Loading...

Organizačná štruktúra

Národné referenčné laboratórium pre pesticídy

Národné referenčné laboratórium pre pesticídy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (NRL UVLF) bolo zriadené zákonom NR SR č. 285/1995 Z. z. v zmysle súčasne platného zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Na základe hore citovaného zákona bolo listom MŠVVaŠ č. 2012-819/147: 1-072 zo dňa 27.1.2012 NRL UVLF poverené vykonávaním povinností odborného pracoviska na účely hodnotenia prípravkov na ochranu rastlín pre oblasť necieľových organizmov (tzv. ECOTOX). UVLF je nepretržite zapojené do registračného procesu prípravkov na ochranu rastlín na národnej, tak i nadnárodnej úrovni.

NRL UVLF sa aktívne podieľa na implementácii nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh v rámci EÚ ako aj v rámci SR.

NRL UVLF sa podieľa na spoločných európskych projektoch v rámci Annex I Renewal – AIR III - COMMISSION REGULATION (EC) No 737/2007 of 27 June 2007. NRL UVLF pripravuje Draft Reneval Assessment Report (DRAR) pre sekciu ekotoxikológia ako spravodajský štát (RMS resp. co-RMS) pre hodnotené účinné látky prípravkov na ochranu rastlín v zmysle smernice COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 686/2012 z 26. júla 2012, ktorou sa členským štátom prideľuje hodnotenie účinných látok, ktorých schválenie končí 31. decembra 2018 pre účely obnovy konania.

NRL UVLF je zapojené i do hodnotenia prípravkov na ochranu rastlín v rámci zonálnych registrácií, komparatívnych štúdií a hodnotení.

Druhou hlavnou úlohou NRL UVLF je vedecký výskum. Na podporu vedeckých záverov hodnotiaceho procesu, ale hlavne v rámci vedeckej spolupráce na odhaľovaní rizík registrovaných prípravkov na ochranu rastlín, resp. ich účinných látok na ekosystém, má NRL UVLF už dlhodobú spoluprácu s pracoviskami Slovenskej akadémie vied – ÚFHZ SAV a PaÚ SAV v Košiciach, v ostatnom období aj s NIÚ SAV v Bratislave. NRL UVLF taktiež dlhodobo spolupracuje s pracoviskami LF UPJŠ v Košiciach a Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok. Výsledkom tejto spolupráce sú publikácie evidované v CC a výsledkom vedeckého hodnotenia rizík je pozastavenie registrácií niektorých účinných látok v rámci SR i v rámci EÚ.