Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra farmakológie a toxikológie

Záverečné práce

Ústav farmakológie

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Výskyt kvasiniek rodu Malassezia u psov a ich majiteľov
 • Synergický účinok azolových antimykotík a vybraných silíc na kvasinky Malassezia pachydermatis
 • Účinnosť antimykotík na biofilm tvoriace izoláty Malassezia pachydermatis
 • Synergický účinok rastlinných silíc a vybraných antimykotík na izoláty Malassezia pachydermatis rezistentné voči antimykotikám
 • Porovnanie citlivosti izolátov M. pachydermatis získaných od zdravých a chorých psov voči antimykotikám
 • Účinnosť vybraných antiseptík voči kvasinke Candida albicans
 • Malassezia pachydermatis a tvorba biofilmu
Hygiena potravín:
 • Využitie humínových látok vo výžive brojlerov
Farmácia – diplomové práce:
 • Antifungálna účinnosť silíc v kombinácii s konvenčnými antimykotikami voči izolátom kvasinky Candida albicans
 • Testovanie citlivosti biofilm tvoriacich izolátov Candida albicans na konvenčné antimykotiká
 • Analýza preskripcie liečiv pôsobiacich na tráviaci trakt u ľudí
 • Vitamínové a minerálne doplnky výživy v drogériách a obchodoch s potravinami
 • Monitoring tvorby biofilmu u kvasiniek rodu Candida
 • Sledovanie úspešnosti medikamentóznej liečby endometrióznych ložísk v ováriách
 • Najčastejšie predpisované antibiotické očné kvapky
 • Fytoterapeutiká prospešné pri ochoreniach tráviaceho traktu
 • Fytoterapeutiká prospešné pri ochoreniach močových ciest
 • Vplyv rozpúšťadla na obsah celkových fenolov v rastlinných extraktoch čeľade Lamiaceae
 • Účinok humínových látok na antioxidačnú aktivitu rastlinných extraktov
 • Vplyv extraktu púpavy lekárskej (Taraxacum officinale) na metabolickú aktivitu buniek
 • Využitie cytotoxických testov vo farmaceutickom priemysle
 • Vplyv extrakčného činidla na farmakologické vlastnosti listu púpavy lekárskej
 • Ovplyvnenie farmakologických vlastností kvetu púpavy lekárskej extraktantom
 • Hodnotenie nefrotoxických účinkov ťažkých kovov pomocou modelovej bunkovej línie
Rigorózne práce:
 • Toxicita rastlinných extraktov v kombinácii s antimikrobiálnymi látkami
 • Cytotoxické účinky vybraných rastlinných extraktov
 • Klinický význam liekových interakcií u pacientov s hypertenziou
 • Biologická aktivita extraktu repíka lekárskeho
 • Perspektíva antibiotík v gastroenterológii - klinické využitie rifaximínu
 • Nefroprotektívne účinky extraktov vybraných rastlín
 • Indometacín ako voľba v prevencii intrakraniálneho krvácania u novorodencov
 • Hodnotenie používania hypolipidemík v klinickej praxi
 • Synergické pôsobenie rastlinných silíc voči zástupcom rodu Candida
 • Efektívnosť antianemickej liečby v období gravidity
 • Farmakoterapia vybraných komunitných pneumónií
 • Analýza farmakoterapie peptickej vredovej choroby gastroduodenal
 • Možnosti farmakoterapie atopickej dermatitídy
 • Poruchy spánku a možnosti ich farmakoterapie
 • Účinky éterických olejov na vybrané parametre u modelového organizmu
 • Biosyntéza nanočastíc a ich antimykotický účinok
 • Farmakoterapia Pityriasis versicolor
 • Synergický účinok rastlinných silíc a konvenčných antimykotík v liečbe kandidóz
 • Súčasné možnosti farmakoterapie epilepsie
Dizertačné práce:
 • In vitro štúdium antifungálnej aktivity vybraných antimykotík a prírodných liečiv
 • Toxinogenita a toxicita F. graminearum a možnosti ich eliminácie

Ústav toxikológie

Diplomové práce 2017/2018:
 • Stanovenie akútnej toxicity vybraných karbamátov u lariev včely medonosnej (Apis mellifera)
 • Potenciálne riziká rezíduí pesticídov pre včelu medonosnú (Apis mellifera) detegované v mede
 • Stanovenie LC50 vybraných liečiv s psychotickým účinkom
 • Toxicita vorikonazolu na vodné organizmy
 • Toxicita flukonazolu na vodné organizmy
 • Využitie cytotoxických testov vo farmaceutickom priemysle
 • Inhibičný účinok rastlinných extraktov na Penibacillus larvae
 • Akútne toxicita flukonazolu na vybrané vodné živočíchy
 • Akútna toxicita flukonazolu na vybrané vodné živočíchy
 • Akútna toxicita vorikonazolu na vybrané vodné živočíchy
Rigorózne práce:
 • Stanovenie toxicity účinných a pomocných látok farmaceutických preparátov
 • Expozície arzénom, kadmiom, ortuťou a nikotínom vo vode, u ľudí a zvierat
 • Hodnotenie toxického účinku metronidazolu, flukonazolu a vorikonazolu na vybrané bunkové kultúry in vitro
Dizertačné práce:
 • Toxické účinky konazolov na rôzne druhy biologických modelov
 • Vplyv vybraných pesticídov a iných chemických látok na vitalitu včelstiev

Ústav humánnej a klinickej farmakológie

Farmácia – diplomové práce 2017/2018:
 • Liečba Parkinsonovej choroby
 • Vplyv exogénne podaného testosterónu na jeho endogénnu funkciu a hladinu
 • Multifaktoriálna liečba diabetického pacienta. Vyhodnotenie komorbidít a možných liekových interakcií
 • Farmakoterapia angíny pektoris
 • Hypertenzia v tehotenstve a jej terapia
 • Analýza fytoterapeutických receptov odporúčaných v liečbe vybraných imunitne podmienených ochorení
 • Silymarín a jeho terapeutické využitie pri poškodení pečene
 • Príčiny a najefektívnejšie spôsoby terapie amenorey u fertilných žien
 • Príčiny vzniku kožného ochorenia vitiligo a súčasné možnosti jeho liečby
 • Najčastejšie onkologické ochorenia v detskom veku a následky ich liečby u mladých pacientov
 • Farmakologická liečba pacientov s chronickou ischemickou chorobou srdca
 • Súčasné trendy farmakologickej liečby Parkinsonovej choroby
 • Možnosti terapie dysmenorey a jej vplyvu na organizmus
 • Farmakoterapeutický manažment pacientov so srdcovým zlyhaním

Zoznam všetkých doteraz úspešne obhájených diplomových a rigoróznych prác je možné nájsť na Ústave vedeckých informácii a knižnici UVLF resp. na Ústave humánnej a klinickej farmakológie UVLF.