Loading...

Akreditované doktorandské študijné programy

HYGIENA CHOVU ZVIERAT A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Profil absolventa:

Ciele vzdelávania dosahované v študijnom programe hygiena chovu zvierat a životné prostredie metodicky vychádzajú z Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR). Ten vymedzuje požiadavky na výstupy vzdelávania pre vedomosti, zručnosti, zodpovednosť a samostatnosť. Pre úroveň 8 sú požadované ako výstupy vzdelávania „vedomosti na najvyššej úrovni v danej oblasti práce alebo danom odbore štúdia, ako aj na rozhraní jednotlivých oblastí/odborov“.

Nositeľmi ťažiskových vedomostí absolventa sú profilové predmety z oblastí chovu hospodárskych ako aj spoločenských zvierat, toxikológie, životného prostredia z pohľadu jeho znečistenia, vplyvu biologického (mikroorganizmy, parazity, škodcovia), fyzikálneho (žiarenie, hluk a i.) a chemického znečistenia na jednotlivé zložky životného prostredia resp. ekosystémy. Zameranie predmetov, ťažiskové vedomosti a požadované zručnosti sú podrobne opísané v informačných listoch povinných predmetov. Doplňujúce vedomosti sú dosahované absolvovaním povinne voliteľných predmetov študijného programu z príbuzných oblastí vedných odborov – analýza kontaminantov, mikrobiológia v hygiene chovu zvierat a v jednotlivých zložkách životného prostredia vrátane odpadov. Ďalšími doplňujúcimi predmetmi sú environmentálna parazitológia, ekotoxikológia a ekoprodukcia krmovín a krmív. Študent by štúdiom hore uvedených povinných a povinne voliteľných predmetov mal získať nadstavbový odborný prehľad z oblasti vplyvu negatívnych faktorov (biologických, fyzikálnych a chemických) na zdravie zvierat a ich zdravý chov (vrátane včiel), na všetky zložky životného prostredia, spoznať osud chemických látok v životnom prostredí, osvojiť si metódy hodnotenia biologického, fyzikálneho a chemického rizika pre zvieratá a ekosystémy a celé životné prostredie.

Absolvent získa rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného programu, resp. odboru, ktoré využíva ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja v oblasti hygieny chovu zvierat a životného prostredia. Zameriava sa na získanie najnovších teoretických poznatkov a nových vedeckých metód a praktických zručností založených na súčasnom stave vedeckého poznania v jednotlivých oblastiach hygieny chovu zvierat a životného prostredia.

Jeho štúdium nadväzuje na znalosti získané vysokoškolským štúdiom druhého stupňa na veterinárskych a lekárskych fakultách (univerzitách), ďalej na farmaceutických, prírodovedeckých, príp. iných fakultách medicínskeho a prírodovedného zamerania. Na tejto báze, sú postavené zásady výchovy v 3. stupni pre získanie vedomostí z oblastí chovu hospodárskych ako aj spoločenských zvierat, toxikológie, životného prostredia z pohľadu jeho ochrany, vplyvu biologického (mikroorganizmy, parazity, škodcovia), fyzikálneho (žiarenie, hluk a i.) a chemického znečistenia na jednotlivé zložky životného prostredia resp. ekosystémy. Osobitnú pozornosť sa venuje poznatkom z oblasti zoohygieny (hygiena chovu zvierat), toxikológie, ekotoxikológie, rádiobiológie, pohody (welfare) zvierat, veterinárnej etológie, produkcii kvalitných resp. nezávadných krmovín a krmív a systému ekologického poľnohospodárstva. Zameriava sa aj na získavanie najnovších poznatkov pri štúdiu vyšetrovacích, analytických, matematických a štatistických metód uplatňovaných pri vedeckej práci a pri hodnotení rizika fyzikálnych, biologických a chemických faktorov na zvieratá a životné prostredie.

