Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra farmakológie a toxikológie

Vedecko-výskumná činnosť

Ústav farmakológie

Ústav farmakológie získal projekt VEGA, v rámci ktorého sa rieši problematika vplyvu humínových kyselín na zdravotný stav, imunitu, produkčné ukazovatele a kvalitu mäsa brojlerových kurčiat. Okrem toho sa ústav podieľa aj na riešení projektu APVV (APVV-15-0377), v ktorom sa zameriava na problematiku tvorby biofilmu a rezistencie kvasiniek rodu Malassezia.

Projekty:
  • VEGA 1/0408/17: Vplyv humínových kyselín na zdravie, produkčné ukazovatele a kvalitu mäsa brojlerových kurčiat. Realizácia 2017 - 2019.

Ústav toxikológie

Výskumná činnosť ústavu je zameraná na určenie priamej toxicity prípravkov na ochranu rastlín, liečiv a environmentálnych kontaminantov na zvieratá a ľudí za použitia rôznych animálnych modelov alebo modelov in vitro. Tak isto je vedecký výskum ústavu zameraný na štúdium účinkov nízkych dávok pesticídnych látok, liečiv, liečiv a živočíšnych jedov pri ich dlhotrvajúcom (chronickom) pôsobení na organizmus zvierat, hlavne na určenie miery rizika ich imunotoxickosti, hepatotoxickosti, genotoxicity, embryotoxicity, sledovaniu účinkov na reprodukciu a i. u človeka, zvierat, voľne žijúcich zvierat, rýb a včiel.

Projekty:
  • European Commission - Annex Inclusion Renewal (AIR) I. II. III. Ecotoxicological risk assessment of selected pesticide active ingredients (Prohexion-calcium AIR I, Prosulfuron AIR II, Glyphosate AIR II, Foramsulfuron AIR III).
  • VEGA 1/0858/16: Negatívny vplyv vybraných xenobiotík na larválne štádium včely medonosnej (Apis mellifera).
  • VEGA 1/0287/11: Ecotoxicological studies and genotoxic xenobiotics on non-target organisms.
  • VEGA 1/0393/2008: Sledovanie vzájomných interakcií vybraných pesticídov a ťažkých kovov u Artemia franciscana.
  • Phare SK 2005/IB/AG/02-TL,2005 – 2006: Twinning Light, Further Strengthening of Systems for Registration and Plant Protection Products between UK and Slovakia.
  • VEGA 2/7026/20:2000-2003/SAV Košice: Biotransformácia kontaminantov životného prostredia organizmami zvierat.

Ústav humánnej a klinickej farmakológie

Ústav humánnej a klinickej farmakológie v spolupráci s externými vedeckými inštitúciami rieši výskumné úlohy týkajúce sa problematiky centrálnej regulácie príjmu potravy a jej farmakologického ovplyvnenia resp. protinádorového účinku látok izolovaných z prírodných zdrojov.

Projekty:
  • VEGA 1/0103/16: Brasinín a jeho deriváty ako potenciálne protinádorové liečivá. Realizácia 2016 – 2018.