Loading...

Univerzitné časopisy

Slovenský veterinársky časopis

Založenie Vysokej školy veterinárskej v Košiciach nastolilo aj otázku periodika na publikovanie prác jej učiteľov a študentov. Ešte v roku 1950 podal rektor školy prof. Hovorka povereníkovi školstva návrh na vydávanie takéhoto časopisu, ale v dôsledku presunu financií na tento účel do SAV založený časopis začal vychádzať v rámci Kabinetu veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Prvý ročník bol vydaný pod titulom Veterinársky sborník (hlavý redaktor J. Hovorka), ktorý bol v r. 1951 premenovaný na Veterinársky časopis (ako iné zborníky SAV). Po štyroch rokoch prešla jeho redakcia do Bratislavy a hlavným redaktorom sa stal člen korešpondent SAV MVDr. František Nižnánsky.

Putovanie časopisu na trati Košice – Bratislava sa opakovalo viackrát, až napokon Slovenský veterinársky časopis od roku 1975 prestal na ďalších sedemnásť rokov vychádzať.

Prvé‚ pokračujúce číslo časopisu vyšlo v auguste 1993 (ročník 18, 1993). Jeho znovuvydávanie si vyžadovali nové úlohy na veterinárskom úseku po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Dovtedajšie veterinárske časopisy vychádzali v Prahe (Veterinární medicína) a v Brne (Veterinářství). Slovenská veterinárna obec, zastúpená všetkými svojimi zložkami, sa podujala založiť, resp. oživiť vlastný veterinársky časopis, v ktorom by prezentovala svoju vedeckú a odbornú činnosť doma i v zahraničí, šírila nové profesijné‚ poznatky, informovala o dianí zo života veterinárskych oblastí na Slovensku. Úlohu vydavateľa prevzal Ústav experimentálnej veterinárnej medicíny v Košiciach, ktorý ho prijal pod svoju strechu a materiálne podporil spolu s UVL v Košiciach, Komorou slovenských veterinárnych lekárov, Spoločnosťou slovenských veterinárnych lekárov a Štátnou veterinárnou správou SR. V období 1993 – 2002 bol hlavným redaktorom SVČ prof. MVDr. Ľudovít Slanina, DrSc., ktorého od 3. čísla 27. ročníka (v r. 2002) vystriedal vo funkcii zodpovedného redaktora MVDr. Peter Juriš, CSc., krajský štátny veterinárny lekár v Košiciach.

Od roku 2007 je vydavateľom Slovenského veterinárskeho časopisu Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach spolu so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR v Bratislave a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Dnes je Slovenský veterinársky časopis odborným časopisom pre veterinárnu starostlivosť, zdravie zvierat, veterinárnu farmáciu, dietetiku, welfare, úradnú kontrolu a bezpečnosť potravín, a veterinárnu prax. Vychádza trikrát ročne ako dvojčíslo. Abstrakty vedeckých príspevkov v anglickom jazyku sú uvádzané v medzinárodnej databáze Food Science and Technology Abstract (FSTA).

Predseda redakčnej rady:
prof. MVDr. Jozef BÍREŠ, DrSc. – Štátna veterinárna a potravinová správa SR Bratislava

Členovia redakčnej rady:
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana MOJŽIŠOVÁ, PhD. – rektorka UVLF v Košiciach
MVDr. Ján GREGUŠ – Pharmacopola Žiar nad Hronom
MVDr. Jozef POKORNÝ – Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice
MVDr. Ladislav STODOLA – Komora veterinárnych lekárov SR Bratislava
PhDr. Ľudmila KUNDRÍKOVÁ – kancelárka UVLF v Košiciach

Šéfredaktor:
prof. MVDr. Peter Juriš, CSc.