Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat

Vedecko-výskumná činnosť

Projekty:
 • VEGA 1/4389/07: Sledovanie vplyvu probiotík a biologicky účinných látok na produkciu a zdravie hydiny so zreteľom na poruchy pohybového systému a mechanické vlastnosti kostí.
 • VEGA 1/3503/06: Sledovanie mechanizmov apoptózy v thymuse a B. Fabriciovej (B. cloacalis) pri imunosupresívnych stavoch v intenzívnych farmových chovoch hydiny. Realizácia 2006 – 2009.
 • VEGA 2/6163/6: Vynárajúce sa parazitárne a infekčné choroby domových a hospodárskych zvierat v podmienkách globálnych zmien.
 • VEGA 1/3502/06: Mor včelieho plodu a jeho prevencia použitím probiotík. Realizácia 2006 – 2009.
 • VEGA 1/3499/06: Rezíduá veterinárnych liečiv vo včelom mede. Realizácia 2006 – 2008.
 • VEGA 1/3490/06: Vplyv globálnych klimatických zmien na cirkuláciu významných patogénov v prírode a ich dopad na kvalitu a bezpečnosť mäsa zveri, rýb a včelích produktov. Realizácia 2006 – 2009.
 • KEGA 3/5040/07: Vypracovanie podkladov pre akreditáciu nového bakalárskeho študijného programu "Inšpektor ochrany zvierat". Realizácia 2007 – 2008.
 • PPA projekt, Zmluva 81/2008/UVL: Nové metódy diagnostiky a eradikácie vírusových a bakteriálnych chorôb včiel. Spolupracujúce organizácie: Ústav včelárstva Liptovský Hrádok, ŠVPS SR Bratislava, ŠVPÚ Dolný Kubín, 2008
 • VEGA 1/0590/09: Významné environmentálne faktory vo vzťahu k imunosupresii v intenzívnych a extenzívnych formách chovu hydiny, vrátane pštrosov, holubov a exotických vtákov. Realizácia 2009 – 2011.
 • KEGA 016UVLF-4/2014: Implementácia praktickej výučby chorôb včiel do procesu terciárneho a širšieho odborného vzdelávania. Realizácia 2014 –2016.
 • VEGA 1/0358/16: Modulácia črevnej mikrobiocenózy a imunitnej odpovede včiel medonosných pomocou probiotických laktobacilov v novej aplikačnej forme. Realizácia 2016 – 2018.
 • VEGA 2/0120/16: Voľne žijúce prežúvavce ako potenciálny rizikový faktor prenosu rezistentných parazitov medzi chovmi malých prežúvavcov. Realizácia 2016 – 2018.
 • APVV-15-0415: Viróm gastrointestinálneho traktu ošípaných a diviakov: Identifikácia a analýza vírusových agensov. Realizácia 2016 – 2019.
 • ITMS 241501120039: Výskum a monitoring populácií veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku, ITMS 2415011220028: Monitoring a manažment kormorána veľkého. Realizácia 2015.
 • VEGA 1/0901/13: Stanovenie referenčných hodnôt vybraných biochemických a hematologických ukazovateľov u potkanov kmeňa Wistar. Realizácia 2013 – 2015.
 • VEGA 1/0154/15: Štúdium využitia novších diagnostických metód a biomarkerov pri riešení zdravotných porúch zvierat. Realizácia 2015 – 2016.
 • VEGA 2/0120/16: Voľne žijúce prežúvavce ako potenciálny rizikový faktor prenosu rezistentných parazitov medzi chovmi malých prežúvavcov. Realizácia 2016 – 2018.
 • VEGA 1/0454/22: Štúdium možností využitia humínových látok v kombinácii s autochtónnymi probiotickými včelími laktobacilmi pre zlepšenie zdravia včiel medonosných a kvality včelích produktov. Realizácia 2022 – 2024.
 • KEGA 004UVLF-4/2022 Skvalitnenie praktickej a teoretickej výučby sokoliarstva a rehabilitácie voľne žijúcich dravých vtákov v terciárnom a širšom odbornom vzdelávaní.
 • VEGA 1/0308/22 Využitie biokompozitných materiálov v terapii fraktúr dlhých rúrovitých kostí u vtákov.
Projekty medzinárodných zdrojov:
 • Projekt LIFE Energia 2014 – 2019 - zameraný na ochranu desiatich prioritných druhov vtákov Projekt LIFE Energia (Project LIFE Energy)
 • HORIZONT Európa B-THENET:   https://www.uvlf.sk/b-thenet - B-THENET (Best Practices and Innovations for a Sustainable Beekeeping) je štvorročný projekt financovaný Európskou úniou vo včelárstve. Realizácia 2022 - 2026.
Publikácie:
 • Alternatívne metódy boja s morom včelieho plodu [Alternative methods of prevention of American foulbrood] / Katarína Kuzyšinová, Dagmar Mudroňová, Juraj Toporčák, Jaroslav Bzdil, Ladislav Molnár. - 1. vyd. - Košice : UVLF, 2016. - 97 s. - ISBN 978-80-8077-508-7
 • Imunitný systém včiel [The Immune System of Bees] / Jaroslav Bzdil, Juraj Toporčák, Katarína Bíliková. - 1. vyd. - Košice : UVLF, 2016. - 88 s. [3,90AH]. - ISBN 978-80-8077-507-0
 • Atlas chorôb včiel [Atlas of Diseases of Honey Bees] /. Katarína Kuzyšinová, Ladislav Molnár, Juraj Toporčák, Dagmar Mudroňová, Rastislav Sabo, Martin Staroň, Bohumil Bielik ; rec. Radomíra Nemcová, Peter Košuth. - 1. vyd. - Košice : UVLF, 2016. - 90 s. - ISBN 978-80-8077-514-8
 • The use of probiotics, essential oils and fatty acids in the control of American foulbrood and other bee diseases = Využitie probiotík, esenciálnych olrjov a mastných kyselín v prevencii moru včelieho plodu a ďalších chorôb včiel / Katarína Kuzyšinová, Dagmar Mudroňová, Juraj Toporčák, Ladislav Molnár, Peter Javorský.
 • In Journal of Apicultural Research. - ISSN 0021-8839. - Vol. 55, č. 5 (2016), s. 386 - 395.
 • Risk indicators affecting honeybee colony survival in Europe: one year of surveillance / Marie-Pierre Chauzat, Antoine Jacques, Juraj Toporčák, Marion Laurent, Stéphanie Bougeard. In Apidologie. - ISSN 0044-8435. - Vol. 47, č. 3(2016), s. 348-378. (1.655 - IF2016).
 • Rastlinné silice v prevencii moru včelieho plodu = Using of essential oils in prevention of american foulbrood / Katarína Kuzyšinová, Dagmar Mudroňová, Juraj Toporčák, Ladislav Molnár. In Zdravie zvierat, kvalita potravín akrmív - AGROKOMPLEX 2016 [elektronický zdroj] : Zborník vedeckých príspevkov / zost. Pavel Naď, Radomíra Nemcová ; rec. Peter Lazar, Ivona Kožárová, Zuzana Kostecká. - 1. vyd. - Košice : UVLF, 2016. - ISBN 978-80-8077-498-1. - CD-ROM, S. 114 - 117.
 • Salmonella enterica subspecies enterica serovar Paratyphi B as a disease-causing agent in reptiles. Bzdil, Jaroslav, Holý Ondrej, Toporčák Juraj. In the Czech Republic. Veterinarni Medicina, 62, 2017 (07): 410 – 415. doi: 10.17221/174/2016-VETMED.
 • Sesztáková, Edina. Alergia na blšie uhryznutie. Teória a prax farmaceutický laborant, 05, 22, f2016, ISSN 1338-743X, s. 39
 • Sesztáková, Edina. Blcha – medzihostiteľ pásomnice psej. Teória a prax farmaceutický laborant, 05, 23, 2016, ISSN 1338-743X, s.37
 • Sesztáková, Edina. Zmeny v ukazovateľoch krvi pri babezióze u psov. Teória a prax farmaceutický laborant, 05, 25, 2016, ISSN 1338-743X, s. 13
 • Sesztáková, Edina. Prečo odčervovať psov? Teória a prax farmaceutický laborant, 05, 26, 2016, ISSN 1338-743X, s. 47
 • Megyeši, Š., Königová, A., Molnár, L., Babják, M., Sesztáková, E., Major, P., Urda-Dolinská, M., Várady, M.: Gastrointestinálne nematodózy raticovej zveri, Slovenský veterinársky časopis, 2017, XLII:1, s. 87 – 90
 • Bzdil, Jaroslav - Holy, Ondrej – Toporcak, Juraj. Salmonella enterica subspecies enterica serovar Paratyphi B as a disease-causing agent in reptiles in the Czech Republic. Veterinarni Medicina, 62, 2017 (07): 410–415. doi: 10.17221/174/2016-VETMED.
 • Bzdil, Jaroslav - Holy, Ondrej – Toporcak, Juraj. Gram-negative aerobic and microaerophilic microorganisms isolated from pathological processes and lesions of horses. Veterinarni Medicina, 63, 2018 (XX): 1 – 8. doi: 10.17221/117/2017-VETMED
 • Toporčák, Juraj., Fiľo, Pavel. Metodika na celoročné ošetrovanie včelstiev proti klieštikovitosti. 1. vyd. - Banská Bystrica : Stredná odborná škola, 2020. - 99 s. - ISBN 978-80-570-2028-8.
 • Toporčák, Juraj - Mudroňová, Dagmar - Kuzyšinová, Katarína - Bíliková, Katarína - Košlík, Štefan - Bílek, Ján - Molnár, Ladislav. Apiterapia v naturálnej medicíne. Rec. Rastislav Sabo, Peter Košuth. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. 124 s. ISBN 978-80-8077-714-2.
 • Molnár, Ladislav  - Königová, Alžbeta - Pleva, Ladislav - Ciberej, Juraj - Kuzyšinová, Katarína - Major, Peter - Vrabec, Vladimír - Kottferová, Lucia - Petrillová, Monika - Várady, Marián. Cage trapping and field anaesthesia of brown bears as part of nuisance bear management. In Acta Veterinaria Hungarica. ISSN 0236-6290, 2022, vol. 70, no. 2, p. 169-174. (2021: 0.959 - IF, 1.222 - IF 5y, 36 - H-index, 0.313 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q).
 • Sesztáková, Edina - Vrabec, Vladimír - Kuzyšinová, Katarína - Molnár, Ladislav - Ševčíková, Zuzana - Čonková, Eva. Aspergillosis in peacocks – Case Report. In International Journal of Veterinary Science and Research. ISSN 2640-7604, 2022, vol. 8, no. 4, p. 148-150. Dostupné na internete
 • Szarková, Andrea - Weissová, Tatiana - Lukáč, Branislav - Turňa, Hana - Tóthová, Csilla - Kuzyšinová, Katarína - Sesztáková, Edina. Proteíny akútnej fázy, ich funkcia a využitie u zvierat. In Veterinářství. ISSN 0506-8231, 2022, vol. 72, no. 1, p. 28-30.
 • Molnár, Ladislav - Kuzyšinová, Katarína - Majchrák, Tomáš - Major, Peter. Klinická diagnostika a terapia otráv olovom spôsobených oloveným strelivom u vtákov. In Vetžurnál. ISSN 0025-858X, 2022, roč. 20, č. 1, s. 10-13.
 • Sesztáková, Edina - Vrabec, Vladimír - Kuzyšinová, Katarína. Diftéria holubov (Variola avium) – kazuistický prípad. In Vetžurnál. ISSN 0025-858X, 2022, roč. 20, č. 4, s. 16-19.