Loading...

Akreditované doktorandské študijné programy

VÝŽIVA ZVIERAT A DIETETIKA

Profil absolventa:

Ciele vzdelávania dosahované v študijnom programe Výživa zvierat a dietetika metodicky vychádzajú z Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR). Ten vymedzuje požiadavky na výstupy vzdelávania pre vedomosti, zručnosti a kompetencie. Pre úroveň 8 sú požadované ako výstupy vzdelávania vysokošpecializované vedomosti, z ktorých sú niektoré vedomosti poprednými v oblasti práce alebo štúdia a sú základom originálneho myslenia a/alebo výskumu; zásadné uvedomenie si vedomostí v danej oblasti a na rozhraní medzi jednotlivými oblasťami. Situácia pri vzdelávaní v tomto študijnom programe si vyžaduje riešenie úloh, pri ktorých pôsobí veľa súvisiacich faktorov, vzdelávanie je často vysoko špecializované. Nositeľmi ťažiskových vedomostí sú profilové predmety, ktoré majú v informačných listoch popísané vedomosti dosahované ako výstupy vzdelávania. Doplňujúce vedomosti sú dosahované absolvovaním ostatných povinných predmetov študijného programu. Absolvovaním profilových predmetov získa absolvent poznatky o úlohách manažmentu zdravia v chovoch zvierat, kde zabezpečenie a udržiavanie zdravia zvierat určených na produkciu rôznych druhov kvalitných a bezpečných živočíšnych produktov predstavuje neoddeliteľnú súčasť a predpoklad zabezpečenia požadovanej úžitkovosti zvierat a efektívnej produktivity chovateľov zvierat. Absolvent študijného programu Výživa zvierat a dietetika sú spôsobilí po absolvovaní 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania vykonávať profesiu veterinárneho lekára špecialistu pre výživu, dietetiku a prevenciu porúch zdravia, špecialistu pre diagnostiku a kontrolu kvality krmív, výskum a vývoj v oblasti výživy, dietetiky, produkcie a chovu zvierat. Stupeň súčasného poznania biologických vzťahov výživa – produkcia – zdravie zvierat predstavuje teoretický základ veterinárskeho lekárstva a intenzifikácie živočíšnej produkcie, ale aj významný limit jej ďalšieho efektívneho rozvoja. Výživa a veterinárna dietetika, analýzou zdravotnej nezávadnosti a kvality krmív, štúdiom príjmu, trávenia a absorpcie živín s monitorovaním metabolickej premeny živín pre nutričné zabezpečenie produkcie (množstva a kvality), odolnosti organizmu, zdravia a reprodukčných schopností zvierat predstavuje výrobne – medicínsky prístup tvorby produkčného zdravia zvierat. Stúpajúca produkcia, ktorá fázovo prekračuje metabolické limity zvierat predstavuje riziko vzniku metabolických ochorení. Preto fyziológia výživy, analýza príčin malnutrície, poznanie a nutričná podpora adaptačných mechanizmov sú základné prvky nutričnej prevencie metabolických ochorení vysoko produkčných zvierat. Dietetika a klinická výživa zahŕňa poznatky nutričného zabezpečenia a regulácie metabolických procesov pri klinickom štádiu chorobnosti, chronických orgánových poruchách a vo fáze rekonvalescencie. U spoločenských a domových zvierat je významnou súčasťou prevencie a terapeutických postupov s nezastupiteľným aspektom na úpravu metabolických parametrov a klinických zmien. Úmerne k vplyvu študovanej problematiky stúpa potreba profesionálov a opodstatnenosť vzdelávania v odbore. Pre zručnosti dosahované výstupmi vzdelávania zodpovedajúce úrovni 8 sú požadované špecializované zručnosti pri riešení problémov výskumu a/alebo inovácií s cieľom rozvíjať nové vedomosti a postupy a integrovať vedomosti z rôznych oblastí. Informačné listy popisujú zručnosti, ktoré absolvent predmetu dosiahne. Spolu zručnosti dosiahnuté v rámci jednotlivých predmetov predstavujú vzájomne prepojený komplex, ktorého výsledkom sú zručnosti determinujúce úspešné vykonávania kompetencií. Všeobecne definované kompetencie pre úroveň 8 EKR sú - schopnosť prejavovať značnú autoritu, inováciu, samostatnosť, vedeckú a odbornú bezúhonnosť a trvalý záväzok rozvíjať nové myšlienky alebo postupy, ktoré sú v popredí daného pracovného alebo študijného prostredia vrátane výskumu.

Text

Text

Uplatniteľnosť:

Absolvent študijného programu Výživa zvierat a dietetika sa vie uplatniť pri samostatnom riadení chovu hospodárskych zvierat, riadení jednotlivých sektorov živočíšnej výroby v spoločnostiach s veľkochovom hospodárskych zvierat a vo farmových chovoch, prevádzkovaní a riadení prevádzok na produkciu krmív a poskytovaní poradenstva v oblasti štatistického spracovanie výsledkov v oblasti výživy zvierat a dietetiky. Absolvent doktorandského štúdia nájde uplatnenie v:

  • zvládnutí dátových, štatistických a informačných procesov, správneho nastavenia chovateľských podmienok a spracovania krmív rastlinného a živočíšneho pôvodu,
  • riadení poľnohospodárskych podnikov s orientáciou hlavne na rastlinnú a živočíšnu produkciu, prípravu a hodnotenie krmív vstupujúcich do výživy zvierat a ich dopadov na kvalitu výrobkov živočíšneho pôvodu,
  • poradenstva a kontroly v oblasti výživy zvierat a dietetiky, produkcie krmív, dodržiavania welfare, poradenstva a prevencie chorôb hospodárskych zvierat.

Na základe doterajších dlhoročných skúseností s absolventmi študijného programu Výživa zvierat a dietetika je možné konštatovať ich uplatniteľnosť na univerzitných pracoviskách a pracoviskách SAV ako aj na pracoviskách ŠVS SR a taktiež v súkromnej sfére v oblasti poľnohospodárskej výroby.