Loading...

Akreditované študijné programy

Hygiena potravín

Študijný odbor:
veterinárske lekárstvo
Stupeň vysokoškolského štúdia:
spojený 1. a 2. (doktorské - MVDr.)
Forma štúdia:
denná

Profil absolventa:

Profil absolventa študijného programu hygiena potravín je formovaný počas šesťročného štúdia najmä na odborné činnosti v oblasti štátnej správy, v Komore veterinárnych lekárov, v oblasti laboratórnej praxe, v súkromnej sfére pôdohospodárstva, potravinárstva, farmácie a pod., s pregraduálnou špecializáciou v hygiene potravín.

Absolvent si osvojuje biologické zákony živej prírody vo vzťahu k poľnohospodárskej výrobe, zoznamuje sa s chemickým zložením živej hmoty, jej vlastnosťami a prejavmi,biochemickými procesmi, fyziológiou orgánov a sústav a s odlišnosťami jednotlivých druhov zvierat.

Na teoretické predmety nadväzuje aplikácia teoretického základu na oblasť tvorby a dedičnosti zdravia, fyzikálnych, chemických a biologických faktorov vyvolávajúcich patologické zmeny. Kladie sa dôraz na rozšírené otázky, význam a uplatnenie prediktívnej mikrobiológie v praxi, toxikologické aspekty liečiv, látok používaných v rámci DDD ako aj na ochranu rastlín a prienik cudzorodých látok do potravinového reťazca, ale aj riešenie enviromentálných otázok v celom agrokomplexe.

Súčasťou štúdia je široký okruh potravinárskych disciplín, ako je všeobecná hygiena a potravinárska technika, potravinárska mikrobiológia, hygiena rastlinných potravín a prísad, hygiena a technológia druhotných surovín, hygiena a technológia mäsa, hygiena a technológia mlieka, prehliadka jatočných zvierat, hygiena a technológia hydiny, vajec, rýb, veterinárnohygienický dozor, správna výživa ľudí.

Absolvent získava vedomosti, zručnosť a prípravu v predmetoch klinických, infekčných a inváznych.

Prioritou absolventa študijného programu hygiena potravín je príprava a zvyšovanie poznatkovej úrovne pre kvalifikované využívanie informácií o zdraví, schopnosť analyzovať riziká v celom reťazci od prvovýroby až po konzumenta, vedieť operatívne riešiť problémy v náväznosti na enviromentálne faktory a epizootologickú ako aj epidemiologickú situáciu.

V potravinovom reťazci je orientovaný na potravinovú bezpečnosť, bude schopný ovládať monitorovanie, prevenciu, nápravné opatrenia a manažment rizík v celom výrobnom procese potravín.

Ovláda bezodpadové technológie v potravinárstve, možnosti a riziká zneškodňovania odpadov, aktívne sa podieľa na ochrane a tvorbe životného prostredia. Má vedomosti o aktívnej ochrane zdravia zvierat a ľudí, moderných trendoch racionálnej výživy a možnostiach znižovania zdravotného rizika z potravín (alimentárnych ochorení).

Študijný program umožňuje absolventovi pôsobiť v agrokomplexe, ale aj v príbuzných programoch, ale aj ďalej si prehlbovať vedomosti formou postgraduálneho štúdia podľa jednotlivých špecializácií.

Okrem plánovanej výučby na univerzite si študenti upevňujú a prehlbujú teoretické vedomosti a zručnosti počas odbornej praxe v potravinárskom priemysle, štátnych veterinárskych ústavoch, súkromných laboratóriách zameraných na vyšetrovanie potravín, regionálnych veterinárnych správach a stážami na klinikách a súkromných ambulanciách.

Profesijné zameranie a uplatnenie absolventa:

Príprava špecialistov uvedeného programu je zameraná na získanie hlbokých odborných vedomostí, potrebných schopností a znalostí, ktoré umožňujú plniť toto profesionálne zameranie a uplatnenie absolventa v praxi:

 • vykonávať potravinový dozor nad výrobou potravín živočíšneho pôvodu, manipuláciu s nimi a ich uvádzaním do obehu, najmä výsekového mäsa, zveriny, sladkovodných rýb a manipulácie s nimi,
 • vykonávať potravinový dozor v obchodnej sieti,
 • vydávať osvedčenia pre produkciu mlieka na mliekarenské ošetrenie a spracovanie,
 • vykonávať kontrolnú činnosť v uznaných exportných potravinárskych prevádzkach,
 • vykonávať audit, • vykonávať dozor pri dovoze a vývoze potravín,
 • vykonávať potravinový dozor nad výrobou, manipuláciou a uvádzaním do obehu potravín rastlinného pôvodu,
 • vykonávať potravinový dozor v zariadeniach poskytujúcich služby spoločného stravovania,
 • vykonávať potravinový dozor nad epidemiologicky rizikovými činnosťami výroby, ak ide o potraviny určené pre osobitné výživové účely ako je dojčenecká výživa, lahôdky, cukrárenské výrobky, zmrzlina, voda a iné,
 • vykonávať laboratórne vyšetrenie potravín v inštitúciách zaoberajúcich sa vyšetrovaním a kontrolou potravín,
 • vykonávať epidemiologickú činnosť vo veterinárskych a zdravotníckych zariadeniach,
 • riadiť prevádzku, technologické procesy výroby a optimalizovať hygienické podmienky pri spracovaní potravín vo výrobných potravinárskych organizáciách (mäsové, mliekarenské, hydinárske, tukové, mraziarenské, konzervárenské, verejného stravovania a pod.),
 • plánovať, organizovať, kontrolovať a vykonávať odbornú činnosť pri ochrane a tvorbe životného prostredia v príslušnom regióne,
 • organizovať a riadiť hygienu a technológiu spracovania vedľajších potravinárskych produktov z poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu,
 • usmerňovať výrobu akostnej mliečnej suroviny uplatnením najnovších poznatkov v poľnohospodárskej prvovýrobe mlieka a usmerňovať sanitačné práce (čistenie, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia) v objektoch poľnohospodárskej prvovýroby a potravinárskych prevádzkach,
 • vykonávať detekciu pôvodcov infekčných a inváznych chorôb,
 • absolvent je spôsobilý vykonávať činnosť veterinárneho lekára so zabezpečovaním diagnostickej, terapeutickej, konzultačnej a preventívnej oblasti pri chorobách hospodárskych, domových a exotických zvierat,
 • vykonávať rôzne funkcie v hygienickej a epidemiologickej, inšpekčnej, kontrolnej a laboratórnej činnosti, ako aj rozvíjať vedeckú, poradenskú a expertíznu činnosť na vyššie spomínaných úsekoch,
 • pracovať na učiteľských miestach stredných, odborných a vysokých škôl,
 • absolventi môžu pracovať v rôznych odborných a riadiacich funkciách v orgánoch veterinárnej správy, vyšetrovacích a diagnostických zariadeniach, úradoch životného prostredia, na odborných úsekoch činnosti ministerstva obrany a ministerstva vnútra, ďalej ako riadiaci a odborní pracovníci na úseku kvality a hygieny potravinárskych podnikov, ako výskumní pracovníci vo vedeckých a vývojových inštitúciách,
 • pôsobiť aj v štátoch Európskej únie a iných štátoch sveta.
Na stiahnutie:

Schválený študijný plán pre študijný program Hygiena Potravín