Loading...

Projects

KEGA projects

015UVLF-4/2021

Use of digital online communication tools for the implementation of distance learning in the subject Official Control of Foodstuffs

Riešiteľ: Ivona Kožárová, Assoc. Prof. DVM., PhD.
Obdobie: 2021 – 2023

013UVLF-4/2021

Creation of study material for theoretical and practical preparation for the subject – Food and Feed Mycology and Mycotoxicology

Riešiteľ: Pavlina Jevinová, DVM., PhD.
Obdobie: 2021 – 2023

013UVLF-4/2017

Aplikácia progresívnych zobrazovacích technológií do edukačného procesu anatómie pre zvýšenie efektivity výuky a podporu integrácie s praxou

Riešiteľ: Lenka Krešáková, MVDr., PhD.
Obdobie: 2017 – 2019

008UVLF-4/2017

Modernizácia a zatraktívnenie procesu výučby analytických disciplín v študijnom programe farmácia

Riešiteľ: Monika Šuleková, RNDr., PhD.
Obdobie: 2017 – 2019

003UVLF-4/2017

Ochrana zvierat pred týraním - pokus o unifikáciu postupov orgánov veterinárnej starostlivosti, orgánov činných v trestnom konaní a súdov

Riešiteľ: Daniela Takáčová, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2017 – 2019

002UVLF-4/2017

BVDV ozdravovacie programy u hovädzieho dobytka: Transfer poznatkov na osi prax - výučba - prax

Riešiteľ: Štefan Vilček, prof. Ing., DrSc.
Obdobie: 2017 – 2019

013UVLF-4/2016

Budovanie zbierok liečivých rastlín pre edukačné účely predmetov Farmaceutická botanika, Produkcia liečivých rastlín a Farmakognózia

Riešiteľ: Jarmila Eftimová, doc. Ing., CSc.
Obdobie: 2016 – 2018

008UVLF-4/2016

Implementácia interaktívneho vzdelávania v praktickej vyúčbe anatómie v študijnom programe Farmácia

Riešiteľ: Katarína Vdoviaková, MVDr., PhD.
Obdobie: 2016 – 2018

003UVLF-4/2016

Základy ekológie a aplikovaná ekológia pre študentov UVLF

Riešiteľ: Rudolf Hromada, MVDr. , PhD.
Obdobie: 2016 – 2018

016UVLF-4/2015

Pokročilé bioinformatické metódy pre študentov veterinárskych a medicínskych odborov

Riešiteľ: Mangesh Bhide, doc., MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2017

015UVLF-4/2015

Vývoj a využitie školského informačného systému o liekoch a ochoreniach v informatizácii výuky farmaceutických disciplín

Riešiteľ: Jarmila Eftimová, doc., Ing., CSc.
Obdobie: 2015 – 2017

011UVLF-4/2015

Bezpečnosť potravín-študijný materiál a didaktické pomôcky pre spoločný študijný program

Riešiteľ: Jozef Nagy, prof. MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2017

009UVLF-4/2015

Učebné texty pre e-vzdelávanie a učebnica pre nový predmet "Feed Plant Biology and Toxic Plants" v študijnom programe General Veterinary Medicine

Riešiteľ: Andrej Marcin, MVDr.,Bc., CSc.
Obdobie: 2015 – 2017

008UVLF-4/2015

Implementácia nových trendov výskumu do metód vzdelávania študentov veterinárskeho lekárstva v predmete Poruchy správania domových zvierat

Riešiteľ: Jana Kottferová, prof. MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2017

006UVLF-4/2015

Moderná forma výučby a inovácia študijného predmetu základy fyziológie pre kynológov

Riešiteľ: Silvia Ondrašovičová, MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2017

005UVLF-4/2015

Multimediálna podpora výučby hygieny a technológie mlieka ako inovovaného štúdia v ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo

Riešiteľ: Eva Dudriková, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2017

004UVLF-4/2015

Učebné texty pre predmet Krmoviny a jedovaté rastliny

Riešiteľ: Pavel Naď, doc., MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2017