Loading...

Organizačná štruktúra

PROREKTORKA PRE VEDECKO-VÝSKUMNÚ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

doc. MVDr. Jana KOŠČOVÁ, PhD.

jana.koscova@uvlf.sk
+421 905 480897

Prorektorka pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium zodpovedá za plnenie úloh súvisiacich s vedecko-výskumnou činnosťou univerzity a doktorandského štúdia. Prorektorka pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium zodpovedá najmä za:

 • organizáciu vedecko-výskumnej činnosti vo vzťahu k domácim a zahraničným vedeckým projektom,
 • vypracovanie návrhov organizácie vedeckej činnosti na univerzite,
 • organizačné zabezpečenie zvyšovania profesionálnej kvalifikácie zamestnancov (habilitačné a inauguračné konania, vedecký kvalifikačný stupeň IIa),
 • organizačné zabezpečenie internej grantovej agentúry – IGA a postdoktorandských pracovných pozícií,
 • prípravu rokovania vedeckej rady a jej záverov,
 • organizačné zabezpečenie doktorandského štúdia na univerzite,
 • zvyšovanie kvality vedeckého časopisu Folia Veterinaria a Folia Pharmaceutica Cassoviensia,
 • prezentáciu univerzity v oblasti vedy a výskumu na verejnosti doma a v zahraničí (zapájanie sa do činnosti medzinárodných združení a realizáciu zmlúv so zahraničnými partnermi).

Útvary priamo riadené prorektorkou pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium sú:

 • referát vedecko-výskumnej činnosti
 • referát pre doktorandské štúdium
 • referát pre vedecké aktivity a podporné služby MediParku Košice
 • laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie
 • experimentálny zverinec
 • Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy
 • univerzitná knižnica a edičné stredisko
 • Národné referenčné laboratorium pre pesticidy
 • spoločné pracovisko IVVL a UVLF pre senzorickú analýzu potravín