Loading...

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark Košice)

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark Košice)

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Hlavný partner projektu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova č. 2, 041 80 Košice
Partner projektu: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského č. 73, 041 81 Košice
Partner projektu: Neurobiologický ústav SAV, Šoltésovej 4 - 6, 040 01 Košice
Partner projektu: Technická univerzita v Košiciach, Letná č. 9, 042 00 Košice
ITMS kód projektu: 26220220185

Operačný program: 2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os: 2 - Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Kód výzvy: OPVaV-2012/2.2/08-RO
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
SORO: bez SORO
Zmluva o poskytnutí NFP: Zmluva o poslytnutí NFP č. OPVaV/12/2013 uzatvorená medzi MŠ VV a Š SR a UPJŠ Košice dňa 04.07.2013
Zmluva o partnerstve: Zmluva o partnerstve uzatvorená dňa 04.07.2013 medzi UPJŠ Košice a partnermi : UVLF Košice, NbÚ SAV Košice a TUKE
Miesto realizácie projektu na UVLF v Košiciach: Komenského 73, 041 81 Košice
Obdobie realizácie projektu: júl 2013 – jún 2015

Aktuálny stav v implementácii projektu:

Aktivity projektu boli ukončené. Udržateľnosť projektu trvá po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu vrátane povinnosti predkladania následných monitorovacích správ 1x ročne po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu a povinnosti archivácie projektovej dokumentácie po dobu 10 rokov od ukončenia implementácie projektu.

Strategický cieľ projektu:

Vybudovanie UVP (Univerzitného vedeckého parku) MediPark ako špičkového národného a medzinárodného centra pre aplikovaný výskum, vývoj a transfer jeho výsledkov do praxe v oblasti medicíny.

Špecifické ciele projektu:

 1. Organizačné a riadiace zabezpečenie MediParku zamerané na vytvorenie kvalitného vedeckého manažmentu, udržateľnosti a zvýšenia miery využívania ochrany IPR.
 2. Vybudovanie fyzickej infraštruktúry UVP MediPark ako sofistikovaného technologického celku (1. etapa budovania UVP).
 3. Špičkový aplikovaný výskum a vývoj v 5 základných vedeckých programoch MediPark, vrátane jeho spoločensko - humanitnej dimenzie s ohľadom na potreby praxe.

Aktivity projektu a podiel UVLF v Košiciach na realizácii aktivity:

 • Aktivita 1.1 – Zavedenie zásad kvalitného vedeckého manažmentu MediPark s využitím skúseností zo zahraničia. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
 • Aktivita 1.2 – Vybudovanie systému ochrany IPR, transfer technológií, zníženie bariér medzi vedou a spoločnosťou. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
 • Aktivita 2.1 – Obstaranie a pilotná prevádzka fyzickej infraštruktúry MediPark ako sofistikovaného celku. Cieľom aktivity je kvalitatívne zlepšenie technickej infraštruktúry pre potreby MediPark-u prostredníctom vytvorenia sofistikovaného technologického celku prostredníctvom vybudovania, rekonštrukcie a modernizácie hmotnej infraštruktúry (priestorov, technického a prístrojového vybavenia.) Činnosti realizované v rámci tejto aktivity majú zásadný význam pre úspešný priebeh projektu a sú priamo viazané na výskumno - vývojové aktivity (aktivity 3.1 až 3.5). Rozsah stavebných aktivít pri stavbe Univerzitnej veterinárskej nemocnice, objekt : 40 Chirurgia a PGA malých zvierat definuje Súhrnný list stavby, ktorý komplexným spôsobom sumarizuje rozsah stavebných dodávok a prevádzkových súborov v danom stavebnom celku, a ktorý je tvorený ucelenými časťami, ktorých rozpočtové náklady podľa dielčích Výkazov výmer sú premietnuté v rozpočte za partnera - UVLF : - Časť : 01-02 40 Chirurgia a PGA malých zvierat - zahŕňa práce a dodávky HSV (hlavnej stavebnej výroby), PSV (pomocnej stavebnej výroby), práce a dodávky M - montáž dopravných zariadení a oceľových konštrukcií, Časť : 03 Elektroinštalácia silnoprúdová, Časť : 04 Ústredné kúrenie , Časť : 05 Zdravotechnická inštalácia, Časť : 07 Plynofikácia kotolne , Časť : 08 Plynofikácia laboratórií , Časť : 09 Meranie a regulácia, Objekt : 40.2 Vonkajší vodovod a kanalizácia, Objekt : 40.3 Spevnené plochy , Objekt : 40.5 NTL Plynová prípojka. Súčasťou realizácie stavebných dodávok sú aj dodávky tzv. Prevádzkových súborov, ktoré sú v Súhrnnom liste stavby zadefinované ako : Časť : 11 a 12 PS Zdravotnícka technológia, Časť : 13 PS Vzduchotechnika a klimatizácia, Časť : 14 PS Rozvody medicinálnych plynov, Časť : 15 PS IT - technológia.
 • Aktivita 3.1 – Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti farmakogenetiky a individualizácie liečby. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
 • Aktivita 3.2 – Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti metabolizmu/aterosklerózy/starnutia. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
 • Aktivita 3.3 – Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti neurovied. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
 • Aktivita 3.4 – Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti regeneračnej a reprodukčnej medicíny. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
 • Aktivita 3.5 – Realizácia aplikovaného výskumu v oblasti zoonózy a významných infekčných chorôb. Cieľom aktivity je excelentný aplikovaný výskum a vývoj v oblasti zoonóz a významných infekčných chorôb, vývoj a aplikácia diagnostických postupov na významné infekčné choroby ľudí a zvierat, špeciálne zoonóz, na báze detekcie genómu mikroorganizmov (vírusov, baktérií, parazitov) alebo antigénov s využitím molekulovo biologických metód. Okrem toho genetické metódy budú tiež využité pri epidemiologických a epizootologických analýzach. Pozoronosť bude venovaná aj skvalitňovaniu vakcín, štúdiu expresie génov v infikovaných bunkách, identifikácii a charakterizácii epitopov a paratopov ako aj štúdiu interakcie probiotických mikroorganizmov a ich produktov so zložkami imunitného systému v podmienkach in vitro ako aj in vivo za účelom nových možností imunomodulácie.