Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

Rozpis poplatkov pre doktoranské štúdium v akademickom roku 2023/2024

V súlade s Vnútorným predpisom Školné a poplatky spojené so štúdiom schváleným Akademickým senátom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dňa 20. 10. 2022 má študent zapisujúci sa na akademický rok 2023/2024 povinnosť k 31. 8. 2023 alebo najneskôr v deň zápisu uhradiť nasledovný poplatok. Platbu je možné uhradiť buď prevodom na účet univerzity alebo poštovou poukážkou.
Doklad o zaplatení poplatku je potrebné predložiť na zápise.

Študenti 1. ročníka (denná a externá forma) si na zápis prinesú dve fotografie (formát 3,5 x 4,5 cm).

Platby za administratívny poplatok sa uhrádzajú na číslo účtu:

Účet:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
Banka:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15, Slovakia
Číslo účtu:
7000072225/8180
Variabilný symbol:
72225 + „do poznámky uviesť PHD - meno a priezvisko“ (slúži na priradenie platby k uchádzačovi, resp. študentovi)
Konštantný symbol:
0968
IBAN:
SK42 8180 0000 0070 0007 2225
SWIFT:
SPSRSKBA

Denná forma štúdia

Študent 1. ročníka
34,00 €
Zápisné do 1. roku štúdia
10,00 €
Preukaz študenta v dennej forme štúdia s licenciou ISIC
21,00 €
Poistné
3,00 €
Pokračujúci študent
21,00 €
Zápisné do vyšších rokov štúdia
5,00 €
ISIC + TransData (predĺženie platnosti preukazu študenta v dennej forme štúdia)
13,00 €
Poistné
3,00 €

Externá forma štúdia

Študent 1. ročníka
21,00 €
Zápisné do 1. roku štúdia
10,00 €
Preukaz študenta v externej forme štúdia bez licencie ISIC
8,00 €
Poistné
3,00 €
Pokračujúci študent
8,00 €
Zápisné do vyšších rokov štúdia
5,00 €
Poistné
3,00 €