Loading...

Akreditované študijné programy

HYGIENA POTRAVÍN

Profil absolventa:

Študijný plán je zostavený v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/EEC a 2013/55/EEC o uznávaní odborných kvalifikácií (predtým nariadenie EÚ – 78/1026/EEC a 78/1027/EEC pre tzv. regulované povolania). Absolvent študijného programu hygiena potravín je formovaný počas šesťročného štúdia najmä na odborné činnosti v pôsobnosti Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, v Komore veterinárnych lekárov SR, v oblasti laboratórnej praxe, v súkromnej sfére pôdohospodárstva, potravinárstva, farmácie a pod., s pregraduálnou špecializáciou v hygiene potravín. V prvých rokoch štúdia v rámci teoretických a predklinických disciplín si študent osvojuje biologické zákony živej prírody vo vzťahu k veterinárnej medicíne, poznáva problematiku živej hmoty v širších súvislostiach vo vzťahu k ekosystému a ich vzájomnej interakcie. Poslaním tohto štúdia je poznanie biochemických procesov v komplexe s fyziológiou orgánov a sústav mikroorganizmov a makroorganizmov s odlišnosťami jednotlivých druhov zvierat. Ciele vzdelávania dosahované v študijnom programe hygiena potravín metodicky vychádzajú z Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR). Ten vymedzuje požiadavky na výstupy vzdelávania pre vedomosti, zručnosti a kompetencie. Pre úroveň 7 sú požadované ako výstupy vzdelávania vysokošpecializované vedomosti, z ktorých sú niektoré vedomosti poprednými v oblasti práce alebo štúdia a sú základom originálneho myslenia a/alebo výskumu; zásadné uvedomenie si vedomostí v danej oblasti a na rozhraní medzi jednotlivými oblasťami. Situácia pri vzdelávaní v tomto študijnom programe si vyžaduje riešenie úloh, pri ktorých pôsobí veľa súvisiacich faktorov, vzdelávanie je často vysoko špecializované.

Nositeľmi ťažiskových vedomostí sú profilové predmety, ktoré majú v informačných listoch popísané vedomosti dosahované ako výstupy vzdelávania. Doplňujúce vedomosti sú dosahované absolvovaním ostatných povinných predmetov študijného programu.Absolvent si osvojuje biologické zákony živej prírody vo vzťahu k poľnohospodárskej výrobe, zoznamuje sa s chemickým zložením živej hmoty, jej vlastnosťami a prejavmi, biochemickými procesmi, fyziológiou orgánov a sústav a s odlišnosťami jednotlivých druhov zvierat. Na teoretické predmety nadväzuje aplikácia teoretického základu na oblasť tvorby a dedičnosti zdravia, fyzikálnych, chemických a biologických faktorov vyvolávajúcich patologické zmeny. Kladie sa dôraz na rozšírené otázky, význam a uplatnenie prediktívnej mikrobiológie v praxi, toxikologické aspekty liečiv, látok používaných v rámci DDD ako aj na ochranu rastlín a prienik cudzorodých látok do potravinového reťazca, ale aj riešenie enviromentálných otázok v celom agrokomplexe. Súčasťou štúdia je široký okruh potravinárskych disciplín, ako je všeobecná hygiena a potravinárska technika, potravinárska mikrobiológia, hygiena rastlinných potravín a prísad, hygiena a technológia druhotných surovín, hygiena a technológia mäsa, hygiena a technológia mlieka, prehliadka jatočných zvierat, hygiena a technológia hydiny, vajec, rýb, veterinárnohygienický dozor, správna výživa ľudí.

Absolvent získava vedomosti, zručnosť a prípravu v predmetoch klinických, infekčných a inváznych. Prioritou absolventa študijného programu hygiena potravín je príprava a zvyšovanie poznatkovej úrovne pre kvalifikované využívanie informácií o zdraví, schopnosť analyzovať riziká v celom reťazci od prvovýroby až po konzumenta, vedieť operatívne riešiť problémy v náväznosti na enviromentálne faktory a epizootologickú ako aj epidemiologickú situáciu. V potravinovom reťazci je orientovaný na zdravotnú bezpečnosť potravín, bude schopný ovládať monitorovanie, prevenciu, nápravné opatrenia a manažment rizík v celom výrobnom procese potravín. Ovláda bezodpadové technológie v potravinárstve, možnosti a riziká zneškodňovania odpadov, aktívne sa podieľa na ochrane a tvorbe životného prostredia. Má vedomosti o aktívnej ochrane zdravia zvierat a ľudí, moderných trendoch racionálnej výživy a možnostiach znižovania zdravotného rizika z potravín (alimentárnych ochorení). Študijný program umožňuje absolventovi pôsobiť v agrokomplexe, ale aj v príbuzných programoch, ale aj ďalej si prehlbovať vedomosti formou postgraduálneho štúdia podľa jednotlivých špecializácií. Okrem plánovanej výučby na univerzite si študenti upevňujú a prehlbujú teoretické vedomosti a zručnosti počas odbornej praxe v potravinárskom priemysle, veterinárnych a potravinových ústavoch, súkromných laboratóriách zameraných na vyšetrovanie potravín, regionálnych veterinárnych a potravinových správach a stážami na klinikách a súkromných ambulanciách.

