Loading...

Projekty

Projekty VEGA

1/0156/21
Aplikácia viacnásobnej faktorovej analýzy na kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vyrobeného vína pre dosiahnutie zníženia obsahu biogénnych amínov
Riešiteľ: Boris Semjon, MVDr., PhD.
Obdobie: 2021 – 2024

2/0125/17
Vplyv antropogénnej záťaže na výskyt mikrobiálnych a parazitických organizmov v životnom prostredí v urbánnych a rurálnych ekosystémoch
Riešiteľ: Venglovský Ján, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2017 – 2020

1/0658/17
Komplexný pohľad na vplyv prídavných látok na organizmus zvierat
Riešiteľ: Faixová Zita, prof. MVDr., PhD.
Obdobie: 2017 – 2020

1/0633/17
Exopolysacharidy Lactobacillus reuteri: štúdium ich imunomodulačného účinku na intestinálne epitelové bunky prasiat (IPEC-1) po čelenži s enterotoxigénnymi E. coli
Riešiteľ: Tkáčiková Ľudmila, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2017 – 2019

1/0576/17
Śtúdium využitia nových alternatívnych metód screeningu rezíduí antibiotík v systéme kontroly kokcidiostatík a ich rezíduí v potravinách a krmivách
Riešiteľ: Kožárová Ivona, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2017 – 2020

1/0571/17
Morfologická identifikácia prepojenia CNS s extrakraniálnymi zložkami lymfatického systému za fyziologických a patologických podmienok
Riešiteľ: Maloveská Marcela, MVDr., PhD.
Obdobie: 2017 – 2019

1/0486/17
Využitie sérových proteínov v diagnostike porúch zdravotného stavu zvierat
Riešiteľ: Tóthová Csilla, MVDr., PhD.
Obdobie: 2017 – 2019

1/0408/17
Vplyv humínových kyselín na zdravie, produkčné ukazovatele a kvalitu mäsa brojlerových kurčiat
Riešiteľ: Marcinčáková Dana, MVDr., PhD.
Obdobie: 2017 – 2020

1/0161/17
Využitie krmiva suplementovaného probiotikami vo výžive rýb za účelom produkcie zdravých potravín
Riešiteľ: Popelka Peter, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2017 – 2020

1/0107/17
Výskum etiologických, diagnostických, terapeutických a preventívnych aspektov digitálnej dermatitídy– závažného ochorenia paznechtov hovädzieho dobytka
Riešiteľ: Mudroň Pavol, prof. Dr. MVDr., PhD., DipECBHM
Obdobie: 2017 – 2019

1/0081/17
Štúdium účinku prospešných mikroorganizmov a ich bioaktívnych produktov na inhibíciu biofilm tvoriacich patogénov
Riešiteľ: Nemcová Radomíra, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2017 – 2020

2/0120/16
Voľne nežijúce prežúvavce ako potenciálny rizikový faktor prenosu rezistentných parazitov medzi chovmi malých prežúvavcov
Riešiteľ: Molnár Ladislav, MVDr., PhD.
Obdobie: 2016 – 2018

1/0858/16
Negatívny vplyv vybraných xenobiotík na larválne štádium včely medonosnej (Apis mellifera)
Riešiteľ: Legáth Jaroslav, prof. MVDr., CSc.
Obdobie: 2016 – 2018

1/0785/16
Nutričný vplyv na reguláciu množstva a zložiek mlieka u dojníc
Riešiteľ: Maskaľová Iveta, MVDr., PhD.
Obdobie: 2016 – 2018

1/0729/16
Vírus západonílskej horúčky (WNV) na Slovensku, charakteristika, epizootológia, fylogenéza a diagnostika
Riešiteľ: Pistl Juraj, prof., PhD.
Obdobie: 2016 – 2018

1/0705/16
Vplyv mikroskopických vláknitých húb a ich sekundárnych metabolitov na kvalitu a bezpečnosť vajec
Riešiteľ: Jevinová Pavlina, MVDr., PhD.
Obdobie: 2016 – 2018

1/0575/16
Slizničná imunitná odpoveď čreva u kurčiat modulovaná podávaním organického zinku a aplikovaním Eimeria spp.
Riešiteľ: Levkut Martin, MVDr., PhD.
Obdobie: 2016 – 2018

1/0562/16
Ovplyvňovanie imunitného systému sliznice čreva kurčiat infikovaných Campylobacter spp.
Riešiteľ: Levkut Mikuláš, prof. MVDr., DrSc.
Obdobie: 2016 – 2018

1/0510/16
Prevencia a tlmenia mastitíd prežúvavcov vyvolaných baktériami Streptococcus spp. a Staphylococcus spp. a štúdium ich diagnosticky významných vlastností
Riešiteľ: Vasiľ Milan, doc. MVDr., CSc.
Obdobie: 2016 – 2018

1/0476/16
Štúdium aplikácie aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín potencujúcich účinok probiotík na moduláciu metabolických a reprodukčných procesov zvierat
Riešiteľ: Sopková Drahomíra, MVDr., PhD.
Obdobie: 2016 – 2018