Loading...

Organizačná štruktúra

Prorektori

Prorektori Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach priamo riadia nasledovné rektorátne pracoviská:

Prorektor pre vzdelávanie
MVDr. Martin Tomko, PhD.
martin.tomko@uvlf.sk - +421 915 413553
Študijné oddelenie

Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
juraj.pistl@uvlf.sk - +421 915 984588
Referát vedecko-výskumnej činnosti
Referát pre doktorandské štúdium
Referát pre vedecké aktivity a podporné služby MediParku Košice

Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
jozef.nagy@uvlf.sk - +421 915 984010
Referát hodnotenia kvality
Oddelenie informačných a komunikačných technológií

Prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
zita.faixová@uvlf.sk - +421 915 984704
Referát pre medzinárodné vzťahy
Referát pre mobility
Referát pre rigorózne konania

Prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
alexandra.trbolova@uvlf.sk - +421 915 984659
Referát pre klinickú činnosť a styk s praxou
Centrum klinických zručností
Univerzitná lekáreň