Loading...

Akreditované doktorandské študijné programy

VNÚTORNÉ CHOROBY ZVIERAT

Profil absolventa:

Odborný profil absolventa zahrňuje všeobecnú charakteristiku, požadované praktické a teoretické vedomosti, špecifikáciu jadra znalosti v študijnom programe vnútorné choroby zvierat v študijnej a vedeckej časti. Absolvent ovláda vedecké metódy a metodológiu výskumu a vývoja v oblasti študijného programu vnútorné choroby zvierat, v ktorom je cielený aspekt produkčného a verejného zdravia v komplexe chorôb hospodárskych zvierat, koní, malých zvierat so zreteľom u psov, mačiek, kožušinových zvierat a iných malých cicavcov a plazov. V širokej oblasti aviárnej medicíny sú požadované obdobné kritéria poznatkov pri extenzívnych a intenzívnych chovoch hydiny vrátane farmového chovu pštrosov, moriek a vodnej hydiny, voľne žijúcich a domestikovaných aviárnych druhov – holubov a exotov. Uvedené kritéria sú z diagnostického, preventívneho a terapeutického aspektu patogenézy, nutrície, porúch homeostázy a epidemiológie, ktoré nadväzujú na teoretickú a praktickú schopnosť absolventa potrebnú pre realizáciu cielenej vedecko-výskumnej práce. V komplexnom pohľade absolvent doktorandským štúdiom rozvíja tvorivú vedecko-výskumnú činnosť a možnosti jej aplikácie v praktických a experimentálnych podmienkach v diagnostických, liečebných a preventívnych postupoch z pohľadu zdravia a produkčnej schopnosti zvierat, ekonomického dopadu závažných vnútorných chorôb a zdravia ľudí. Absolvent ovláda metodológiu analytickej práce, postupy spracovania, objektívneho zhodnotenia interpretácie výsledkov a analýz. Pozná metódy a vedecko-praktické postupy pri aplikácii súčasných a nových poznatkov, návrhov a doporučení na základe veterinárne medicínskych právnych znalostí v oblasti veterinárnej starostlivosti, etiky a etológie ako i interdisciplinárnych súvislostí (patologickej anatómie, toxikológie, epidemiológie, hygieny potravín, chovu a životného prostredia a iných) vyplývajúcich z kritérií riešenej práce a tematiky v podmienkach SR s dobrou orientáciou vo vedeckej, teoretickej i praktickej časti celosvetového významu.

Teoretické poznatky absolventa v študijnom programe vnútorné choroby zvierat: metodická a metodologická pripravenosť pre vlastné riešenie témy v oblasti špecifickej disciplíny obsiahnutím úzko súvisiacich interdisciplinárnych prepojení (veterinárna fyziológia, patofyziológia, patologická anatómia, biochémia, farmakológia, toxikológia, imunológia, výživa a dietetika) zahrnutých do študijného programu; absolvent rozvíja, prehlbuje a ovláda metodológiu analytickej práce, postupy spracovania a interpretácie získaných výsledkov v experimentálnych i v praktických podmienkach v kvalitatívnom a v kvantitatívnom hodnotení.

Praktická pripravenosť a všeobecné schopnosti absolventa v študijnom programe vnútorné choroby zvierat: absolvent preukazuje pripravenosť pre vedeckú prácu vedomostnú a praktickú; sleduje nadväznosť vedecko-výskumných výsledkov a ich transfer v praxi; preukazuje schopnosť správnej vedeckej formulácie problematiky, spracovania a interpretácie výsledkov formou publikácií (karentované a nekarentované vedecké a odborné časopisy), konferencií, kongresov a sympózií domáceho i medzinárodného významu; schopnosť prezentácie a aplikácie výsledkov vo výchovno-vzdelávacom procese a v rozvoji študijného programu a v spoločenskej praxi; ovláda etické, environmentálne a ekonomicko-právne aspekty aktuálnej aplikácie nových postupov diagnostických, terapeutických a preventívnych. Doktorandská práca v kreditovom a rozsahovom vyjadrení prezentuje schopnosť absolventa samostatne získať teoretické a praktické vedecké poznatky na báze súčasného stavu vedeckého poznania a najmä vlastným podielom absolventa k nemu tvorivou činnosťou v študijnom programe vnútorné choroby zvierat s aplikáciou najnovších vedeckých poznatkov v problematike ktorá je predmetom doktorandskej práci. Jadro znalosti študijného programu vnútorné choroby zvierat v 3. stupni vysokoškolského štúdia sa člení na rámcové témy: v študijnej a vedeckej časti.

Uplatniteľnosť:

Na základe doterajších dlhoročných skúseností s absolventami študijného programu vnútorné choroby zvierat je možné konštatovať, že absolventi nachádzajú uplatnenie na všetkých veterinárnych vzdelávacích inštitúciách, špecializovaných výskumných ústavov, národných a medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti živočíšnej výroby, ochrany pohody zvierat, ako aj farmaceutického priemyslu (výskum, vývoj a propagácia produktov pre zvieratá).