Loading...

Organizačná štruktúra

Študijné oddelenie

Študijné oddelenie v organizačnej štruktúre UVLF v Košiciach patrí pod útvar prorektora pre vzdelávanie. Zabezpečuje organizáciu výučby v jednotlivých študijných programoch v bakalárskom, magisterskom a doktorskom štúdiu v slovenskom a anglickom jazyku.

Študijné oddelenie najmä:

 • aktívne vyhľadáva možnosti rozširovania kontaktov univerzity na Slovensku a v zahraničí v oblasti vzdelávania a propagácie štúdia,
 •  zabezpečuje prípravu, priebeh a vyhodnotenie prijímacieho konania,
 • zabezpečuje zápis študentov,
 • vedie agendu a evidenciu súvisiacu s realizáciou vzdelávacieho procesu,
 • zabezpečuje prípravu podkladov pre vydanie obsahového zamerania prijímacej skúšky a študijného programu na príslušný akademický rok,
 • spracováva podklady pre plánovanie výučby a prípravu rozvrhu hodín,
 • zabezpečuje organizáciu záverečných skúšok, štátnych skúšok a obhajob záverečných prác,
 • pripravuje a organizuje slávnostné akty študentov a absolventov,
 • podieľa sa na rozvoji metodickej práce pracovísk v oblasti vzdelávacieho procesu,
 • komplexne administruje podporu študentov v súlade s vysokoškolských zákonom,
 • slúži ako kontaktný a poradný orgán pre zahraničných študentov v otázkach ich štúdia ako aj pobytu na Slovensku,
 • vykonáva činnosti spojené s uznávaním dokladov o vzdelaní nadobudnutých na zahraničných vysokých školách,
 • spracováva podklady pre prorektora pre vzdelávanie a administratívne zabezpečuje jeho činnosti,
 • zodpovedá za prípravu podkladov týkajúcich sa vzdelávacieho procesu na rozhodovaciu činnosť rektorky,
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.
Úradné hodiny - od 16. augusta do 14. júla
Pondelok
8.30 - 11.00
Utorok
zatvorené
Streda
12.30 - 14.30
Štvrtok
12.30 - 14.30
Piatok
8.30 - 11.00
Sobota
zatvorené
Nedeľa
zatvorené
Úradné hodiny - od 15. júla do 15. augusta
Pondelok
8.30 - 11.00
Utorok
zatvorené
Streda
8:30 - 11:00
Štvrtok
zatvorené
Piatok
8.30 - 11.00
Sobota
zatvorené
Nedeľa
zatvorené

Kontakty

Vedúca oddelenia Telefón E-mail Web
Božíková Renáta, Ing. +421915984003 renata.bozikova@uvlf.sk -

Referát pre štúdium v slovenskom jazyku

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Božíková Renáta, Ing. +421915984003 renata.bozikova@uvlf.sk -
Szabová Zuzana +421915986723 zuzana.szabova@uvlf.sk -

Referát pre štúdium v anglickom jazyku

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Onda Lenka, Mgr. +421915984004 zas@uvlf.sk -
Paulíková Michaela, Ing. +421915742534 zas@uvlf.sk -
Sokoliová Diana, Mgr. +421917841426 zas@uvlf.sk -

Referát evidencie a sociálnej podpory študentov

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Katreniaková Soňa +421915984722 sona.katreniakova@uvlf.sk -
Žuravlovová Lenka, Mgr. +421905899433 lenka.zuravlovova@uvlf.sk -