Loading...

Akreditované doktorandské študijné programy

PARAZITÁRNE CHOROBY ZVIERAT

Profil absolventa:

Ciele vzdelávania dosahované v študijnom programe Parazitárne choroby zvierat metodicky vychádzajú z Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR). Ten vymedzuje požiadavky na výstupy vzdelávania pre vedomosti, zručnosti a kompetencie. Pre 3. stupeň sú požadované ako výstupy vzdelávania široké vedomosti v danej oblasti práce alebo danom odbore štúdia vrátane vedeckej a pedagogickej práce a kritického chápania teórií a zásad. Študijný program doktorandského štúdia v dennej forme definuje predpísanú skladbu predmetov a ponuku predmetov, na základe ktorej si doktorand v spolupráci so školiteľom vypracuje svoj individuálny študijný plán a vyplní zápisný list v AIS. Obsahovú časť doktorandského štúdia určuje školiteľ vo forme individuálneho študijného plánu. Študijný plán sa vypracuje na jednotnom tlačive do jedného mesiaca po nástupe na štúdium špecificky k téme dizertačnej práce a schvaľuje ho osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu. Študijný plán sa dopĺňa o základnú metodiku dizertačnej práce. Metodika, ktorú spracuje doktorand v spolupráci so školiteľom do troch mesiacov po nástupe na štúdium, obsahuje najmä stav v riešení danej problematiky, základné vedecké, spoločenské a realizačné ciele a časový harmonogram experimentálnej činnosti. Študijný plán doktoranda pozostáva zo študijnej časti, ktorá sa končí dizertačnou skúškou, vedeckej časti a obhajoby dizertačnej práce. Jednotlivým predmetom v študijnej časti a aktivitám vo vedeckej časti sú pridelené kredity (ECTS, čl. 10, Kreditový systém). Študijná časť predstavuje 1/3 rozsahu študijného programu. Sústreďuje sa na získanie hlbokých teoretických poznatkov a osvojenie si metodologického systému podporeného znalosťou vybraných predmetov. V individuálnom študijnom pláne doktoranda sa uvádza zoznam predmetov vrátane odborného cudzieho jazyka, ktoré má doktorand absolvovať, zoznam predmetov dizertačnej skúšky vybraných zo zoznamu schváleného komisiou pre študijný program tretieho stupňa a zoznam povinnej a odporúčanej literatúry, ktorú má doktorand preštudovať v rámci svojej individuálnej prípravy na dizertačnú skúšku. Povinné predmety sú predpísané študentovi na základe požiadaviek pre profil absolventa študijného odboru. Povinné a povinne voliteľné predmety si študent vyberá z ponuky predmetov študijného programu (Katalóg povinných a povinne voliteľných predmetov pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania) v súlade s témou dizertačnej práce a dopĺňa nimi požadovaný počet kreditov. Absolvovanie predmetov sa spravidla končí skúškou. Absolvovaním povinných predmetov doktorand získa vedomosti z oblasti helmintológie, parazitológie včiel a zveri, protozoológie a parazitozoonóz. Absolvovaním povinne voliteľných predmetov získa absolvent všeobecné poznatky o parazitológii vrátane informácií o arachnoentomológii a molekulovej parazitológii, kde absolvent získa vedomosti o molekulových vlastnostiach a genomike parazitov. V súvislosti s chorobnými procesmi, má znalosti o vyšetrovacích diagnostických metódach parazitóz; má vedecké poznatky o parazitárnych chorobách spoločenských zvierat s dôrazom na zoonózy klasifikované podľa WOAH a WHO; taktiež absolvent je schopný sa orientovať v patologických procesoch a rozpoznávať klinické príznaky parazitóz, zvláda management veterinárnej starostlivosti o pacientov a klientov a ovláda laboratórne techniky a vedecké metódy, zvláda management podávania terapie pri jednotlivých ochoreniach, ovláda preventívne veterinárne zdravotné programy pre rôzne druhy zvierat získané vedecké poznatky, vedomosti a zručnosti v oblasti parazitológie. Z uvedeného vyplýva, že absolvent získa pokročilé a špecializované zručnosti a techniky vrátane schopnosti syntézy a hodnotenia, ktoré sa požadujú na riešenie zásadných problémov v oblasti výskumu a/alebo inovácie a na rozšírenie a nové vymedzenie existujúcich vedomosti alebo odborných postupov.

