhodovať s tlačenou verziou. V prípade, že sa práce nebudú zhodovať, bude študent vylúčený z obhajoby záverečnej práce a riešený v disciplinárnom konaní.
 • Do AIS sa vkladá verzia zadania bez podpisov školiteľa, konzultanta a študenta. Do tlače sa predkladá verzia so všetkými podpismi.
 • Kód a identifikačné číslo  ZP,  ktoré Vám bude pridelené, Vám bude zaslané na študentský e-mail.
 • Poplatok za tlač ZP cez Edičné stredisko UVLF v Košiciach Vám bude vygenerovaný do AIS (školné a poplatky).

Súvisiace dokumenty: