Loading...

Organizačná štruktúra

REKTOR

prof. MVDr. Jozef NAGY, PhD.

sekretariat@uvlf.sk
+421 915 923195

Rektor je štatutárnym orgánom UVLF v Košiciach, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Okrem pôsobnosti stanovenej zákonom riadi prorektorov a kvestora, ukladá im úlohy a kontroluje ich činnosť. Prostredníctvom prorektorov a kvestora riadi vedúcich pracovísk. Právne postavenie rektora je upravené v ustanovení § 10 zákona o vysokých školách a v čl. 4 Štatútu UVLF v Košiciach. Rektora vymenúva na návrh Akademického senátu UVLF v Košiciach prezident Slovenskej republiky. Návrh predkladá prezidentovi republiky minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Funkčné obdobie rektora UVLF je štvorročné.

Rektor:

 • navrhuje zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla súčasti UVLF,
 • predkladá Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR na vyjadrenie Dlhodobý zámer UVLF pred jeho predložením na vyjadrenie Vedeckej rade UVLF a schválenie Akademickému senátu UVLF a Správnej rade UVLF,
 • predkladá Správnej rade UVLF na schválenie návrh rozpočtu UVLF po jeho schválení Akademickým senátom UVLF a návrh metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu po jeho prerokovaní Akademickým senátom UVLF,
 • udeľuje na základe rozhodnutia Vedeckej rady UVLF podľa § 10a ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vedecko-pedagogický titul "docent",
 • predkladá ministrovi vo Vedeckej rade UVLF schválené návrhy na vymenovanie profesorov prezidentom,
 • vymenúva a odvoláva prorektorov po vyjadrení Akademickým senátom UVLF,
 • je predsedom Vedeckej rady UVLF,
 • vymenúva a odvoláva členov vedeckej rady po schválení Akademickým senátom UVLF.

Útvarmi rektora sú:

 • kancelária rektora:
  • kancelár
  • sekretariát
  • hovorca
 • kontrolór
 • právne a personálne oddelenie:
  • referát právny
  • referát personálny
  • podateľňa
  • registratúrne stredisko
 • oddelenie bezpečnosti a krízového riadenia:
  • referát bezpečnosti
  • referát krízového riadenia – režimové pracovisko.