Loading...

Organizačná štruktúra

KVESTOR

Ing. Róbert Schréter, PhD.

robert.schreter@uvlf.sk
+421 55 2981999

Kvestor je vedúcim zamestnancom UVLF v Košiciach, ktorý zabezpečuje a zodpovedá za hospodársky a administratívny chod UVLF v Košiciach a koná v jej mene v rozsahu určenom rektorom a je priamo podriadený rektorovi. Kvestor na zverenom úseku riadi vedúcich katedier a prednostov kliník, alebo činnosti, na ktoré ho splnomocnil rektor.

Kvestor je zodpovedný najmä za:

 • prípravu finančných plánov, finančné a materiálne zabezpečenie,
 • zabezpečenie rozpisu schválených plánov a dotácií na katedry, kliniky, samostatné pracoviská, účelové zariadenia a záujmové kluby, pričom koordinuje ich plnenie a pripravuje návrh potrebných zmien,
 • dodržiavanie finančného hospodárenia v súlade s platnými právnymi predpismi,
 • zabezpečovanie a vykonávanie hospodárskej a správnej činnosti,
 • prípravu podkladov pre rozhodnutie akademických funkcionárov a akademických orgánov školy,
 • prípravu a realizáciu investičnej činnosti, prevádzku a údržbu objektov, energetické hospodárstvo,
 • správu hnuteľného a  nehnuteľného majetku, prenájom a  likvidáciu neupotrebiteľného majetku, vypracovanie plánov odpisov majetku,
 • prípravu a správu agendy v oblasti organizácie a riadenia,
 • agendu a organizovanie procesu verejného obstarávania,
 • hospodárenie a financovanie samostatných pracovísk, účelových zariadení a záujmových klubov,
 • tvorbu stratégie rozvoja ľudských zdrojov, starostlivosti o pracovníkov a mzdovej politiky.

Útvary priamo riadené kvestorom sú:

 • Oddelenie ekonomiky:
  • referát finančního účtovníctva
  • referát rozpočtu a kontrolingu
  • referát odbytu
  • referát miezd
  • referát pracovných ciest
 • Oddelenie prevádzky a investícií:
  • referát investícií
  • referát prevádzky
 • Oddelenie verejného obstarávania:
  • referát verejného obstarávania
  • referát pre nákup
 • Projektové oddelenie:
  • referát projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie a ostatných finančných mechanizmov
  • referát projektov z národných a medzinárodných grantových schém