Loading...

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O BAKALÁRSKE, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ ŠTÚDIUM

Okruhy tém k prijímaciemu konaniu

Biológia - ŠP VVL, HP, F

1. Úvod do biológie
Rozdelenie a charakteristika biologických vied. Dejiny biológie a jej významní predstavitelia. Metódy štúdia živej prírody.
2. Všeobecné vlastnosti živých sústav
Charakteristika všeobecných vlastností organizmov. Organizmus a prostredie. Organizácia živých organizmov. Rozdiely medzi živou a neživou prírodou.
3. Biológia bunky
Rastlinná a živočíšna bunka – zloženie, bunkové organely. Všeobecné vlastnosti bunky. Chemické zloženie bunky. Štruktúra prokaryotických a eukaryotických buniek. Rozmnožovanie bunky a bunkový cyklus. Diferenciácia buniek. Príjem a výdaj látok bunkou. Prenos energie v bunke.
4. Nebunkové a prokaryotické organizmy
Charakteristika a klasifikácia vírusov, baktérií, archeónov – význam.
5. Biológia rastlín
Rastlinné pletivá. Rastlinné orgány. Metabolizmus. Výživa. Chemosyntéza a fotosyntéza. Dýchanie. Voda a život rastliny. Minerálna výživa. Rozmnožovanie. Rast a vývin. Vnútorné a vonkajšie činitele ontogenézy.
6. Systém rastlín
Nižšie rastliny – stielkaté : systém a charakteristika, význam. Vyššie rastliny: vznik a vývoj. Systém a charakteristika, význam.
7. Huby
Charakteristika. Význam. Systém húb. Charakteristika líšajníkov – lichenizovaných húb.
8. Biológia a etológia živočíchov
Charakteristické znaky. Tkanivá. Rozmnožovanie a ontogenéza živočíchov. Orgány, sústavy orgánov a ich funkcie. Krycia sústava. Oporná a pohybová sústava. Tráviaca sústava. Dýchacia sústava. Telové tekutiny. Obehové sústavy. Vylučovacia sústava. Riadiace sústavy a regulačné mechanizmy. Termoregulácia. Zmyslové orgány. Správanie živočíchov.
9. Vývoj a systém živočíchov
Protozoa (bičíkovce, koreňonožce, výtrusovce, riasničkavce). Metazoa (hubky, pŕhlivce, nepŕhlivce) Protostomia (ploskavce, okrúhlovce, mäkkýše, obrúčkavce, článkonožce). Deuterostomia (ostnatokožce, chordáty). Vertebrata (kruhoústnice, drsnokožce, ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce).
10. Genetika
Molekulové základy genetiky. Genetika prokaryotov. Bunkové základy dedičnosti. Dedičnosť u mnohobunkových organizmov. Genetická premenlivosť. Dedičnosť v populácii organizmov. Mutácie. Význam genetiky.
11. Biológia človeka
Oporná a pohybová sústava. Tráviaca sústava. Dýchacia sústava. Telové tekutiny. Obehová sústava. Vylučovacia sústava. Riadiace a regulačné sústavy. Rozmnožovacie sústavy. Vývin jedinca.
12. Evolúcia organizmov – všeobecné zákonitosti. Vznik života na Zemi. Pôvod a vývoj človeka.
13. Ekológia
Základné ekologické pojmy. Abiotické a biotické zložky prostredia. Ekosystém. Biosféra. Vzťah organizmov a prostredia. Ekológia rastlín a živočíchov. Človek a prostredie.

Stiahnite si témy k prijímaciemu konaniu.

Odporúčaná literatúra:

  1. Biológia pre gymnázia (1 až 6)
  2. Biológia – súbor otázok a odpovedí na prijímacie skúšky , rok vydania  2020 (možno zakúpiť na UVLF  v Košiciach v Predajni skrípt alebo v e-shope)