Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra farmakológie a toxikológie

Pedagogická činnosť

Ústav farmakológie

Ústav farmakológie zabezpečuje výučbu štyroch predmetov v troch študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín, Farmácia v slovenčine a 2 predmetov pre zahraničných študentov a spoločného študijného programu Animal Science v angličtine. V študijnom programe Všeobecné veterinárske lekárstvo študenti získavajú vedomosti z troch významných odborov Farmakológie: Farmácia, Farmakológia a Farmakoterapia. Oboznámení sú so základnými princípmi formulácie a prípravy liekových foriem, s účinnými látkami jednotlivých farmakoterapeutických skupín a ich využitím v terapii zvierat. V študijnom programe Farmácia sú študentom podané informácie o špecifikách veterinárskej farmakológie a o jednotlivých farmakoterapeutických skupinách liečiv používaných v terapii zvierat. V rámci predmetu Introduction to Pharmacology sú študenti oboznámení so základmi veterinárskej farmakológie.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Farmakológia, farmácia a farmakoterapeutiká (povinný predmet)
 • Klinická farmakológia (povinne voliteľný predmet)
Farmácia:
 • Veterinárska farmakológia (povinný predmet)
 • Veterinárske liečivá (povinne voliteľný predmet)

Ústav toxikológie

Ústav toxikológie zabezpečuje pregraduálnu výučbu povinného predmetu Toxikológia v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Farmácia a Hygiena potravín v slovenskom jazyku. Povinne voliteľný predmet Ekotoxikológia je vyučovaný v študijnom programe Všeobecné veterinárske lekárstvo. Povinný predmet Toxicology a povinne voliteľný predmet Ecotoxicology je vyučovaný u zahraničných študentov v anglickom jazyku. Ústav zabezpečuje aj výučbu povinného predmetu analýza kontaminantov v krmivách a potravinách v študijnom programe bezpečnosť potravín a krmív a povinne voliteľného predmetu základy vedeckej práce v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Toxikológia (6 semester)
 • Ekotoxikológia (7 semester )
Farmácia:
 • Farmaceutická propedeutika (1 semester)
 • Toxikológia (5 semester)
 • Imunotoxikológia (6 semester )
Bezpečnosť potravín a krmív
 • Analýza kontaminantov v krmivách a potravinách (semester)

Ústav humánnej a klinickej farmakológie

Ústav humánnej a klinickej farmakológie zabezpečuje výučbu dvoch povinných, dvoch povinne voliteľných a jedného výberového predmetu v študijnom programe Farmácia ako aj výučbu jedného povinne voliteľného predmetu v rámci študijného programu Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii. Okrem toho sú pracovníci ústavu ako školitelia resp. oponenti zapojení aj do prípravy resp. oponovania diplomových a rigoróznych prác v študijnom odbore farmácia. Výučba povinného predmetu Farmakológia je zameraná na pochopenie všeobecne platných princípov farmakokinetiky a farmakodynamiky liečiv a aplikovanie získaných znalosti v rámci jednotlivých skupín liečiv ovplyvňujúcich jednotlivé orgánové systémy. Výučba povinného predmetu Klinická farmakológia a farmakoterapia je zameraná na získanie aktuálnych vedomostí o vplyve liečiv na organizmus pacienta, o ich bezpečnosti a účinnosti v klinickej praxi a na praktické uplatnenie týchto poznatkov v procese racionálnej farmakoterapie. Nadstavbové výberové predmety sú určené pre záujemcom o podrobnejšie informácie ohľadom pôsobenia voľných radikálov a antioxidantov resp. fytofarmák v živom organizme či použití liečiv počas gravidity. Základy prvej pomoci sú určené pre záujemcov o jej poskytnutie v rámci študijného programu Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii.

Farmácia:
 • Voľné radikály a antioxidanty (5 semester)
 • Fytofarmaká (6 semester)
 • Farmakológia (6 - 7 semester)
 • Liečivá aplikované počas tehotenstva a laktácie (7 semester)
 • Diplomová práca (7 - 9 semester)
 • Klinická farmakológia a farmakoterapia (8 semester)
Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:
 • Prvá pomoc (4 semester)