Absolvent študijného programu parazitárne choroby zvierat je spôsobilý pôsobiť v rôznych profesijných sférach spoločnosti (odborné činnosti pre súkromných veterinárnych lekárov, odborné činnosti pre diagnostické laboratória, špecializované vedecké pracoviská SAV), pri výkone epizootologickej a epidemiologickej činnosti pri ochrane zdravia zvierat a ľudí, ako aj prevencii parazitárnych ochorení a ochrane životného prostredia. Vedecká časť predstavuje 2/3 študijného programu. Realizuje sa systematicky samostatnou a tímovou vedecko-výskumnou činnosťou zameranou na tému dizertačnej práce. Neoddeliteľnou súčasťou štúdia je aktívna účasť študenta na konferenciách, seminároch a jeho publikačná činnosť. V individuálnom študijnom pláne doktoranda je uvedená téma dizertačnej práce, ktorú môže školiteľ v zápisnom liste doktoranda upraviť po súhlase predsedu komisie pre študijný program tretieho stupňa a vedenia UVLF v období pred dizertačnou skúškou. Absolvovaním profilových predmetov absolvent získa zručnosti, ktoré mu umožnia zvládať praktické zručnosti a vedecké znalosti potrebné na implementáciu a dokončenie vedeckých metód vrátane laboratórnych diagnostických metód pri prístrojovom vybavení jednotlivých pracovísk. Bude mať zručnosti potrebné na odber biologických vzoriek a vykonávanie laboratórnych metodických postupov v danej oblasti parazitológie. Všeobecne definované kompetencie pre túto úroveň sú - schopnosť riadiť komplexné technické alebo odborné činnosti alebo projekty, niesť zodpovednosť za rozhodovanie v nepredvídateľnom pracovnom alebo študijnom prostredí, prijať zodpovednosť za vedeckú prácu a publikovanie výsledkov vedeckých cieľov v domácich a zahraničných periodikách, riadenie profesijného rozvoja jednotlivcov a skupín. Konkrétne kompetencie budú súvisieť s pracovno-právnym postavením absolventa 3. stupňa.

Absolvent sa vyznačuje schopnosťou prejavovať značnú autoritu, inováciu, samostatnosť, vedeckú a odbornú bezúhonnosť a trvalý záväzok rozvíjať nové myšlienky alebo postupy, ktoré sú v popredí daného pracovného alebo študijného prostredia vrátane výskumu, ako aj nezávislým, kritickým a analytickým myslením. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Výsledkami vlastnej tvorivej práce prispieva k rozvoju vedy, vedeckého poznania a aplikácií získaných poznatkov do praxe. Výsledky výskumu a vývoja prezentuje pred odbornou komunitou samostatne. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom študijnom programe. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže samostatne navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy.

Uplatniteľnosť:

Absolvent študijného programu parazitárne choroby zvierat sa vie uplatniť ako asistent veterinárnej praxe, v pedagogickom procese univerzít prírodovedeckého a medicínskeho zamerania, v organizáciách na ochranu zvierat, ako vedecký pracovník vo veterinárskej a farmaceutickej praxi, pre veterinárne vydavateľstvo, ako odborník na parazitárne choroby zvierat ako laboratórny dozor pre vyšetrovacie metódy pre zvieratá aj ľudí, poradca v chove zvierat a v zoologických záhradách a pod.

Uplatniteľnosť absolventov 3. stupňa študijného programu parazitárne choroby zvierat je vysoká, hlavne v pedagogickom procese univerzít medicínskeho resp. prírodovedeckého zamerania, v oblasti pôdohospodárstva, v diagnostických laboratóriách vo vede a výskume pracovísk SAV a ŠVPS SR.