Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra farmakológie a toxikológie

Charakteristika pracoviska

Hlavným poslaním katedry je poskytnúť študentom akreditovaných študijných programov-Všeobecné veterinárske lekárstvo, Farmácia, Hygiena potravín, Veterinárna sestra, Bezpečnosť krmív a potravín a Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, kvalitné vedomosti z vedných odborov farmakológia a toxikológia na dnešnej úrovni veterinárskej a farmaceutickej vedy, ako aj environmentálnej výchovy a vzdelávania. Výučba študijných programov prebieha v slovenskom jazyku a v programe všeobecného veterinárskeho lekárstva a spojenom študijnom programe „bachelor in animal science“ i v anglickom jazyku. Získané teoretické a praktické poznatky budú môcť poslucháči v budúcnosti aplikovať v každodennej veterinárskej a farmaceutickej praxi. Katedra poskytuje vzdelávanie nielen v oblasti pregraduálnej výchovy, ale aj postgraduálnej výchovy vo forme školiacich kurzov a študijných programov doktorandského štúdia a rigorózneho štúdia. Vedeckovýskumná činnosť katedry je zameraná na štúdium účinkov liečiv, pesticídov a iných xenobiotík na organizmus človeka a zvierat priamo, ako aj pomocou alternatívnych in vitro testov.

V oblasti veterinárskej farmakológie Katedra farmakológie a toxikológie (KFaT) zabezpečuje v slovenskom jazyku výučbu povinných predmetov Farmakológia, Farmácia a farmakoterapeutiká, v študijnom programe Všeobecné veterinárske lekárstvo a Hygiena potravín. V rámci povinne voliteľného predmetu sa vyučuje Klinická farmakológia. V študijnom programe Farmácia zabezpečuje výučbu povinného predmetu Veterinárna farmakológia a povinne voliteľného predmetu Veterinárske terapeutiká. Vrámci študijného programu Veterinárna sestra je v dennej a externej forme vyučovaný predmet Základy farmakológie I a II. V anglickom jazyku sa vyučuje v rámci povinných predmetov Pharmacology, Pharmacy and Therapeutics a povinne voliteľný predmet Clinical Pharmacology. V spojenom študijnom programe Animal Science sa vyučuje predmet Introduction to Pharmacology. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti je výskum na pracovisku zameraný na problematiku farmakológie liečiv, terapeutických prípravkov a ich rezíduí v organizme zvierat. Študujú sa tiež účinky prírodných látok a xenobiotík na organizmus na molekulovej a bunkovej úrovni. Výskum je orientovaný sa na riešenie úloh v oblasti farmaceuticko-farmakologickej a klinickej oblasti.

V oblasti toxikológie zabezpečuje KFaT pregraduálnu výučbu povinného predmetu toxikológia v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Farmácia, Hygiena potravín a Veterinárna sestra v slovenskom jazyku. Povinne voliteľný predmet Ekotoxikológia je vyučovaný v študijnom programe Všeobecné veterinárske lekárstvo. Povinný predmet Toxicology a povinne voliteľný predmet Ecotoxicology je vyučovaný u zahraničných študentov v anglickom jazyku. Pracovisko zabezpečuje aj výučbu povinného predmetu Analýza kontaminantov v krmivách a potravinách v študijnom programe Bezpečnosť potravín a krmív a povinne voliteľného predmetu Základy vedeckej práce v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo a Hygiena potravín. V tomto odbore rieši výskumné úlohy týkajúce sa účinku xenobiotík, predovšetkým pesticídov na organizmus hospodárskych, domácich a voľne žijúcich zvierat, ako aj hodnotenia ich zdravotného a environmentálneho rizika ako pre zvieratá , tak i pre človeka.

KFaT v oblasti humánnej a klinickej farmakológie v súčasnom období zabezpečuje v rámci pedagogickej činnosti výučbu povinných pregraduálnych predmetov Farmakológia a Klinická farmakológia a farmakoterapia pre poslucháčov študijného programu farmácia. Okrem povinných predmetov v danom študijnom programe zabezpečuje aj výučbu troch povinne voliteľných predmetov Voľné radikály a antioxidanty, Fytofarmaká a Liečivá aplikované počas tehotenstva a laktácie. V rámci študijného programu Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii zabezpečuje výučbu jedného povinne voliteľného predmetu Prvá pomoc. V rámci pedagogického procesu v študijnom odbore farmácia sú pracovníci ústavu ako školitelia resp. oponenti zapojení aj do prípravy resp. oponovania diplomových a rigoróznych prác. V spolupráci s externými vedeckými inštitúciami rieši výskumné úlohy týkajúce sa problematiky centrálnej regulácie príjmu potravy a jej farmakologického ovplyvnenia resp. protinádorového účinku látok izolovaných z prírodných zdrojov.