Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra farmakológie a toxikológie

Záverečné práce

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Stanovenie LC50 acetamipridu Akútna toxicita protiokonazolu na vybrané vodné organizmy
 • Stanovenie LC50 účinnej látky zo skupiny neonikotinoidov
 • Akútna toxicita triadimefonu na vybrané vodné organizmy
 • Akútna toxicita triadimefonu na vybrané vodné organizmy
 • Účinnosť obsahových látok rastlinných silíc na faktory virulencie Malassezia pachydermatis
 • Synergistic effect of plant essential oil components and antimycotics on Malassezia pachydermatis isolates
 • Inhibition of Malassezia pachydermatis extracellular phospholipase activity by plant essential oil components
 • Biologické účinky lipového medu v podmienkach in vitro
 • Hodnotenie biologických vlastností repkového medu s využitím modelového organizmu
 • Účinok rastlinných silíc a antiseptických látok na kvasinky Malassezia pachydermatis
 • Citlivosť kvasiniek Candida albicans voči rastlinným siliciam a antiseptikám
 • Účinok rastlinných látok na kvasinky Candida albicans
 • Hypolipidemiká ako súčasť terapie kardiovaskulárnych ochorení
 • Možnosti liečby vypadávania vlasov
 • Antifungal efficacy of antiseptics and essential oils
 • Účinok organických kyselín na populáciu Varroa destructor
 • Morfometrické rozdiely u trúdov včely medonosnej rôzneho pôvodu
 • Pohoda a ochrana zvierat - Diplomové práce 2022/2023:
 • Vplyv farby a veľkosti kvetov na návštevnosť opeľovačov
Hygiena potravín:
 • Využitie humínových látok vo výžive brojlerov
Farmácia – diplomové práce:
 • Stanovenie LC50 účinných látok farmaceutických preparátov
 • Vplyv humínových kyselín  na toxicitu protiokonazolu na vybrané vodné organizmy
 • Vplyv humínových kyselín  na toxicitu triadimefonu na vybrané vodné organizmy
 • Vplyv humínových kyselín na toxicitu triadimenolu na vybrané vodné organizmy
 • Acute toxicity of itraconzole on selected aquatic organismsImplemantácia sakubitrilu v klinickej praxi
 • Infúzne podanie vitamínu C v preventívnom a liečebnom procese
 • Odporúčania pre manažment pacientov s fibriláciou predsiení so zameraním sa na prevenciu tromboembolických komplikácií
 • Postavenie oxidu dusnatého vo farmakológii so zameraním sa na patologické procesy prebiehajúce v dýchacích cestách
 • Analýza preskripcie liečiv indikovaných v terapii peptických vredov
 • Analýza farmakoterapie diabetes mellitus 2. typu
 • Prínos inovatívnej terapie u pacientov s Cystickou fibrózou
 • Analýza farmakoterapie esenciálnej artériovej hypertenzie a jej adherencia
 • Analýza preskripcie liečiv v terapii reumatoidnej artritídy
 • Analýza preskripcie liečiv v terapii infekcie močových ciest
 • Preskripcia antidepresív v terapii depresívnych porúch
 • Analýza preskripcie a výdaja antideprtesív
 •  Glukokortikoidy a ich využitie v klinickej praxi
 •  Acne vulgaris - farmakoterapeutický manažment ochorenia
 •  Preskripčná analýza liečiv pre liečbu osteoporózy
 •  Farmakoterapia chronického srdcového zlyhania
 •  Analýza antikoagulačnej terapie v klinickej praxi
 •  Farmakoterapia úzkostných porúch v klinickej praxi
 • Lokálna imunomodulačná liečba v dermatológii
 • Terapia mykotických ochorení nechtov
 • Aktuálne možnosti liečby akné
 • Súčasné možnosti terapie migrény v neurologickej praxi
 • Analýza preskripcie inhibítorov protónovej pumpy
 • Astma bronchiale a jej farmakoterapia
 • Zubná starostlivosť o pacientov nastavených na antitrombotickú liečbu
 • Farmakologické vlastnosti kovových nanočastíc pripravených z esenciálnych olejov
 • Farmakologické vlastnosti strieborných nanočastíc pripravených zelenou syntézou
 • Využitie vybraných imunostimulancií u pacientov s imunodeficienciou
