Loading...

Akreditované doktorandské študijné programy

HYGIENA POTRAVÍN

Profil absolventa:

Ciele vzdelávania dosahované v študijnom programe Hygiena potravín, 3. stupňa štúdia metodicky vychádzajú z Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR). Ten vymedzuje požiadavky na výstupy vzdelávania pre vedomosti, zručnosti a kompetencie. Pre úroveň 8 sú požadované ako výstupy vzdelávania vysokošpecializované vedomosti, z ktorých sú niektoré vedomosti poprednými v oblasti práce alebo štúdia a sú základom originálneho myslenia a/alebo výskumu; zásadné uvedomenie si vedomostí v danej oblasti a na rozhraní medzi jednotlivými oblasťami. Situácia pri vzdelávaní v tomto študijnom programe si vyžaduje riešenie úloh, pri ktorých pôsobí veľa súvisiacich faktorov, vzdelávanie je často vysoko špecializované. Nositeľmi ťažiskových vedomostí sú profilové predmety, ktoré majú v informačných listoch popísané vedomosti dosahované ako výstupy vzdelávania. Doplňujúce vedomosti sú dosahované absolvovaním ostatných povinne voliteľných predmetov študijného programu. Absolvovaním profilových predmetov získa absolvent poznatky o význame hygieny a kvality produkcie potravín živočíšneho pôvodu na ich zdravotnú bezpečnosť. Osvojí si najnovšie metódy technológie výroby potravín, pričom získa najnovšie vedecké poznatky v oblasti produkcie potravín.

Absolventi študijného programu hygiena potravín sú spôsobilí po absolvovaní 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania vykonávať profesiu veterinárneho lekára špecialistu pre hygienu, kvalitu a zdravotnú bezpečnosť produkovaných potravín. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja, s orientáciou na výskum z oblasti hygieny a kvality potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu, vývoja potravinárskej techniky, laboratórnych diagnostických metód, vývoj potravinárskej legislatívy, a pod. Absolvent vie vytvárať a formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie pre ďalší rozvoj vednej alebo pracovnej oblasti, vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácie, aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania komplexného aj interdisciplinárneho charakteru, navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Absolvent sa vyznačuje kritickým, nezávislým a analytickým myslením pri smerovaní ďalšieho vývoja spoločnosti, zodpovednosťou za vodcovstvo v študijnom odbore a plánovaním vlastného rozvoja a rozvoja spoločnosti v oblasti hygieny a kvality produkovaných potravín. Absolvent je schopný prezentovať a publikovať svoje výsledky výskumu, založené na dôkazoch, pred odbornou aj vedeckou komunitou. Navrhuje, overuje a implementuje nové výskumné a pracovné metódy, a to na základe získaných výsledkov, ktoré následne prezentuje a využíva ich pri uplatňovaní nových vedeckých a pracovných postupov. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím vo vednom odbore vo výskumných organizáciách, ako aj manažovať riešenie problémov v potravinárskej praxi. Úmerne k vplyvu študovanej problematiky stúpa potreba profesionálov a opodstatnenosť vzdelávania v oblasti špecializácie hygieny potravín. Zodpovednosť a samostatnosť definované pre úroveň 8 EKR sú schopnosť prejavovať značnú autoritu, inováciu, samostatnosť, vedeckú a odbornú bezúhonnosť a trvalý záväzok rozvíjať nové myšlienky alebo postupy, ktoré sú v popredí daného pracovného alebo študijného prostredia vrátane výskumu.

Absolvent ŠP hygiena potravín sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Výsledkami vlastnej tvorivej práce prispieva k rozvoju vedy, vedeckého poznania a aplikácií získaných poznatkov do praxe. Výsledky výskumu a vývoja prezentuje pred odbornou komunitou samostatne. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím pri vedeckom skúmaní. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže samostatne navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy.

Uplatniteľnosť:

Absolvent študijného programu hygiena potravín, 3. stupňa štúdia sa vie uplatniť pri samostatnom výskume v oblasti produkcie bezpečných a kvalitných potravín, riadení hygieny potravinárskych prevádzok, ako aj riadení technológie výroby v potravinárskych firmách. Absolventi sú pripravený vykonávať činnosť v akreditovaných laboratóriách v oblasti analýzy potravín, ako aj poskytovať poradenstvo v oblasti hygieny výroby a predaja potravín.

Absolvent doktorandského štúdia nájde uplatnenie aj v:

  • zvládnutí dátových, štatistických a informačných procesov, správneho nastavenia hygienických podmienok a spracovania surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu,
  • riadení potravinárskych podnikov s orientáciou hlavne na hygienu produkcie potravín, hodnotenie surovín vstupujúcich do výrobného procesu a ich dopadov na kvalitu výrobkov živočíšneho pôvodu,
  • poradenstva a kontroly v oblasti hygieny produkcie a predaja potravín, produkcie krmív, dodržiavania welfare, poradenstva a prevencie chorôb hospodárskych zvierat.

Na základe doterajších dlhoročných skúseností s absolventmi študijného programu Hygiena potravín, 3. stupňa štúdia je možné konštatovať ich uplatniteľnosť na univerzitných pracoviskách a pracoviskách SAV, ako aj na pracoviskách Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a taktiež v súkromnej sfére v oblasti potravinárskej výroby ako aj poradenstva v oblasti hygieny produkcie a predaja potravín.