Loading...

Akreditované študijné programy

Náuka o živočíchoch

Profil absolventa:

Ciele vzdelávania dosahované v študijnom programe náuka o živočíchoch metodicky vychádzajú z Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR). Ten vymedzuje požiadavky na výstupy vzdelávania pre vedomosti, zručnosti, zodpovednosť a samostatnosť. Pre úroveň 6, kam patria aj študijné programy 1. stupňa sa predpokladajú praktické a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti odboru, ktoré slúžia ako základ pre prax, výskum alebo umeleckú tvorbu. Pre úroveň 6 sú ako kognitívne zručnosti stanovené nasledovné – navrhovať riešenia metodických, odborných, umeleckých alebo praktických problémov a modifikovať všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických odborných problémov. Z praktických zručnosti vie absolvent realizovať riešenia metodických, odborných, umeleckých alebo praktických problémov a používať tvorivo metódy, nástroje, prístroje a materiály. Absolvent študijného programu spadajúceho do úrovne 6 je charakterizovaný samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v meniacom sa prostredí, plánovaním svojho vlastného vzdelávania, autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní, schopnosťou vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, tvorivým a pružným myslením. Nositeľmi ťažiskových vedomostí absolventa sú profilové predmety. Profil absolventa študijného programu náuka o živočíchoch - absolvent študijného programu náuka o živočíchoch získava poznatky o biologických zákonitostiach živej prírody vo vzťahu k veterinárnej medicíne, spoznáva problematiku živej hmoty v širších súvislostiach s ohľadom na ekosystém a ich vzájomnú interakciu. Cieľom štúdia je poznanie biochemických procesov v komplexe s fyziológiou orgánov a systémov mikroorganizmov a makroorganizmov s rozdielmi v jednotlivých živočíšnych druhoch. Absolvent má široké znalosti o stavbe a fyziológii domácich zvierat, rozumie základným princípom patogenézy, diagnostiky a liečby bežných chorôb domácich zvierat, orientuje sa vo výskume a vývoji v oblasti vedy o zvieratách, má znalosti o historickom vývoji, tradíciách a spoločenskom význame zvierat. Absolventi študijného programu náuka o živočíchoch sa vedia uplatniť v praxi najmä v oblasti chovu zvierat a vo veterinárnej medicíne a vedia si aktualizovať svoje poznatky o starostlivosti, zdraví a pohode domácich zvierat. Absolventi spoločného bakalárskeho študijného programu po získaní bakalárskeho titulu získali teoretické a praktické vedomosti vychádzajúce zo súčasných poznatkov vedy a osvojili si ich využitie pri výkone povolania v súkromnej veterinárnej sfére, v oblasti bezpečnosti potravín. alebo v poradenskej, výskumnej a pedagogickej oblasti alebo v ďalšom vysokoškolskom štúdiu v odbore veterinárna medicína v doktorandskom štúdiu alebo v magisterskom štúdiu v odbore biológia a akvakultúra.

Uplatniteľnosť:

Na základe dlhoročných skúseností s absolventami študijného programu náuka o živočíchoch je možné konštatovať, že absolventi po získaní bakalárskeho titulu nadobudli teoretické a praktické vedomosti z biologických vied a osvojili si ich využitie pri výkone povolania v súkromnej veterinárnej sfére, v oblasti bezpečnosti potravín alebo v poradenskej, výskumnej a pedagogickej oblasti. Absolventi sú tiež pripravení na ďalšie vysokoškolské štúdium v odbore veterinárna medicína alebo magisterské štúdium v oblasti biológia a akvakultúra.

Všetci absolventi študijného programu sa uplatnili v praxi a šíria dobré meno oboch spolupracujúcich univerzít najmä v zahraničí.

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba): Kvalita študijného programu náuka o živočíchoch zamestnávateľmi je pravidelne hodnotená najmä prostredníctvom spätnej väzby, ktorú predstavujú predovšetkým hodnotenia zástupcami zamestnávateľov.