Loading...

Organizačná štruktúra

Ústav vedeckých informácií a knižnica

Reprografické služby

V študovni je umiestnené samoobslužné multifunkčné zariadenie BIZHUB 552-Konica Minolta na kopírovanie a skenovanie.

Reprografické služby sa poskytujú v súlade s platnou legislatívou o ochrane autorských práv (zákon č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom - autorský zákon) za úhradu podľa aktuálneho cenníka služieb.