Loading...

Organizačná štruktúra

PROREKTOR PRE MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A INTERNACIONALIZÁCIU

MVDr. Boris VOJTEK, PhD.

boris.vojtek@uvlf.sk
+421 917 171064

Prorektor pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu spolupracuje a v mene UVLF vystupuje vo vzťahu nielen k zahraničným partnerským univerzitám a vysokým školám, ale aj medzinárodným mimovládnym organizáciám.

Prorektor pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu je zodpovedný najmä za:

  • nadviazanie a koordináciu zmluvnej spolupráce univerzity so zahraničnými vysokými školami, medzinárodnými nevládnymi organizáciami a ostatnými zahraničnými partnermi,
  • aktívnu účasť UVLF v medzinárodných združeniach univerzít,
  • koordináciu programov medzinárodnej spolupráce a hľadanie možností zapájania sa pracovísk UVLF do týchto programov,
  • koordináciu a hľadanie možností štúdia študentov UVLF v zahraničí a zahraničných študentov na UVLF (ERASMUS+, CEEPUS a iné),
  • koordináciu a spoluprácu s národnými kanceláriami a agentúrami pre medzinárodnú spoluprácu v SR,
  • zabezpečenie a organizáciu detskej univerzity,
  • spoluprácu a vystupovanie v mene UVLF vo vzťahu k IVSA Slovakia,
  • spoluprácu a vystupovanie v mene UVLF vo vzťahu k  Spolku košických študentov farmácie.

Útvary priamo riadené prorektorom pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu sú:

  • referát pre medzinárodné vzťahy
  • referát pre mobility