 • Inovatívne prístupy vo farmakoterapii diabetes mellitus 1. typu
 • Liečivá používané na terapiu onychomykózy
 • Samoliečba psov ich majiteľmi BAKALÁRSKA PRÁCA
 • Účinnosť kombinácie obsahových látok rastlinných silíc a antimykotík na faktory virulencie Candida albicans
 • Analýza preskripcie H1 antihistaminík
 • Analýza spotreby probiotických prípravkov dostupných vo verejnej lekárni
Rigorózne práce:
 • Analýza liečiv asistovanej rehabilitácie v lekárni - LAR (legemiddelassistert rehabilitering)
 • Inovatívne a alternatívne možnosti liečby zápalu parodontu z pohľadu prevencie
 • Liečba bolesti v Slovenskej republike a v zahraničí a možnosti jej inovatívnej terapie
 • Porovnanie liečby prvej línie u pacientov so sklerózou multiplex s novo registrovanými látkami
 • Úloha apelínergického systému v kardiovaskulárnych chorobách
 • Off-label použitie liekov u pediatrického pacienta
 • Analýza farmakoterapie syndrómu polycystických ovarií
 • Kardiovaskulárna bezpečnosť antidiabetík v terapii diabetes mellitus 2. typu
 • Porovnanie preskripcie liečiv indikovaných v terapii depresívnych porúch v klinickej praxi
 • Analýza farmakoterapie pneumónií v pediatrii
 • Vplyv pandémie Covid-19 na preskripciu anxiolytík
 • Efektívnosť biologickej liečby v terapii dyslipidémie
 • Účinnosť obsahových látok rastlinných silíc na faktory virulencie Candida albicans
 • Hodnotenie antiproliferačných účinkov hadieho jedu za pomoci modelového organizmu
 • Prevalencia hypovitaminózy D u ľudí, možnosti jej eliminácie a farmakoterapie
 • Infarkt myokardu a jeho farmakoterapia
 • Súčasné trendy v terapii gastroenteritíd v pediatrickej praxi
 •  Intervenčné metódy v liečbe chronickej bolesti
 • Treatment for varroa mite infestation in honey bee colonies
 • Evaluation of general anaesthesia in canines
 • Terapia kožných ochorení u psov
 • Farmakoterapia vybraných ochorení ucha
 • Antibiotická liečba u detí do 6 rokov
 • Samoliečba psov ich majiteľmi
 • Spotreba opioidných versus neopioidných analgetík u pacientov
 • Terapia astmy u pacienta s vybranými komorbiditami
 •  Farmakoterapeutický potenciál kanabidiolu pri vybraných extrapyramídových poruchách
 • Farmakoterapia chronického srdcového zlyhania
 • Nové trendy vo farmakoterapii Parkinsonovej choroby
 • Prínos intravitreálnych injekcií antirastovými faktormi v terapií očných ochorení
 •  Špecifiká inhalačnej antibiotickej liečby u pacientov s cystickou fibrózou
 •  Farmakoterapia psoriázy u vybraných skupín pacientov
 • Porovnanie farmakoterapie Crohnovej choroby v pediatrickej a dospelej populácií
 •  Súčasné možnosti liečby schizofrénie
 • Stanovenie toxicity účinných a pomocných látok farmaceutických preparátov
 • Expozície arzénom, kadmiom, ortuťou a nikotínom vo vode, u ľudí a zvierat
 • Hodnotenie toxického účinku metronidazolu, flukonazolu a vorikonazolu na vybrané bunkové kultúry in vitro
 • Antiangiogénny potenciál polyfenolových zlúčenín
 • Antifungálne vlastnosti chalkónov
 • Terapia statínmi v geriatrii- prínosy verzus riziká
 • Nové pyrolidínové deriváty s antiproliferatívnými účinkami na nádorové bunky
 • Spektrum molekúl využívaných v cielenej liečbe psoriázy
 • Farmakologický profil strieborných nanočastíc pripravených biosyntézou pomocou rastlinných extraktov
 • Aktuálne prístupy v liečbe chronickej hepatitídy C
Dizertačné práce:
 • Sledovanie interakcií humínových látok s vybranými liečivami a pesticídmi v podmienkach in vitro
 • Toxické účinky konazolov na rôzne druhy biologických modelov
 • Vplyv vybraných pesticídov a iných chemických látok na vitalitu včelstiev

Zoznam všetkých doteraz úspešne obhájených diplomových a rigoróznych prác je možné nájsť na Ústave vedeckých informácii a knižnici UVLF.