Príprava špecialistov uvedeného programu je zameraná na získanie hlbokých odborných vedomostí, potrebných schopností a znalostí, ktoré umožňujú plniť toto profesionálne zameranie a uplatnenie absolventa v praxi:

 • vykonávať úradnú kontrolu nad výrobou potravín živočíšneho pôvodu, manipuláciu s nimi a ich uvádzaním do obehu, najmä výsekového mäsa, zveriny, sladkovodných rýb a manipulácie s nimi,
 • vykonávať úradnú kontrolu pri umiestňovaní potravín na trh,
 • vydávať osvedčenia pre produkciu mlieka na mliekarenské ošetrenie a spracovanie,
 • vykonávať kontrolnú činnosť pri obchode s členskými štátmi a dovoze z tretích krajín a vývoze do tretích krajín,
 • vykonávať audit,
 • vykonávať úradnú kontrolu pri obchode, dovoze a vývoze,
 • vykonávať úradnú kontrolu nad výrobou, manipuláciou a umiestňovaním na trh potravín rastlinného pôvodu,
 • vykonávať úradnú kontrolu stárenia (zrenia) liehovín; výroby, manipulovania a umiestňovania na trh potravín živočíšneho pôvodu, rastlinného pôvodu vrátane čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny, zemiakov a ostatných poľnohospodárskych produktov v poľnohospodárskej prvovýrobe na základe analýzy rizika vrátane potravín s niektorými zložkami živočíšneho pôvodu, nápojov, cukrárskych výrobkov, zmrzliny a vody v spotrebiteľskom balení; geneticky modifikovaných, a poľnohospodárskych produktov predávaných priamo konečnému spotrebiteľovi a potravín a poľnohospodárskych produktov označených dobrovoľnými údajmi a ich používanie na účely propagácie a marketingu
 • vykonávať laboratórne vyšetrenie potravín v inštitúciách zaoberajúcich sa vyšetrovaním a kontrolou potravín, - vykonávať epidemiologickú činnosť vo veterinárskych a zdravotníckych zariadeniach,
 • riadiť prevádzku, technologické procesy výroby a optimalizovať hygienické podmienky pri spracovaní potravín vo výrobných potravinárskych organizáciách (mäsové, mliekarenské, hydinárske, tukové, mraziarenské, konzervárenské, verejného stravovania a pod.),
 • plánovať, organizovať, kontrolovať a vykonávať odbornú činnosť pri ochrane a tvorbe životného prostredia v príslušnom regióne,
 • organizovať a riadiť hygienu a technológiu spracovania vedľajších živočíšnych produktov z poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu,
 • usmerňovať výrobu akostnej mliečnej suroviny uplatnením najnovších poznatkov v poľnohospodárskej prvovýrobe mlieka a usmerňovať sanitačné práce (čistenie, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia) v objektoch poľnohospodárskej prvovýroby a potravinárskych prevádzkach,
 • vykonávať detekciu pôvodcov infekčných a inváznych chorôb,
 • vykonávať činnosť veterinárneho lekára so zabezpečovaním diagnostickej, terapeutickej, konzultačnej a preventívnej oblasti pri chorobách hospodárskych, domových a exotických zvierat,
 • vykonávať rôzne funkcie v hygienickej a epidemiologickej, inšpekčnej, kontrolnej a laboratórnej činnosti, ako aj rozvíjať vedeckú, poradenskú a expertíznu činnosť na vyššie spomínaných úsekoch,
 • pracovať na učiteľských miestach stredných, odborných a vysokých škôl,
 • pracovať v rôznych odborných a riadiacich funkciách v orgánoch veterinárnej správy, vyšetrovacích a diagnostických zariadeniach, úradoch životného prostredia, na odborných úsekoch činnosti ministerstva obrany a ministerstva vnútra, ďalej ako riadiaci a odborní pracovníci na úseku kvality a hygieny potravinárskych podnikov, ako výskumní pracovníci vo vedeckých a vývojových inštitúciách,
 • pôsobiť aj v štátoch Európskej únie a iných štátoch sveta v oblasti veterinárnej medicíny.
Uplatniteľnosť:

Absolvent študijného programu hygiena potravín je schopný využiť praktické zručnosti so širokým uplatnením, najmä v regulovanom povolaní veterinárny lekár, v oblasti úradnej kontroly potravín, pri výrobe potravín z farmy na stôl, predaji potravín, v klinickej praxi a vo potravinárskom priemysle. Dokáže aplikovať získané znalosti pri úradnej kontrole potravín, konzultačnej a informačnej činnosti v potravinárskom priemysle. Má primerané zručnosti pri používaní informačných technológií v rozsahu potrebnom na výkon kvalifikovaných veterinárnych činností.

Na základe doterajších dlhoročných skúseností s absolventami študijného programu hygiena potravín je možné konštatovať, že absolventi nachádzajú uplatnenie pri riešení špecifických odborných problémov a sú schopní využiť praktické zručnosti v regulovanom povolaní doktor veterinárskeho lekárstva, v oblasti úradnej kontroly potravín, pri výrobe a predaji potravín, v klinickej praxi a v potravinárskom priemysle. Dokáže aplikovať získané znalosti pri úradnej kontrole potravín, konzultačnej a informačnej činnosti v potravinárskom priemysle. Má primerané zručnosti pri používaní informačných technológií v rozsahu potrebnom na výkon kvalifikovaných veterinárnych činností. Uplatnenie absolventov v praxi je dôležitým kritériom úspešnosti jednotlivých študijných programov. Kritériá miery zamestnanosti absolventov sú predmetom nielen záujmu nezávislých rankingových agentúr či médií, ale aj kritériom porovnávania a hodnotenia kvality vysokých škôl. Podľa informácií získaných z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR k decembru 2021 nebol evidovaný žiadny nezamestnaný absolvent tohto študijného programu.