Pre úroveň 8 sú požadované „najviac pokročilé a špecializované zručnosti a techniky vrátane schopnosti syntézy a hodnotenia, ktoré sa požadujú na riešenie zásadných problémov v oblasti výskumu a/alebo inovácie a na rozšírenie a nové vymedzenie existujúcich vedomosti alebo odborných postupov“.

Absolvent študijného programu hygiena chovu zvierat a životné prostredie je spôsobilý vykonávať vysoko kvalifikované činnosti v štátnej správe, v oblasti výskumu, veterinárnej starostlivosti, oblasti ochrany životného prostredia, organizácie ekologického poľnohospodárstva, organizácie ekologického a zdravotne nezávadného chovu domácich, voľne žijúcich zvierat ako aj včiel. Absolventi zameraní na oblasť hygieny chovu zvierat a životného prostredia skvalitnia svoju predispozíciu a sú schopní na najvyššej úrovni vykonávať okrem iného i znaleckú činnosť a pôsobiť v pozícii špecialistov, prípadne vysoko vzdelaných odborníkov študujúcich problematiku ochrany životného prostredia, chovu a zdravia zvierat, kvality a zdravotnej bezchybnosti potravín, krmív, ekologického poľnohospodárstva a veterinárnych liečiv a iných.

Ťažiskom odbornej profilácie absolventa ŠP hygiena chovu zvierat a životné prostredie je orientácia na zvládnutie funkcií verejného veterinárneho lekárstva resp. experta v rovine teoreticko-poznávacej, metodologickej a politicko-praktickej. Na základe poznania teoretických možností, praktických zručností, metodologických zdatností budú absolventi schopní riešiť existujúce problémy v oblasti ochrany a ozdravovania životného prostredia, v oblasti zdravého ekologického chovu zvierat s minimálnym dopadom na životné prostredie, minimalizovať negatívne dopady chovov za súčasnej podpory ich benefitov na životné prostredie, hodnotiť a minimalizovať rizika fyzikálnych, biologických a chemických faktorov na súčasnej úrovni vedeckého poznania.

Absolvent dokáže formulovať vedecké problémy (experimentálne, zdravotné, právne, environmentálne, etické a ostatné spoločenské stránky) vykonávať tvorivý a nezávislý výskum vo svojej oblasti a samostatne prezentovať výsledky svojej práce v medzinárodne akceptovaných časopisoch, resp. prezentovať ich na vedeckých podujatiach. Výsledkami tvorivej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale ich náležitá vedecká hodnota umožňuje ich aplikáciu v humánnej a veterinárnej medicíne a poľnohospodárstve.

Zodpovednosť a samostatnosť definovaná pre úroveň 8 je „schopnosť prejavovať značnú autoritu, inováciu, samostatnosť, vedeckú a odbornú bezúhonnosť a trvalý záväzok rozvíjať nové myšlienky alebo postupy, ktoré sú v popredí daného pracovného alebo študijného prostredia vrátane výskumu“.

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Výsledkami vlastnej tvorivej práce prispieva k rozvoju vedy, vedeckého poznania a aplikácií získaných poznatkov do praxe. Výsledky výskumu a vývoja prezentuje pred odbornou komunitou samostatne. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom študijnom programe. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže samostatne navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy

Uplatniteľnosť:

Absolvent študijného programu hygiena chovu zvierat a životné prostredie sa vie uplatniť ako expert v základnom a aplikovanom výskume príslušného zamerania, v orgánoch štátnej správy, v rezorte pôdohospodárstva a životného prostredia.

Na základe doterajších dlhoročných skúseností s absolventami študijného programu hygiena chovu zvierat a životné prostredie je možné konštatovať, že absolventi nachádzajú uplatnenie v Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR, v Komore veterinárnych lekárov SR, na univerzitách kde sa vyučujú veterinárske disciplíny, na výskumných/diagnostických ústavoch kde sa realizujú diagnostické metódy vo veterinárnej medicíne a toxikológii. Nájde uplatnenie aj v laboratóriách rezortov pôdohospodárstva a životného prostredia.