Loading...

Akreditované doktorandské študijné programy

VETERINÁRNE PÔRODNÍCTVO A GYNEKOLÓGIA

Profil absolventa:

Ciele vzdelávania dosahované v študijnom programe veterinárne pôrodníctvo a gynekológia metodicky vychádzajú z Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR). Ten vymedzuje požiadavky na výstupy vzdelávania pre vedomosti, zručnosti a kompetencie. Pre úroveň 8 sú požadované ako výstupy vzdelávania široké vedomosti v danej oblasti práce alebo danom odbore štúdia vrátane kritického chápania teórií a zásad odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru alebo praxe, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi, výskume alebo v umeleckej oblasti potrebné pre projektovanie výskumu a vývoja, resp. rozvoja oblasti odbornej praxe. Nositeľmi ťažiskových vedomostí sú profilové predmety, ktoré majú v informačných listoch popísané vedomosti dosahované ako výstupy vzdelávania. Doplňujúce vedomosti sú dosahované absolvovaním ostatných povinných predmetov študijného programu. Študijný program zahrňuje veterinárne pôrodníctvo, gynekológiu, andrológiu a umelú insemináciu za fyziologických a patologických podmienok, líši sa od odborov veterinárna morfológia a fyziológia, vnútorné choroby zvierat, toxikológia a environmentálne faktory, veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia, výživa zvierat a dietetika v tom, že je úzko zameraný na patológiu pohlavného cyklu, pôrodu, puerpéria, pôrodnícke operácie a biotechnické metódy riadenia reprodukčného procesu (indukcia ruje a ovulácie, superovulácie, získavanie gamiet pre in vitro technológie, embryotransfer, tvorba transgénnych zvierat, diagnostika gravidity, indukcia pôrodu, aktívne vedenie puerpéria) a diagnostické liečebné a preventívne postupy pri reprodukčných poruchách hospodárskych a domových zvierat a voľne žijúcej zveri. Zodpovednosť a samostatnosť definovaná pre úroveň 8 je „schopnosť prejavovať značnú autoritu, inováciu, samostatnosť, vedeckú a odbornú bezúhonnosť a trvalý záväzok rozvíjať nové myšlienky alebo postupy, ktoré sú v popredí daného pracovného alebo študijného prostredia vrátane výskumu“. Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Výsledkami vlastnej tvorivej práce prispieva k rozvoju vedy, vedeckého poznania a aplikácií získaných poznatkov do praxe. Výsledky výskumu a vývoja prezentuje pred odbornou komunitou samostatne. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom študijnom programe. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže samostatne navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy

Absolvent 3. stupňa vzdelávania v študijnom programe veterinárne pôrodníctvo a gynekológia sa zoznámi s teoretickými a praktickými základmi vedeckého postupu pri riešení širokej škály problémov vznikajúcich z organizačno-chovateľských nedostatkov, nevhodnej výživy, pôsobenia toxického prostredia a toxických látok v životnom prostredí, ktoré sa prejavujú hormonálnym narušením počas nástupu puberty, gravidity, pôrodu a puerpéria. Absolvent ukončením štúdia tohto študijného programu si osvojí základné princípy a metódy vedeckej práce v reprodukcii, posúdenie správneho výskumného cieľa, vedecké princípy interpretácie výsledkov (matematické modely, štatistické hodnotenia), realizáciu získaných výsledkov do klinickej a chovateľskej praxe navrhnutím nových prevenčných a terapeutických, metódy využívané komorou veterinárnych lekárov na úrovni veterinárneho obvodu, veterinárnych ošetrovní, ambulancií, nemocníc ako aj širokou chovateľskou praxou. Zručnosti dosahované výstupmi vzdelávania zodpovedajúce úrovni 8 možno charakterizovať ako široké zručnosti dokazujúce ich ovládanie a zmysel pre inováciu požadované na riešenie komplexných a nepredvídateľných problémov v špecializovanej študijnej oblasti. Spolu zručnosti dosiahnuté v rámci jednotlivých predmetov predstavujú vzájomne prepojený komplex, ktorého výsledkom sú zručnosti determinujúce úspešné vykonávania kompetencií. Profilujúcou podstatou študijného programu veterinárne pôrodníctvo a gynekológia je prostredníctvom vedeckých metód sledovať vplyv negatívnych faktorov pôsobiacich na reprodukčnú výkonnosť hospodárskych, domových zvierat a voľne žijúcej zveri na rôznych úrovniach poznania – molekulárnej, bunkovej, organovej a funkčnej. Absolvent sa v rámci tohto stupňa vzdelávania oboznámi s experimentálnymi a vedeckými prístupmi v rámci hormonálneho riadenia vzťahov medzi výživou, prostredím a biologickým organizmom na rôznych úrovniach u oboch pohlaví (samice a samca). Všeobecne definované kompetencie pre úroveň 8 EKR sú - schopnosť riadiť komplexné technické alebo odborné činnosti alebo projekty, niesť zodpovednosť za rozhodovanie v nepredvídateľnom pracovnom alebo študijnom prostredí, prijať zodpovednosť za riadenie profesijného rozvoja jednotlivcov a skupín. Konkrétne kompetencie budú súvisieť s pracovno-právnym postavením absolventa. Absolvent študijného programu veterinárne pôrodníctvo a gynekológia sa vie uplatniť ako vysokoškolský učiteľ, vedeckovýskumný pracovník, klinický špecialista a expert v poradenskej oblasti pre komoru veterinárnych lekárov (veterinárne ambulancie a nemocnice), plemenárske organizácie, chovateľské zväzy jednotlivých druhov hospodárskych, domových zvierat a poľovnícke účelové zariadenia i poľovné revíry.

Uplatniteľnosť:
Absolventi študijného programu veterinárne pôrodníctvo a gynekológia sa uplatňujú ako vysokoškolskí učitelia, vedeckovýskumní pracovníci, klinickí špecialisti a experti v poradenskej oblasti pre komoru veterinárnych lekárov (veterinárne ambulancie a nemocnice), plemenárske organizácie, chovateľské zväzy jednotlivých druhov hospodárskych, domových zvierat a poľovnícke účelové zariadenia i poľovné revíry.