Loading...

Organizačná štruktúra

Klinika koní

Vedecko-výskumná činnosť

Projekty:
  • APVV-16-0203: Terapeutická a preventívna rekolonizácia kožného ekosystému pri dermatitídach u koní. Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Eva Styková, PhD. Realizácia 2017 – 2020.

Projekt je zameraný na riešenie problematiky dermatitíd u koní harmonizáciou mikrobiocenózy kože. Riešenie projektu predpokladá výber kmeňa so schopnosťou osídľovať kožu, inhibovať relevantné patogény a vytvárať vhodné podmienky pre spontánnu rekolonizáciu kože, a overenie jeho základných biologických vlastností v in vivo podmienkach.

Dosiahnuté výsledky prispejú k rozšíreniu poznatkov v oblasti štúdia vlastností symbiotických baktérií z hľadiska ich biologického účinku a aplikácie. Práca má prispieť aj k rozvoju ošetrenia kože biotechnologickými a naturálnymi metódami.

  • VEGA 1/0382/18: Štúdium vplyvu metabolického syndrómu na reprodukčné procesy u kobýl. Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. František Novotný, PhD. Realizácia 2018-2020.
  • Podaná patentová prihláška PP50050-2016: Probiotický prípravok, spôsob jeho prípravy a použitie probiotického prípravku. Pôvodcovia patentu: Eva Styková, DVM, Ph.D., Radomíra Nemcová, Assoc. Prof., DVM, Ph.D., Igor Valocký, Prof., DVM, Ph.D.
  • Cena za transfer technológií na Slovensku 2016 v kategórii Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi: Probiotický prípravok, spôsob jeho prípravy a použitie probiotického prípravku.
  • VEGA 1/0263/09: Sledovanie endokrinných a metabolických procesov v kritických fázach reprodukčného cyklu a orgánového systému u koní a prežúvavcov. Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr.František Novotný, PhD. Realizácia 2008 – 2010.
  • VEGA 1/0498/12: Štúdium mechanizmu endokrinných dysregulácií syndrómu systémovej zápalovej reakcie a metabolického syndrómu u koní. Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. František Novotný, PhD. Realizácia 2012 – 2015.
  • VEGA 1/0366/: Proteíny akútnej fázy ako markery patologických stavov reprodukčného aparátu, metabolických a zápalových procesov organových systémov u koní. Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. František Novotný, PhD. Realizácia 2015 – 2017.