Loading...

Organizačná štruktúra

Referát hodnotenia kvality

Referát hodnotenia kvality zabezpečuje spracovanie:

  • výročnej správy o činnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach (UVLF),
  • bodového hodnotenia učiteľov a vedeckých pracovníkov UVLF,
  • dát pre hodnotenie kvality vo všetkých oblastiach v súlade s vnútorným predpisom č. 57 Vnútorný systém kvality na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach,
  • výročnej správy o kvalite UVLF,
  • spracovanie samohodnotiacich správ v rámci hodnotení kvality na národnej a medzinárodnej úrovni,
  • komplexnej akreditácie UVLF,
  • nových žiadostí o akreditáciu habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov a nových žiadostí o akreditáciu študijných programov,
  • správ o odstránení nedostatkov v súvislosti s časovým obmedzením akreditácie.

Kontakt

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Korim Peter, doc. MVDr., CSc. +421915984609 peter.korim@uvlf.sk -