Loading...

Organizačná štruktúra

Výučbové pracovisko pre porážku hospodárskych zvierat a spracovanie mäsa

Pracovisko vytvára priestor pre zabezpečenie podmienok na realizáciu praktickej výučby v oblasti hygieny potravín. Táto problematika predstavuje významnú súčasť štúdia a profilácie absolventa UVLF hlavne v profesii veterinárny lekár. Vyučujú sa tu niektoré predmety z oblasti hygieny potravín ako hygiena a technológia mäsa, prehliadka jatočných zvierat a mäsa, veterinárno-hygienický dozor a pod., ktoré sú nevyhnutné súčasti štúdia na to, aby absolvent štúdia mohol vykonávať dozor nad hygienou produkcie potravín, aby získal odborné vedomosti v oblasti výkonu potravinového dozoru nad výrobou potravín živočíšneho pôvodu, manipulácie s nimi a ich uvádzaním do obehu, oboznámil sa s prevádzkou, technologickými procesmi výroby, hygienickými podmienkami pri spracovaní potravín vo výrobných potravinárskych podnikoch. Prevádzkovanie vlastného bitúnku vytvára významnú a nezastupiteľnú možnosť realizácie časti praktickej výučby tejto odbornej problematiky v podmienkach vlastnej prevádzky.