Loading...

Organizačná štruktúra

Spoločné pracovisko IVVL v Košiciach a UVLF v Košiciach – Špecializované senzorické laboratórium

Spoločné pracovisko Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) je špecializovaný útvar schválený v roku 1995 na základe dohody medzi Štátnou veterinárnou správou Slovenskej republiky (ŠVS SR) a UVLF v Košiciach ich štatutármi. Jeho zriaďovateľom a prevádzkovateľom je Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach. Pracovisko slúži pre potreby výchovy, vzdelávania a výskumu v oblasti senzorických analýz. Špecializované senzorické laboratórium sa stalo technickou základňou pre začlenenie odboru Senzorické posudzovanie potravín do postgraduálneho vzdelávania pracovníkov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR) vykonávajúcich potravinový dozor a to na úrovni:

  • terénnych a laboratórnych pracovníkov ŠVPS SR,
  • pracovníkov v potravinárskom priemysle,
  • pracovníkov obchodu, služieb.

Špecializované senzorické laboratórium zároveň slúži pre účely výučby a výskumu v oblasti senzorickej analýzy potravín pre poslucháčov, diplomantov a doktorandov UVLF.

V ŠSL prebiehajú na základe dohody a harmonogramu výučby praktické cvičenia poslucháčov UVLF vrátane študentov zahraničného štúdia, zamerané na základy senzorického posudzovania (vnemy, postupy, metódy), hodnotenie základných druhov potravín, profilové analýzy potravín a testovanie hodnotiteľov.

V rámci nového harmonogramu výučby na UVLF pribudla postupne v tomto útvare aj praktická výučba v študijných programoch Bezpečnosť krmív a potravín a Trh a kvalita potravín a to: Autentifikácia potravinových komodít, Senzorické analýzy potravín, Svetové mäsové špeciality.

Pre potreby daného zamerania bolo vydaných z prostriedkov IVVL štrnásť titulov skrípt slúžiacich ako študijný materiál pre poslucháčov UVLF.