Loading...

Organizačná štruktúra

Klinické laboratórium

Pracovisko je odborne spôsobilé vykonávať objektívne a nezávislé skúšky, vyšetrenia a analýzy biologického materiálu, ako aj pôdy, rastlín, krmív, potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu na vybrané organické a anorganické ukazovatele. Činnosť laboratória je zamerané hlavne na:

  • klinickú a laboratórnu diagnostiku porúch zdravotného stavu pri neadekvátnej produkcii a reprodukcii potravinových zvierat (preventívna diagnostika a kontrola zdravia zvierat),
  • riešenie úloh základného a aplikovaného výskumu v rámci vedecko-výskumnej činnosti v oblasti porúch zdravia so zameraním hlavne na látkový metabolizmus zvierat s ďalšou nadväznosťou aj na zdravotný stav ľudskej populácie a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu pri teoretickej a praktickej výučbe odborných disciplín v oblasti klinickej diagnostiky a vnútorných chorôb zvierat (I. a II. stupeň vzdelávania), riešení diplomových prác študentmi, dizertačných prác doktorandmi,
  • na konzultačnú a poradenskú činnosť spojenú s preventívnou diagnostikou porúch zdravia v rámci spolupráce s poľnohospodárskymi podnikmi pri riešení problémov živočíšnej výroby a chovateľskej praxe,
  • spoluprácu a riešenie úloh a aktuálnych problémov aj s inými pracoviskami v rámci univerzity.