Loading...

Organizačná štruktúra

Pracovisko analýzy DNA

Pracovisko analýzy DNA je samostatným vedeckým a vývojovým pracoviskom UVLF v Košiciach so sídlom v areáli univerzity. Pracovisko riadi prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky a vedením pracoviska je poverená prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.

Pracovisko svojim zameraním a prístrojovým vybavením predstavuje experimentálnu základňu pre riešenie výskumných úloh pracoviskami univerzity pomocou DNA technológií, moderných informačných technológií, analytických a vyhodnocovacích DNA metodík. Pracovisko sa využíva v diagnostike veterinárne významných bakteriálnych aj vírusových patogénov ako aj pri riešení vedecko-výskumných úloh v rámci projektov. Je vybavené na prácu s geneticky modifikovanými organizmami.

Cieľom pracoviska je výchova vedecko-pedagogických a vedeckých pracovníkov v rámci doktorandského štúdia na univerzite, postgraduálneho školenia veterinárnych lekárov, stáží ako aj pre študentov ̶ formou riešenia diplomových prác. Pracovisko slúži aj pre iné, hlavne akademické inštitúcie, ale aj pracoviská Štátneho veterinárneho ústavu a spolupracuje s pracoviskami Slovenskej akadémie vied.