Loading...

Organizačná štruktúra

Referát pre doktorandské štúdium

Referát pre doktorandské štúdium administratívne zabezpečuje a riadi rozsiahlu agendu v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania – doktorandského štúdia (DŠ) týkajúce sa odbornej prípravy na vedecké bádanie a samostatnú tvorivú činnosť v oblasti výskumu a vývoja, v 11-tich akreditovaných študijných programoch, v dennej a externej forme, v slovenskom i anglickom jazyku.

Referát vedie register doktorandov v písomnej (študijné spisy) a elektronickej podobe (Akademický Informačný Systém - AIS). Zodpovedá za správnosť všetkých dokumentov a údajov v priebehu prijímacieho konania, zápisov na štúdium a samotného štúdia v AIS-e, CRŠ, CRZP.

Referát organizačne zabezpečuje celý proces doktorandského štúdia od prijímacieho konania, zasadnutia komisií v rámci príslušného študijného programu pri vykonávaní dizertačných štátnych skúšok až po obhajoby dizertačných (záverečných) prác pre riadne ukončenie doktorandského štúdia, vrátane prípravy diplomov a dodatkov k diplomom.

Referát sa podieľa na spolupráci s ÚFHZ CBv SAV, v.v.i. a UPJŠ v Košiciach pri organizovaní vedeckého podujatia - Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu.

Referát spracováva ďalšiu písomnú agendu (korešpondenciu) prorektorky pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium (podklady na zasadnutia vedenia univerzity, štatistické údaje pre MŠVVaŠ SR, evidenciu štúdia, registratúrnych záznamov a pod.) a sprostredkováva kontakt prorektorky s interným a externým prostredím na národnej i medzinárodnej úrovni.

Úradné hodiny
Pondelok
8.30 - 11.00
Utorok
nestránkový deň
Streda
12.30 - 14.30
Štvrtok
12.30 - 14.30
Piatok
8.30 - 11.00
Štvrtok v termíne od 15. júla do 15. augusta je nestránkovým dňom.

Kontakty

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Júlia Jančura, Mgr. +421915984774 doktorandi@uvlf.sk -