Loading...

Organizačná štruktúra

PROREKTORKA PRE ROZVOJ ŠKOLY A HODNOTENIE KVALITY

doc. MVDr. Zuzana KOSTECKÁ, PhD.

zuzana.kostecka@uvlf.sk
+421 915 984621

Prorektorka pre rozvoj školy a hodnotenie kvality zabezpečuje aktivity súvisiace s rozvojom univerzity a hodnotením kvality. Prorektorka pre rozvoj školy a hodnotenie kvality zodpovedá najmä za:

 • procesy hodnotenia univerzity na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni:
  • medzinárodnú akreditáciu,
  • komplexnú akreditáciu,
  • iné hodnotenia kvality na národnej a medzinárodnej úrovni,
 • prípravu strategických materiálov súvisiacich s rozvojom UVLF,
 • aktivity súvisiace s rozvojom UVLF,
 • koordináciu prípravy výročných správ o činnosti UVLF,
 • prípravu výročných správ o hodnotení kvality na UVLF,
 • organizačné zabezpečenie bodového hodnotenia tvorivých pracovníkov UVLF,
 • realizáciu hodnotenia zamestnanca vedúcim zamestnancom,
 • prípravu rozpisu finančných prostriedkov na zabezpečenie výučby,
 • realizáciu dotazníkových prieskumov.

Útvary priamo riadené prorektorkou pre rozvoj školy a hodnotenie kvality sú:

 • referát hodnotenia kvality
 • oddelenie informačných a komunikačných technológií:
  • referát centrálnych aplikačných systémov
  • referát výpočtovej techniky a sietí