Loading...

Erasmus +

Bilaterálne dohody v rámci Erasmus+

Bilaterálna dohoda medzi prijímajúcou a vysielajúcou inštitúciou je vyjadrením súhlasu oboch strán (inštitúcií) s prijatím alebo vysielaním študentov a zamestnancov na mobilty v rámci Erasmus+. Požiadavkou UVLF je uzatvárať bilaterálne dohody za predpokladu recipročnej výmeny študentov a zamestnancov medzi oboma partnerskými inštitúciami. Podstatou dohody je naplánovať pre akademický rok počet mobilít študentov vrátane mesiacov a počet mobilít zamestnancov vrátene týždňov / dní.

V rámci programu Erasmus+ bola UVLF v Košiciach pridelená Erasmus univerzitná charta (ECHE), ktorá ju oprávňuje realizovať mobility v období rokov 2014-2020. Pridelenie ECHE oprávňuje vysokoškolskú inštitúciu participovať na akýchkoľvek aktivitách programu Erasmus+ (vrátane projektov) počas celého obdobia trvania programu, uzatvárať Erasmus+ bilaterálne dohody s partnerskými inštitúciami v zahraničí a žiadať o pridelenie finančných prostriedkov na realizáciu aktivít programu Erasmus+.

Číslo Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) UVLF v Košiciach:
44458-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE
Erasmus ID code UVLF v Košiciach:
SK KOSICE01

Obsah bilaterálnej dohody:

  • zoznam inštitúcií,
  • bilateral agreement Erasmus+,
  • ISCED kódy,
  • kódy krajín,
  • kódy jazykov,
  • Erasmus+ Charter of UVLF.

Dokumenty na stiahnutie: