Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat

Otváracie hodiny

Veterinárna starostlivosť na Klinike vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
8:00 - 15:15 (od 12:00 do 13:00 obedňajšia prestávka)
V tomto čase sú na pracovisku dostupní veterinárni lekári kliniky – špecialisti v oblasti aviárnej medicíny, plazov, malých cicavcov, dravcov, voľne žijúcich zvierat a včiel.
Veterinárna starostlivosť mimo Kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat
V pracovných dňoch v čase od 15,30 hod. do 18,00 hod. je zabezpečená veterinárna činnosť v spolupráci s Klinikou malých zvierat, v dňoch pracovného pokoja a štátnych sviatkov v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod. je zabezpečená prítomnosť veterinárneho lekára v ambulancii oddelenia vnútorných chorôb Kliniky malých zvierat a v ostatnom čase je zabezpečená pohotovostná veterinárna starostlivosť určeným službukonajúcim veterinárnym lekárom. Za zdravotnú starostlivosť hospitalizovaných pacientov je zodpovedný službukonajúci veterinárny lekár a za chovateľskú ošetrovateľ. Starostlivosť o voľne žijúce živočíchy v rámci pôsobenia rehabilitačnej stanice a hospitalizované zvieratá zabezpečujú študenti v rámci klinických stáží pod dohľadom službukonajúceho veterinárneho lekára.