Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra farmakológie a toxikológie

Vedecko-výskumná činnosť

V súčasnom období je vedecko-výskumná činnosť katedry zameraná na:

 • Sledovanie vplyvu sekundárnych metabolitov vybraných lišajníkov na angiogenézu, proliferáciu nádorových buniek a rast patogénnych kvasiniek
 • testovanie antifungálneho účinku rastlinných silíc a ich obsahových látok na faktory virulencie kvasiniek
 • určenie priamej toxicity prípravkov na ochranu rastlín, liečiv a environmentálnych kontaminantov na zvieratá a ľudí za použitia rôznych animálnych modelov alebo modelov in vitro.
 • štúdium účinkov nízkych dávok pesticídnych látok, liečiv, liečiv a živočíšnych jedov pri ich dlhotrvajúcom (chronickom) pôsobení na organizmus zvierat, hlavne na určenie miery rizika ich imunotoxickosti, hepatotoxickosti, genotoxicity, embryotoxicity, sledovaniu účinkov na reprodukciu a i. u človeka, zvierat, voľne žijúcich zvierat, rýb a včiel.
 • v spolupráci s externými vedeckými inštitúciami riešenie výskumných úloh týkajúcich sa problematiky centrálnej regulácie príjmu potravy a jej farmakologického ovplyvnenia resp. protinádorového účinku látok izolovaných z prírodných zdrojov.
Projekty:
 • VEGA 1/0285/22"Kanínne neonatálne tkanivá ako alternatívny zdroj mezenchýmových kmeňových buniek v regeneračnej medicíne", Doba riešenia: 2022 – 2025
 • VEGA 1/0071/21  Sledovanie vplyvu metabolitov vybraných lišajníkov na
 • angiogenézu, proliferáciu nádorových buniek a rast patogénnych kvasiniek.
 • Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFoodNFP313010S984
 • European Commission - Annex Inclusion Renewal (AIR) III. Ecotoxicological risk assessment of selected pesticide active ingredients (boscalid AIR III, etofenprox AIR III).
 • VEGA 1-0166-2021: Vplyv kombinovanej expozície neonikotinoidových insekticídov a azolových antimykotík na vybrané druhy necieľových organizmov
 • APVV-21-0185: Vplyv znečisteného životného prostredia na výskyt nozematózy včiel
 • PERIAMAR COST Action (CA18221) PEsticide RIsk AssessMent for Amphibians and Reptiles
 • VEGA 1/0166/21 Vplyv kombinovanej expozície neonikotinoidových insekticídov a azolových antimykotík na vybrané druhy necieľových organizmov
 • VEGA 1/0446/22 Štúdium chalkónov v kontexte ich pôsobenia na membránové transportéry zodpovedné za liekovú rezistenciu
 • VEGA 2/0112/22 „Vysoko-energetické mletie vaječného odpadu na báze kalcitu a vybraných rastlín pre prípravu nanokryštalických minerálov a environmentálnej aplikácie“