Loading...

Organizačná štruktúra

PROREKTOR PRE VZDELÁVANIE

MVDr. Martin Tomko, PhD.

martin.tomko@uvlf.sk
+421 915 413553

V kompetencii prorektora pre vzdelávanie je štúdium prvého, druhého a spojeného prvého a druhého stupňa v slovenskom i anglickom jazyku. Prorektor pre vzdelávanie je zodpovedný najmä za:

 • činnosť študijného oddelenia,
 • riadenie pedagogického procesu,
 • prípravu študijných plánov v študijných programoch UVLF,
 • tvorbu strategických a rozvojových dokumentov UVLF pre oblasť vzdelávania,
 • výučbu v akreditovaných študijných programoch,
 • rozvrh hodín a koordináciu plánovaných procesov výučby,
 • prípravu a priebeh prijímacieho konania,
 • modernizáciu obsahu, metód, prostriedkov a organizáciu pedagogického procesu,
 • vypracovanie návrhu pedagogického profilu UVLF,
 • koordináciu pedagogickej činnosti katedier,
 • riadenie tvorby študijnej literatúry, učebných a metodických pomôcok vypracovaných pracoviskami UVLF,
 • organizáciu konferencie ŠVOČ,
 • koordináciu tvorby nových študijných programov,
 • racionálne využívanie pedagogických síl pracovísk,
 • systematické vyhodnocovanie plnenia úloh pedagogického procesu,
 • spracovanie hlavných úloh pedagogického procesu do správ,
 • realizáciu výsledkov vedeckého výskumu orientovaného na riešenie efektívnosti a kvality pedagogického procesu vo výučbe na UVLF,
 • realizáciu záverov vedeckej rady v oblasti pedagogického procesu,
 • spracovanie a priebežnú realizáciu koncepcie výchovno vzdelávacej činnosti,
 • vytváranie optimálnych podmienok pre štúdium, ubytovanie, stravovanie a klubovú činnosť študentov na UVLF.

Prorektor pre zahraničné štúdium riadi:

 • Študijné oddelenie:
  • referát pre štúdium v slovenskom jazyku,
  • referát pre štúdium v anglickom jazyku,
  • referát evidencie a sociálnej podpory študentov.
 • Flóra klub a jeho zodpovedného garanta menovaného rektorom,
 • Klub AQUA TERRA a jeho zodpovedného garanta menovaného rektorom,
 • Kynologický klub a jeho zodpovedného garanta menovaného rektorom,
 • Klub poľovníckej kynológie a jeho zodpovedného garanta menovaného rektorom,
 • Chovateľský klub a jeho zodpovedného garanta menovaného rektorom,
 • Kynologický klub DARCO a jeho zodpovedného garanta menovaného rektorom,
 • Klub chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov a jeho zodpovedného garanta menovaného rektorom,
 • Klub sokoliarstva a rehabilitácie dravcov a jeho zodpovedného garanta menovaného rektorom,
 • Mineralogický klub a jeho zodpovedného garanta menovaného rektorom,
 • Včelársky klub a jeho zodpovedného garanta menovaného rektorom,
 • Klub Hygiena Alimentorum a jeho zodpovedného garanta menovaného rektorom,
 • účelové zariadenia:
  • Študentské domovy,
  • Vysokoškolský F – klub.