Loading...

Organizačná štruktúra

Prorektori

Prorektori Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach priamo riadia nasledovné rektorátne pracoviská:

Prorektor pre vzdelávanie
MVDr. Martin Tomko, PhD.
martin.tomko@uvlf.sk - +421 915 413553
Študijné oddelenie

Prorektorka pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium
doc. MVDr. Jana KOŠČOVÁ, PhD.
jana.koscova@uvlf.sk - +421 905 480897
Referát vedecko-výskumnej činnosti
Referát pre doktorandské štúdium
Referát pre vedecké aktivity a podporné služby MediParku Košice

Prorektorka pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
doc. MVDr. Zuzana KOSTECKÁ, PhD.
zuzana.kostecka@uvlf.sk - +421 915 984621
Referát hodnotenia kvality
Oddelenie informačných a komunikačných technológií

Prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou
doc. MVDr. Nagy Oskar, PhD. Dip. ECBHM
oskar.nagy@uvlf.sk - +421 915 986695
Referát pre klinickú činnosť a styk s praxou
Centrum klinických zručností
Univerzitná lekáreň

Prorektor pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu
MVDr. Boris VOJTEK, PhD.
boris.vojtek@uvlf.sk - +421 917 171064
Referát pre medzinárodné vzťahy
Referát pre mobility