Loading...

Organizačná štruktúra

PROREKTOR PRE KLINICKÚ ČINNOSŤ A STYK S PRAXOU

prof. MVDr. Nagy Oskar, PhD. Dip. ECBHM

oskar.nagy@uvlf.sk
+421 915 986695

Prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou zabezpečuje aktivity súvisiace s klinickou činnosťou na univerzite a aktivity sprostredkúvajúce styk s praxou. Prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou spolupracuje a v mene UVLF vystupuje vo vzťahu k neziskovej organizácii Školský poľnohospodársky podnik, n. o., Zemplínska Teplica a k občianskemu združeniu Telovýchovná jednota Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou zodpovedá za:

 • realizáciu zámerov zabezpečenia rozvoja univerzity vytváraním kvalitných vzdelávacích a vedecko-výskumných klinických pracovísk v zmysle potrieb profilácie absolventov UVLF v oblasti odborných klinických disciplín podľa jednotlivých druhov zvierat,
 • zvyšovanie kvality poskytovaných činností a služieb vo všetkých oblastiach klinickej činnosti,
 • rozvoj vysokej miery špecializácie klinických pracovníkov a rozvíjanie špecializovaných odborných činností,
 • zvyšovanie odbornej pripravenosti a praktických zručností absolventov na výkon klinických činností s cieľom ich vysokej uplatniteľnosti na trhu práce,
 • hľadanie možností na spoluprácu a realizáciu praktického vzdelávacieho procesu v mimo univerzitnom prostredí,
 • užšiu koordináciu a riešenie problémov s prednostami kliník pri zabezpečovaní činnosti a prevádzky kliník vo väzbe na ich prejednávanie a rozhodovanie vo vedení univerzity,
 • zabezpečovanie odborných stáží a praxí na klinických pracoviskách v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR a Slovenskou lekárnickou komorou.

Útvary priamo riadené prorektorom pre klinickú činnosť a styk s praxou sú:

 • referát pre klinickú činnosť a styk s praxou
 • Centrum klinických zručností
 • jazdecký areál
 • účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach
 • univerzitná lekáreň
 • univerzitný bitúnok