Loading...

Podpora ukrajincom

Výzva pre ukrajinských akademikov a študentov veterinárskeho lekárstva a farmácie:

Vážení ukrajinskí akademici a študenti veterinárskeho lekárstva a farmácie, naša univerzita urobí všetko, čo je v jej silách, aby vám pomohla. Spoločne s ministerstvom školstva a ostatnými slovenskými i českými univerzitami hľadáme spôsoby, ako vám umožniť pokračovať v štúdiu i v akademickej a vedeckej práci.

Ak uvažujete o štúdiu alebo pôsobení na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, kontaktujte študijné oddelenie, kde dostanete viac aktuálnych informácií.  

e-mailom: ua-studenti@uvlf.sk
t.č.: +421 905 899 433
t.č.: +421 915 984 003 
t.č.: +421 908 716 521

Výmenné programy pre ukrajinských študentov

Pre študentov z Ukrajiny je pripravená možnosť uchádzať sa o výmenný pobyt na našej univerzite.
Študent inej univerzity sa o štúdium v rámci výmenného programu uchádza formou prihlášky UVLFUA.
K prihláške je potrebné doložiť: doklady preukazujúce priebeh jeho štúdia na vysielajúcej vysokej škole, prípadne čestné prehlásenie o tom, že je študentom vysokej školy so sídlom na území Ukrajiny. Prihlášku s potrebnými dokladmi je potrebné zaslať poštou ( adresa: Referát pre mobility, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice) alebo elektronicky (podpísaný SCAN alebo fotografia prihlášky a požadovaných dokladov) emailom mario.segurado@uvlf.sk ; zita.faixova@uvlf.sk
Prihláška

Naše aktivity úzko koordinujeme s partnerskými univerzitami a fakultami v Slovenskej republike a v Českej republike. Tu nájdete ďalšie kontakty:

Podpora ukrajinským študentom a ich rodinám:

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyjadruje svoju solidaritu a podporu ukrajinským študentom a ich rodinným príslušníkom pri zvládnutí tejto ťažkej situácie.

Ako prejav podpory sa univerzita rozhodla poskytnúť našim študentom a ich rodinným príslušníkom:

  1. Odpustenie poplatku za ubytovanie v študentských domovoch UVLF.
  2. Poskytnutie stravovania vo forme bezplatných obedov a večerí.
  3. Poskytnutie mimoriadneho štipendia vo forme jednorázového príspevku vo výške 200,00 €, vyplateného v hotovosti na základe žiadosti študenta.
  4. Študijné a sociálne poradenstvo prostredníctvom študijného oddelenia (Mgr. Žuravlovová, t.č.: +421 905 899 433; email: lenka.zuravlovova@uvlf.sk).
  5. Psychologické poradenstvo (sprostredkovateľ Mgr. Žuravlovová, t.č.: +421 905 899 433; email: lenka.zuravlovova@uvlf.sk).
  6. Individuálny prístup k riešeniu neúčasti na pedagogickom procese z dôvodu vzniknutej situácie.

Ako prejav podpory sa univerzita rozhodla poskytnúť záujemcom o štúdium a študentom ukrajinských veterinárnych škôl:

  1. Odpustenie poplatku za podanie prihlášky na štúdium na ak. r. 2022/2023.
  2. Možnosť absolvovania prípravného kurzu na prijímacie pohovory bez poplatku.
  3. Študentom veterinárnych fakúlt absolvovať časť štúdia na našej univerzite v rámci výmenného pobytu.
  4. Študentom veterinárnych fakúlt absolvovať praxe a klinické stáže na klinikách našej univerzity a ich pracoviskách.

Vyzývame všetkých k solidarite a k možnosti individuálnej podpory našich študentov vyplnením a zaslaním darovacej zmluvy  prispením na darcovský účet:
SK20 8180 0000 0070 0007 2233
Variabilný symbol: 24022022
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko darcu

Darovaciu zmluvu prosím zašlite na adresu: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice. Obálku prosím označte heslom "pomoc pre UA". Ďakujeme!

Prosíme všetkých študentov a zamestnancov o pokojné, tolerantné a solidárne správanie sa.

Ak potrebujete informácie o možnej pomoci ukrajinským študentom a ich rodinným príslušníkom kontaktujte:

Ak potrebujete informácie o možnosti ubytovania ukrajinských študentov a ich rodinných príslušníkov kontaktujte:

Ak potrebujete informácie, či pomoc pri presune spoločenských zvierat z Ukrajiny kontaktujte:

Oficiálne informácie poskytované Slovenskou republikou pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko (v ukrajinčine a slovenčine): https://ua.gov.sk