Loading...

Akreditované doktorandské študijné programy

VETERINÁRNA CHIRURGIA, ORTOPÉDIA A RÖNTGENOLÓGIA

Profil absolventa:

Ciele vzdelávania dosahované v študijnom programe veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia metodicky vychádzajú z Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR). Ten vymedzuje požiadavky na výstupy vzdelávania pre vedomosti, zručnosti a kompetencie. Pre úroveň 8 sú požadované ako výstupy vzdelávania široké vedomosti v danej oblasti práce alebo danom odbore štúdia vrátane kritického chápania teórií a zásad, odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru alebo praxe, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi a výskume potrebné pre projektovanie výskumu a vývoja, resp. rozvoja oblasti odbornej praxe. Nositeľmi ťažiskových vedomostí sú profilové predmety, ktoré majú v informačných listoch popísané vedomosti dosahované ako výstupy vzdelávania. Doplňujúce vedomosti sú dosahované absolvovaním povinne voliteľných predmetov študijného programu. Podstatou vzdelávania absolventa tretieho stupňa v študijnom programe veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia je štúdium veterinárnej chirurgie a anesteziológie, veterinárnej ortopédie a zobrazovacej diagnostiky, veterinárnej neurológie a neurochirurgie, regeneračnej medicíny a patologickej anatómie. V danom študijnom programe absolvent získava poznatky na úrovni súčasného stavu vedeckého poznania a ovláda vedecké metódy výskumu, ktoré nadobúda nielen štúdiom, ale aj samostatnou tvorivou vedeckou činnosťou, ktorá je vykonávaná pod vedením a garanciou jeho školiteľa. Absolvent je schopný naformulovať vedecký problém, ovláda etickú stránku riešenia vedeckých častí výskumu a to tak v experimentálnej, ako aj v klinickej časti. Vie sa orientovať a aktívne nadväzovať medziodborovú spoluprácu s jednotlivými špecialistami a pracovnými kolektívmi podieľajúcimi sa na príprave a realizácii vedeckého projektu a to na národnej a medzinárodnej úrovni. Absolvent je schopný uplatniť výsledky celosvetového výskumu do svojej vedeckej práce a aplikovať ich pri rozvoji vedného odboru. Spolu so svojím školiteľom sa podieľa na rozvoji študijného programu.

Z pohľadu klinickej odbornosti absolvent študijného programu 3. stupňa veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia nadobúda klinické poznatky vo veterinárnej chirurgii ortopédii, röntgenológii a jej pridruženým klinickým a základným disciplínam. Vie rozvíjať kompetencie pri rozličných moderných vyšetrovacích metódach, získava všetky poznatky potrebné pre diagnostiku a terapiu najčastejších akútnych a chronických ochorení. Rozvíja schopnosti na identifikáciu a riešenie klinických problémov v danej špecializácii. Aktívne rozvíja stratégiu na podporu dobrého zdravia pacientov a vie zostaviť preventívny klinických plán. Rozvíja svoje komunikatívne schopnosti pre zlepšenie klinickej interakcie medzi klientom a veterinárnym lekárom a tiež rozvíja svoje pedagogické skúsenosti a prácu so študentmi.

Uplatniteľnosť:

Absolventi študijného programu veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia sa uplatňujú ako vysokoškolskí učitelia, vedeckovýskumní pracovníci, klinickí špecialisti a experti v poradenskej oblasti pre komoru veterinárnych lekárov (veterinárne ambulancie a nemocnice).