Loading...

Organizačná štruktúra

Referát vedecko-výskumnej činnosti

Referát vedecko-výskumnej činnosti administratívne zabezpečuje a riadi rozsiahlu agendu v rámci vedecko-výskumnej činnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach týkajúcu sa podpory zvyšovania kvality vedy a výskumu na UVLF a kariérneho rastu mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov (Interná grantová agentúra – IGA, postdoktorandské pracovné pozície), zvyšovania profesionálnej kvalifikácie zamestnancov (habilitačné a inauguračné konania, vedecký kvalifikačný stupeň IIa), úspešného riešenia projektov (záverečné obhajoby KEGA projektov), medzinárodných projektov (Horizont 2020).

Referát organizačne zabezpečuje prezentáciu univerzity v oblasti vedy a výskumu na verejnosti (Európska noc výskumníkov a pod.), zasadnutia Vedeckej rady UVLF, Rady IGA, Komisie pre vedecko-výskumnú činnosť a pod.

Referát spracováva ďalšiu písomnú agendu (korešpondenciu) prorektorky pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium (podklady na zasadnutia vedenia univerzity, pre štatistický úrad SR, MŠVVaŠ SR, SRK, RVŠ SR, evidenciu registratúrnych záznamov a pod.) a sprostredkováva kontakt prorektorky s interným a externým prostredím na národnej i medzinárodnej úrovni.

Kontakty

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Kočutová Michaela, Mgr. +421908807840 michaela.kocutova@uvlf.sk -