Loading...

Akreditované doktorandské študijné programy

MIKROBIOLÓGIA

Profil absolventa:

Ciele vzdelávania dosahované v študijnom programe mikrobiológia metodicky vychádzajú z Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR). Ten vymedzuje požiadavky na výstupy vzdelávania pre vedomosti, zručnosti, zodpovednosť a samostatnosť. Pre úroveň 8 sú požadované ako výstupy vzdelávania „vedomosti na najvyššej úrovni v danej oblasti práce alebo danom odbore štúdia, ako aj na rozhraní jednotlivých oblastí/odborov“.

Nositeľmi ťažiskových vedomostí absolventa sú profilové predmety z oblasti bakteriológie, virológie, klinickej mikrobiológie, molekulovej biológie a genetiky mikroorganizmov, ktoré majú v informačných listoch popísané vedomosti dosahované ako výstupy vzdelávania. Doplňujúce vedomosti sú dosahované absolvovaním povinne voliteľných predmetov študijného programu z oblasti potravinárskej mikrobiológie, všeobecnej imunológie, epizootológie, základov génového inžinierstva a bioinformatiky. Absolvent má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného programu, resp. odboru, ktoré využíva ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja v mikrobiológii. Zameriava sa na získanie najnovších teoretických poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v jednotlivých oblastiach mikrobiológie. Jeho štúdium nadväzuje na znalosti získané vysokoškolským štúdiom druhého stupňa na veterinárskych a lekárskych fakultách (univerzitách), ďalej na farmaceutických, prírodovedeckých, príp. iných fakultách medicínskeho a prírodovedného zamerania. Na tejto báze, sú postavené zásady výchovy v 3. stupni pre získanie vedomostí z teoretickej, aplikovanej a klinickej mikrobiológie, ktorá zahŕňa: vírusy, baktérie a mikroskopické huby. Osobitnú pozornosť venuje štúdiu premenlivosti vírusov, baktérií, mikroskopických húb, konkrétne ich fyziologickej a patologickej úlohe v organizme človeka a zvierat, ale aj z pohľadu horizontálneho prenosu genetickej informácie (konjugácia, transformácia a transdukcia), rezistencii voči antimikróbnym látkam a prežívaniu v ekosystéme. Zameriava sa na získavanie najnovších teoretických i praktických poznatkov pri štúdiu pôvodcov nových a znovu objavujúcich sa nákaz vírusového a bakteriálneho pôvodu, ako aj pri štúdiu zdravia prospešných baktérii, resp. ich spoločenstiev. Pre úroveň 8 sú požadované „najviac pokročilé a špecializované zručnosti a techniky vrátane schopnosti syntézy a hodnotenia, ktoré sa požadujú na riešenie zásadných problémov v oblasti výskumu a/alebo inovácie a na rozšírenie a nové vymedzenie existujúcich vedomosti alebo odborných postupov“.

Absolvent študijného programu mikrobiológia je spôsobilý vykonávať profesiu mikrobiologického experta. Ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti experimentálnej a klinickej mikrobiológie, ktoré tvorivo realizuje na rôznych modelových objektoch (bunkové kultúry a laboratórne zvieratá). Vie využiť štatistické a bioinformatické metódy ako aj ďalšie vedomosti z príbuzných vedných disciplín. Skúma vlastnosti mikroorganizmov (morfologické, kultivačné, metabolické, biochemické, molekulovo-biologické a iné), ako aj na rôznych úrovniach ich vzájomných vzťahov s hostiteľom (komenzál, mutualista, fakultatívny patogén a patogén) využívajúc pritom progresívne metodické postupy s cieľom získať nové, doposiaľ nepublikované poznatky. Je technicky zručný nie len pri bežných laboratórnych postupoch, ale i pri práci so softvérovo náročným prístrojovým vybavením bakteriologického a virologického laboratória. Dokáže formulovať vedecké problémy, vykonávať tvorivý a nezávislý výskum a samostatne prezentovať výsledky svojej práce v medzinárodne akceptovaných časopisoch, resp. prezentovať ich na vedeckých podujatiach. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale ich náležitá vedecká hodnota umožňuje ich aplikáciu v humánnej a veterinárnej medicíne, poľnohospodárstve, vo farmakológii a pri ochrane genofondov živočíchov a samotného človeka. Zodpovednosť a samostatnosť definovaná pre úroveň 8 je „schopnosť prejavovať značnú autoritu, inováciu, samostatnosť, vedeckú a odbornú bezúhonnosť a trvalý záväzok rozvíjať nové myšlienky alebo postupy, ktoré sú v popredí daného pracovného alebo študijného prostredia vrátane výskumu“.

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Výsledkami vlastnej tvorivej práce prispieva k rozvoju vedy, vedeckého poznania a aplikácií získaných poznatkov do praxe. Výsledky výskumu a vývoja prezentuje pred odbornou komunitou samostatne. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom študijnom programe. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže samostatne navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy.

Text

Uplatniteľnosť:

Absolvent študijného programu mikrobiológia sa vie uplatniť ako mikrobiológ – expert v základnom a aplikovanom výskume mikrobiologického zamerania v rezorte zdravotníctva, pôdohospodárstva, životného prostredia, ministerstva obrany a ministerstva vnútra.

Na základe doterajších dlhoročných skúseností s absolventami študijného programu mikrobiológia je možné konštatovať, že absolventi nachádzajú uplatnenie na všetkých univerzitách, kde sa v rámci biologických disciplín vyučuje mikrobiológia, ďalej na výskumných ústavoch, kde sa riešia teoretické i praktické aspekty mikrobiálnych procesov, cez ich genetickú determináciu, ich rôzne prejavy až po dopad na organizmus, najmä pri problematike infekčných chorôb, predovšetkým bakteriálneho a vírusového pôvodu. Nájde uplatnenie v rezorte zdravotníctva, pôdohospodárstva, životného prostredia, ministerstva obrany a ministerstva vnútra, najmä v laboratóriách zaoberajúcich sa mikroorganizmami ako obyvateľmi ekosystému, ako infekčnými agensami, ako pôvodcami zoonóz, epizoócií a súčasť biologickej hrozby, ale aj ako organizmami využívanými v potravinárskom, krmovinárskom a farmaceutickom priemysle a pri čistení odpadových vôd.