Loading...

Akreditované doktorandské študijné programy

IMUNOLÓGIA

Profil absolventa:

Ciele vzdelávania dosahované v študijnom programe Imunológia metodicky vychádzajú z Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR). Ten vymedzuje požiadavky na výstupy vzdelávania pre vedomosti, zručnosti, zodpovednosť a samostatnosť. Pre úroveň 8 sú požadované ako výstupy vzdelávania „vedomosti na najvyššej úrovni v danej oblasti práce alebo danom odbore štúdia, ako aj na rozhraní jednotlivých oblastí/odborov“.

Absolvent má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného programu, resp. odboru, ktoré využíva ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja v imunológii. Zameriava sa na získanie najnovších teoretických poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v jednotlivých oblastiach imunológie. Nositeľmi ťažiskových vedomostí absolventa sú profilové predmety z oblasti všeobecnej imunológie, klinickej imunológie, molekulovej biológie, cytochemických a imunochemických metód a slizničného imunitného systému, ktoré majú v informačných listoch popísané vedomosti dosahované ako výstupy vzdelávania. Doplňujúce vedomosti sú dosahované absolvovaním povinne voliteľných predmetov študijného programu z oblasti špeciálnej mikrobiológie, infekčných chorôb zvierat, patologickej fyziológie, štatistického hodnotenia biologického experimentu a patologických reakcií imunitného systému.

Jeho štúdium nadväzuje na znalosti získané vysokoškolským štúdiom druhého stupňa na veterinárskych a lekárskych fakultách (univerzitách), ďalej na farmaceutických, prírodovedeckých, príp. iných fakultách medicínskeho a prírodovedného zamerania. Na tejto báze sú postavené zásady výchovy v 3. stupni pre získanie vedomostí z teoretickej, aplikovanej a klinickej imunológie. Osobitnú pozornosť venuje štúdiu imunitnej odpovede na molekulovej úrovni v in vitro (bunkové kultúry) a in vivo podmienkach (animálne modely) so zameraním na expresiu génov (qRT-PCR, RNA-seq), ako aj na detekciu molekúl – CD znakov, protilátok, cytokínov (prietokovou cytometriou, imunoenzymatickými alebo imunofluorescenčnými metódami) podieľajúcich sa na vzniku a regulácii imunitnej odpovede. Zameriava sa na získavanie najnovších teoretických i praktických poznatkov. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju samotného odboru, ale aj vedeckého poznania vo všeobecnosti. Pre úroveň 8 sú požadované „najviac pokročilé a špecializované zručnosti a techniky vrátane schopnosti syntézy a hodnotenia, ktoré sa požadujú na riešenie zásadných problémov v oblasti výskumu a/alebo inovácie a na rozšírenie a nové vymedzenie existujúcich vedomosti alebo odborných postupov“.

Absolvent študijného programu imunológia je spôsobilý vykonávať profesiu experta v oblasti imunológie. Ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti experimentálnej a klinickej imunológie, ktoré tvorivo realizuje na rôznych modelových objektoch (bunkové kultúry a laboratórne zvieratá). Vie využiť štatistické a bioinformatické metódy ako aj ďalšie vedomosti z príbuzných vedných disciplín.

Skúma jednotlivé zložky imunitného systému z hľadiska morfológie a funkčnosti, ako aj na rôznych úrovniach ich interakcií s patogénmi (baktériami, vírusmi či parazitmi) využívajúc pritom progresívne metodické postupy s cieľom získať nové, doposiaľ nepublikované poznatky. Je technicky zručný nielen pri bežných laboratórnych postupoch, ale i pri práci so softvérovo náročným prístrojovým vybavením imunologického laboratória. Dokáže formulovať vedecké problémy, vykonávať tvorivý a nezávislý výskum a samostatne prezentovať výsledky svojej práce v medzinárodne akceptovaných časopisoch, resp. prezentovať ich na vedeckých podujatiach. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale ich náležitá vedecká hodnota umožňuje ich aplikáciu v humánnej a veterinárnej medicíne a vo farmakológii. Zodpovednosť a samostatnosť definovaná pre úroveň 8 je „schopnosť prejavovať značnú autoritu, inováciu, samostatnosť, vedeckú a odbornú bezúhonnosť a trvalý záväzok rozvíjať nové myšlienky alebo postupy, ktoré sú v popredí daného pracovného alebo študijného prostredia vrátane výskumu“.

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Výsledkami vlastnej tvorivej práce prispieva k rozvoju vedy, vedeckého poznania a aplikácií získaných poznatkov do praxe. Výsledky výskumu a vývoja prezentuje pred odbornou komunitou samostatne. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom študijnom programe. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže samostatne navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy.

Uplatniteľnosť:

Absolvent študijného programu imunológia sa vie uplatniť ako imunológ – expert v základnom a aplikovanom výskume imunologického zamerania v rezorte zdravotníctva, pôdohospodárstva a životného prostredia.

Na základe doterajších dlhoročných skúseností s absolventami študijného programu imunológia je možné konštatovať, že absolventi nachádzajú uplatnenie na všetkých univerzitách, kde sa v rámci biologických disciplín vyučuje imunológiu, ďalej na výskumných ústavoch, kde sa riešia teoretické i praktické aspekty imunologických procesov, cez ich genetickú determináciu, rôzne prejavy až po dopad na organizmus, pri problematike ovplyvňovania infekčných ochorení ako aj hypersenzitívnych a autoimunitných ochorení. Nájde uplatnenie aj v laboratóriách zaoberajúcich sa analýzou fyziologickej ako aj patologickej imunitnej odpovede.