Loading...

Organizačná štruktúra

PROREKTOR PRE VZDELÁVANIE

MVDr. Martin Tomko, PhD.

martin.tomko@uvlf.sk
+421 915 413553

V kompetencii prorektora pre vzdelávanie je štúdium študijných programov prvého a druhého stupňa a študijných programov spájajúcich prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania v slovenskom a anglickom jazyku. Prorektor pre vzdelávanie je zodpovedný najmä za:

 • činnosť študijného oddelenia,
 • riadenie vzdelávacieho procesu,
 • prípravu študijných plánov v študijných programoch UVLF,
 • tvorbu strategických a rozvojových dokumentov UVLF pre oblasť vzdelávania,
 • výučbu v akreditovaných študijných programoch,
 • rozvrh hodín a koordináciu plánovaných procesov výučby,
 • prípravu a priebeh prijímacieho konania,
 • modernizáciu obsahu, metód, prostriedkov a organizáciu vzdelávania,
 • koordináciu vzdelávacej činnosti katedier a kliník,
 • riadenie tvorby študijnej literatúry, učebných a metodických pomôcok vypracovaných pracoviskami UVLF,
 • organizáciu konferencie ŠVOČ,
 • organizáciu vzdelávania v rámci univerzity tretieho veku,
 • koordináciu tvorby nových študijných programov,
 • racionálne využívanie pedagogických síl pracovísk,
 • systematické vyhodnocovanie plnenia úloh vzdelávacieho procesu,
 • spracovanie hlavných úloh vzdelávacieho procesu do správ,
 • realizáciu výsledkov vedeckého výskumu orientovaného na riešenie efektívnosti a kvality vzdelávania vo výučbe na UVLF,
 • realizáciu záverov vedeckej rady v oblasti vzdelávania,
 • spracovanie a priebežnú realizáciu koncepcie vzdelávacej činnosti,
 • vytváranie optimálnych podmienok pre štúdium, ubytovanie, stravovanie a klubovú činnosť študentov na UVLF:
  • Flóra klub,
  • Klub AQUA TERRA,
  • Kynologický klub,
  • Klub poľovníckej kynológie,
  • Chovateľský klub,
  • Kynologický klub DARCO,
  • Klub chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov,
  • Klub sokoliarstva a rehabilitácie dravcov,
  • Mineralogický klub,
  • Včelársky klub,
  • Klub Hygiena Alimentorum,
  • Klub starostlivosti o mačky.

Útvary priamo riadené prorektorom pre vzdelávanie sú:

 • Študijné oddelenie:
  • referát pre štúdium v slovenskom jazyku
  • referát pre štúdium v anglickom jazyku
  • referát evidencie a sociálnej podpory študentov
 • študentské domovy