Loading...

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O BAKALÁRSKE, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ ŠTÚDIUM

Okruhy tém k prijímaciemu konaniu

Chémia - ŠP VVL, HP, F

1. Hmota
Chemické zákony, prvok, zlúčenina, zmes, typy sústav, atómová hmotnosť, relatívna atómová hmotnosť, molekulová hmotnosť, relatívna molekulová hmotnosť, molárna hmotnosť, látkové množstvo, molárny objem plynu, výpočty látkového množstva, výpočty z chemických vzorcov.
2. Stavba atómu
Elementárne častice atómu, charakteristiky atómu - protónové a nukleónové číslo, orbitály, kvantové čísla, pravidla zapĺňania orbitálov - výstavbový princíp, Pauliho princíp, Hundovo pravidlo.
3. Periodická sústava prvkov, vlastnosti prvkov a zlúčenín
Periodická sústava prvkov, periodický zákon, vzťah medzi postavením prvku v PSP a jeho vlastnosťami. Vlastnosti prechodných a neprechodných prvkov.
4. Chemické väzby
Elektronegativita. Medziatómové väzby: iónová väzba, kovalentná väzba, väzba σ (sigma) a π (pi), násobné väzby, hybridizácia sp3, sp2, sp, koordinačná väzba. Medzimolekulové väzby: vodíková väzba, Van der Waalsove sily.
5. Názvoslovie anorganických zlúčenín
Oxidy, hydroxidy, kyseliny, soli.
6. Teória roztokov: rozpustnosť látky, nasýtený roztok, zloženie roztokov, koncentrácia roztokov.
Výpočty: hmotnostné percento, objemové percento, molárna koncentrácia, zmiešavanie roztokov.
Elektrolyty, teória kyselín a zásad.
Elektrolytická disociácia, elektrolyty, disociačný stupeň. Teórie kyselín a zásad. Brönsted-Lowryho kyseliny a zásady, konjugovaný pár, konštanta kyslosti a zásaditosti, iónový súčin vody, pH roztokov, hydrolýza solí.
Výpočty pH silných kyselín a zásad.
7. Chemické reakcie
Klasifikácia chemických reakcií. Redoxné reakcie: redoxné vlastnosti prvkov a zlúčenín, vyrovnávanie oxidačno-redukčných rovníc, elektrolýza. Zrážacie reakcie: súčin rozpustnosti. Komplexotvorné reakcie: konštanta stability komplexov.
Výpočty z chemickej rovnice. Rýchlosť chemickej reakcie, faktory ovplyvňujúce rýchlosť reakcií, katalýza. Chemická rovnováha, rovnovážna konštanta.
8. Zloženie, štruktúra a vlastnosti organických zlúčenín
Vzorce v organickej chémii, izoméria zlúčenín, indukčný a mezomérny efekt, reakcie organických zlúčenín, rozdelenie organických zlúčenín.
9. Alkány, cykloalkány, alkény, alkadiény, alkíny
Homologický rad, homologický prírastok, všeobecný vzorec, názvoslovie, vlastnosti, izoméria, reakcie, výskyt, príprava.
Aromatické uhľovodíky
Delenie, izoméria, názvoslovie, kondenzované uhľovodíky, izolované uhľovodíky adičné reakcie, substitučné reakcie, substitučné pravidlá.
10.
Deriváty acyklických a alicyklických uhľovodíkov: Halogénderiváty, sulfónové kyseliny, nitroderiváty, amíny, diamíny, étery, alkoholy, tioly, aldehydy, ketóny, monokarboxylové a dikarboxylové kyseliny.
Deriváty arénov: halogénderiváty, nitroderiváty, aromatické amíny, diazóniové soli, azofarbivá, benzénsulfónové kyseliny, fenoly, chinóny, aromatické alkoholy, aromatické aldehydy a ketóny, aromatické karboxylové kyseliny.
11.
Funkčné deriváty karboxylových kyselín: soli, halogenidy, anhydridy, amidy, imidy, estery.
Substitučné deriváty karboxylových kyselín: halogénkyseliny, hydroxykyseliny, oxokyseliny, aminokyseliny.
Deriváty kyseliny uhličitej.
12. Heterocyklické zlúčeniny
Päťčlánkové heterocykly s jedným heteroatómom, s dvoma heteroatómami, šesťčlánkové heterocykly s jedným heteroatómom, s dvoma heteroatómami, kondenzované heterocykly: vlastnosti a názvoslovie.
13. Chémia prírodných látok
Sacharidy - vzorce, reakcie, funkcia, monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy.
Lipidy – funkcia, vlastnosti, jednoduché a zložené lipidy.
Peptidy - vznik, názvoslovie, delenie, významné peptidy.
Proteíny - delenie proteínov, štruktúra proteínov, izoelektrický bod.
Nukleové kyseliny – štruktúra, vlastnosti, väzby.

Stiahnite si témy k prijímaciemu konaniu.

Odporúčaná literatúra:

  1. Chémia pre gymnáziá
  2. Chémia – súbor otázok a odpovedí k prijímaciemu konaniu, UVLF, Košice 2020. (možno zakúpiť na UVLF v Košiciach v predajni skrípt a v e-shope UVLF)