Loading...

Organizačná štruktúra

Univerzitná knižnica a edičné stredisko

Základné informácie

UKES (Univerzitná knižnica a edičné stredisko) je akademická knižnica, centrum podpory pedagogického procesu, tvorivého bádania a vzdelávania akademickej obce UVLF. UKES poskytuje knižničné služby študentom, zamestnancom univerzity a ostatným užívateľom. Realizuje projekty podporené z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia, z dotácie Ministerstva kultúry SR, spolupracuje na projektoch KEGA, VEGA, Nové študijné programy a vzdelávanie na UVLF v Košiciach.

UKES sa člení na Oddelenie budovania a doplňovania fondov a Informačné oddelenie. Oddelenie budovania a doplňovania fondov zabezpečuje akvizíciu a nákup domácich a zahraničných dokumentov v rámci profilácie výučby a výskumu na univerzite, sprístupnenie knižničného fond a výpožičný proces.

Informačné oddelenie zabezpečuje retrospektívne a priebežné rešeršné a referenčné služby, spracováva citačnú analýzu z vlastných a externých, lokálne alebo vzdialene prístupných báz dát a iných informačných zdrojov. Spracováva bibliografickú registráciu publikačnej činnosti a ohlasov vedeckopedagogických pracovníkov a doktorandov dennej a externej formy štúdia na univerzite. Vytvára bázu ohlasov vedecko-pedgogických pracovníkov univezity, ktorú spracováva v knižnično-informačnom systéme Advanced Rapid Library (ARL). Realizuje činnosť medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MVS a MMVS).

Akademická knižnica zabezpečuje:

  • kvalitné technologické vybavenie knižníc pre kontinuálne vzdelávanie používateľov prostredníctvom sofistikovaných nástrojov, ktoré sú výsledkom kreatívnej spolupráce knižníc a multimediálnych centier,
  • vzdelávanie používateľov pre prácu s elektronickými informačnými zdrojmi, príprava na celoživotné vzdelávanie,
  • vzdelávacie kurzy, moderné e-learningové nástroje pre informačné vzdelávanie budú základný štandard služieb knižnice,
  • VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY,
  • INFORMAČNÉ A REŠERŠNÉ SLUŽBY,
  • MEDZIKNIČNÉ VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY,
  • REPROGRAFICKÉ SLUŽBY,
  • PUBLIKAČNÚ ČINNOSŤ,
  • ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÉ ZDROJE,
  • INFORMAČNÉ VZDELÁVANIE.