Loading...

Projects

VEGA projects

VEGA 1/0709/23

The One Health approach to parasitic infections with zoonotic potential.

Riešiteľ: assoc. prof. Gabriela Štrkolcová, DVM, PhD.
Obdobie: 2023 – 2026

VEGA 1/0316/23

Zoonotic pathogens of flying vertebrates in the context of one health.

Riešiteľ: prof. Anna Ondrejková, DVM, PhD.
Obdobie: 2023 – 2025

2/0112/22

Vysoko-energetické mletie vaječného odpadu na báze kalcitu a vybraných rastlín pre prípravu nanokryštalických minerálov a environmentálne aplikácie

Riešiteľ: Salayová Aneta, RNDr., PhD.
Obdobie: 2022 – 2025

1/0454/22

Štúdium možností využitia humínových látok v kombinácii s autochtónnymi probiotickými včelími laktobacilmi pre zlepšenie zdravia včiel medonosných a kvality včelích produktov

Riešiteľ: Mudroňová Dagmar, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2022 – 2025

1/0372/22

Využitie prospešných mikroorganizmov a ich bioaktívnych produktov pri eliminácii kožných biofilmových infekcií

Riešiteľ: Styková Eva, MVDr., PhD.
Obdobie: 2022 – 2025

1/0287/22

Štruktúra a dynamika ohnísk kliešťami prenášaných nákaz v mestských aglomeráciách Slovenska

Riešiteľ: Vargová Blažena, Ing., PhD.
Obdobie: 2022 – 2025

1/0285/22

Kanínne neonatálne tkanivá ako alternatívny zdroj mezenchýmových kmeňových buniek v regeneračnej medicíne

Riešiteľ: Maloveská Marcela, MVDr., PhD.
Obdobie: 2022 – 2025

1/0231/22

Nové možnosti diagnostiky a terapie chronických ochorení gastrointestinálneho aparátu u malých zvierat

Riešiteľ: Fialkovičová Mária, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2022 – 2024

1/0194/22

Genomická a klinická analýza očných ochorení v populácii národného plemena Československý vlčiak na Slovensku

Riešiteľ: Trbolová Alexandra, prof. MVDr., PhD.
Obdobie: 2022 – 2024

1/0177/22

Bielkovinový profil a separácia frakcií sérových bielkovín v laboratórnej diagnostike a pri hodnotení porúch zdravotného stavu zvierat

Riešiteľ: Nagy Oskar, doc. MVDr., PhD., DipECBHM
Obdobie: 2022 – 2025

1/0098/22

Využitie funkčného 3D modelu čreva kurčiat na štúdium účinku nových laktobacilových izolátov počas infekcie pôvodcami významných zoonotických alimentárnych nákaz

Riešiteľ: Karaffová Viera, MVDr., PhD.
Obdobie: 2022 – 2025

1/0073/22

Hodnotenie vplyvu inovatívnych metód spracovania kávy na jej zdravotnú bezpečnosť a kvalitu

Riešiteľ: Popelka Peter, prof. MVDr., PhD.
Obdobie: 2022 – 2025

1/0036/22

Štúdium vplyvu Wi-Fi žiarenia na vývoj tkanív a orgánov kuracieho embrya

Riešiteľ: Holovská Katarína, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2022 – 2025

1/0156/21

Application of multiple factor analysis to qualitative and quantitative indicators of produced wine to achieve decrease of biogenic amine content

Riešiteľ: Boris Semjon, DVM., PhD.
Obdobie: 2021 – 2024

2/0125/17

Vplyv antropogénnej záťaže na výskyt mikrobiálnych a parazitických organizmov v životnom prostredí v urbánnych a rurálnych ekosystémoch

Riešiteľ: Venglovský Ján, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2017 – 2020

1/0658/17

Komplexný pohľad na vplyv prídavných látok na organizmus zvierat

Riešiteľ: Faixová Zita, prof. MVDr., PhD.
Obdobie: 2017 – 2020

1/0633/17

Exopolysacharidy Lactobacillus reuteri: štúdium ich imunomodulačného účinku na intestinálne epitelové bunky prasiat (IPEC-1) po čelenži s enterotoxigénnymi E. coli

Riešiteľ: Tkáčiková Ľudmila, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2017 – 2019

1/0576/17

Śtúdium využitia nových alternatívnych metód screeningu rezíduí antibiotík v systéme kontroly kokcidiostatík a ich rezíduí v potravinách a krmivách

Riešiteľ: Kožárová Ivona, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2017 – 2020

1/0571/17

Morfologická identifikácia prepojenia CNS s extrakraniálnymi zložkami lymfatického systému za fyziologických a patologických podmienok

Riešiteľ: Maloveská Marcela, MVDr., PhD.
Obdobie: 2017 – 2019

1/0486/17

Využitie sérových proteínov v diagnostike porúch zdravotného stavu zvierat

Riešiteľ: Tóthová Csilla, MVDr., PhD.
Obdobie: 2017 – 2019