Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat

Charakteristika pracoviska

Katedra vznikla po zmene organizačnej štruktúry od 1.9.2020. Vznikla zlúčením ústavu hygieny zvierat a životného prostredia, ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky a ústavu aplikovanej etológie a profesijnej etiky.

Pracovisko hygiegy zvierat a životného prostredia

Je etablované v pavilóne č. 3 na II. poschodí. V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti sa pedagógovia podieľajú na zabezpečovaní výučby vo všetkých študijných programoch, ktoré sú na UVLF v Košiciach akreditované, vrátane študijných programov v jazyku anglickom. V rámci jednotlivých študijných programov sú na pracovisku vyučované predmety, ktorými študent získava teoretické aj praktické vedomosti potrebné pre plánovanie, organizovanie, kontrolovanie a vykonávanie odbornej činnosti pri ochrane zvierat a tvorbe životného prostredia. Zároveň si študenti osvoja postupy pri vykonávaní epidemiologickej a epizootologickej činnosti vo veterinárskych, zdravotníckych a farmaceutických zariadeniach ako aj monitoring chorôb vyznačujúcich sa fenoménom prírodnej ohniskovosti a uplatnení opatrení na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia. V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa tvoriví pracovníci a doktorandi podieľajú na riešení otázok v oblasti asanácie, tvorby a ochrany životného prostredia, zoohygienických otázok týkajúcich sa hygieny chovu hospodárskych zvierat.

Pracovisko súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky

Je situované v pavilóne č. 5. Pedagógovia pracoviska zabezpečujú výučbu vo všetkých akreditovaných študijných programoch v 1., 2. a spojenom 1.a 2. stupni vysokoškolského štúdia. Podieľajú sa aj na zabezpečovaní vybraných tém študijnej časti doktorandského štúdia v študijnom programe infekčné choroby zvierat. V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa tvoriví pracovníci a doktorandi venujú riešeniu rôznych problematík z oblasti súdneho veterinárskeho lekárstva, verejného veterinárskeho lekárstva, potravinového dozoru a právnych a ekonomických dopadov chovu a držby zvierat.

Pracovisko aplikovanej etológie a profesijnej etiky

V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti sa pedagógovia pracoviska podieľajú na zabezpečovaní výučby etológie zvierat a profesijnej etiky v jednotlivých študijných programoch v jazyku slovenskom aj v jazyku anglickom. V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa tvoriví pracovníci a doktorandi zaoberajú riešením otázok v oblasti etológie a welfare domestikovaných zvierat so zameraním na štúdium terapie a prevencie behaviorálnych porúch a stanovenie fyziologických a behaviorálnych indikátorov narušeného welfare. Členovia kolektívu sú aktívni v oblasti vzdelávania cvičiteľov vodiacich psov, záujemcov o výkon canisterapie a pre kynologickú verejnosť organizujú vzdelávacie akcie a poskytujú konzultácie. Okrem toho zabezpečujú behaviorálne poradenstvo majiteľom psov a mačiek s poruchami správania.