Loading...

Organizačná štruktúra

Univerzitná lekáreň

Charakteristika

Univerzitná lekáreň vznikla v roku 2011 ako účelové zariadenie. Univerzitná lekáreň spolupracuje s klinikami, katedrami a pracoviskami UVLF v Košiciach. Univerzitná lekáreň má charakter nemocničnej lekárne, nakoľko poskytuje lieky, ako aj zdravotnícky a laboratórny materiál pre kliniky a pracoviská univerzity.

Univerzitná lekáreň je zároveň verejným zdravotníckym zariadením, zameraným na komplexné poskytovanie lekárenskej starostlivosti pre pacientov. Sortiment lekárne zahŕňa humánne aj veterinárne lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a tiež liekov voľno predajných.

Lekáreň je vybavená laboratóriom na výrobu individuálne pripravovaných liekov. Lekáreň tiež disponuje učebňou, ktorá slúži na výučbu vybraných cvičení z predmetu Lekárenstvo a sociálna farmácia.

Zamestnanci lekárne úzko spolupracujú s pedagogickými pracovníkmi, najmä v súvislosti s vypracovávaním diplomových prác pre študentov v študijnom odbore Farmácia. Univerzitná lekáreň umožňuje študentom farmácie vykonať povinnú 1-mesačnú a 5-mesačnú prax.